فلم مستند هشتاد سالگی پوهنتون کابل با زیر نویس انگلیسی 19 ثور 1392