تاریخچهء پوهنحی علوم اجتماعی

پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان که از ابتدای تاسیس نخستین کانون علمی شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در سال 1366 هجری شمسی بنام موسسه عالی تربیه معلم ولایت جوزجان در چوکات موسسه مذکور بحیث یک دیپارتمنت ایجاد گردید، که در آن مضامین تاریخ، جغرافیه و مضامین مسلکی تدریس می گردید. این نهاد (تربیه معلم) در سال 1373 هجری شمسی به انستیتوت پیداگوژی امیر علیشیر نوایی ارتقا و دیپارتمنت مذکور به پوهنحی علوم اجتماعی ارتقا نموده و به فعالیت خود ادامه داد. این پوهنحی دارای دو دیپارتمنت یعنی (تاریخ و جغرافیه) و ادبیات اوزبیکی- انگلیسی بود که در سال 1380 هـ ش انستیتوت پیداگوژی با انستیتوت معادن و صنایع ادغام گردیده و بعداً به انستیتوت تحصیلات عالی جوزجان فعالیت های اکادمیک خویش را پیش برده و در سال 1388 به پوهنتون جوزجان ارتقا نمود و پوهنحی علوم اجتماعی تا کنون مصروف فعالیت های اکادمیک می باشد  

قابل تذکر است پوهنحی علوم اجتماعی فعلاً با پنج دیپارتمنت فارغده و دو دیپارتمنت غیر فارغده یعنی اکمال کننده با 22 تن استادان مجرب و کار آزموده مصروف فعالیت های علمی و اکادمیک می باشد. باید تذکر داد که در سال 1392 هـ ش دیپارتمنت روانشناسی و خوشبختانه در سال 1393 هـ ش دیپارتمنت ژورنالیزم و زبان و ادبیات ترکی نیزدر سطح پوهنحی علوم اجتماعی به فعالیت خویش آغاز نموده که استادان عالیقدر افتخار تدریس محصلان اعم از ذکور و اناث را با سربلندی تمام به عهده دارند. در پوهنحی علوم اجتماعی جمعاً (9) کمیته فعال بوده که در راس هر کمیته یکی از استادان توظیف گردیده و مسئولیت های شان را به وجه احسن انجام می دهند.

رهبری پوهنحی وقتاً و فوقتاً از چگونگی وضعیت تدریس و آموزش محصلان احوال گیری نموده و نظریات ، انتقادات و پیشنهادات سالم آنها را در پیشبرد امور تدریس در نظرمی گیرد.

کمیته های تضمین کفیت و اعتباردهی در سطح دیپارتمنت های این پوهنحی فعال گردیده استادان مصمم هستند تا در تضمین کفیت درسی نقش عمده و اساسی داشته باشند.

به منظور رشد و انکشاف فعالیت های مفید آموزش در سطح پوهنحی (9) شماره از جراید دیواری با عناوین مختلف به نشر سپرده می شود که از آن محصلان به گونه مفید و معقول استفاده می نمایند. پوستر های دیجتالی در بلاک های مربوط پوهنحی از جانب محصلان و استادان آماده گردیده که در ارتقای کیفیت آموزش مفید و موثرمی باشد.