پلان استراتیژیک دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی

مقدمه

همانگونه که برای همه گان معلوم است، الحمدوالله که آموزش در لسان های ترکی (آموزش در  زبان های ترکمنی و اوزبیکی) در این اواخر بنابر تلاش ها و کوشش های خسته گی ناپذیر فرهنگیان و علم دوستان  وطن ما، درج قانون اساسی کشور ما افغانستان گردیده، ویا بعبارت دیگر آموزش به لسان های محلی در قانون اساسی کشور ما تصریب گردیده، بناءً ایجاد دیپارتمنت زبان و ادبیات  ترکمنی در چارچوب فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان مطابق به امر وزارت محترم تحصیلات عالی کشور به اساس  ضرورت ها  بوده است در قطار سایر دیپارتمنت های فارغ ده فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان در سال 1389  ایجاد1390 رسما ً افتاع و به فعالیت آغاز نموده است. بناً دیپارتمنت مذکور افتخار دارد با ایجاد آن در چوکات تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان  کادرهای مسلکی را به جامعه غرض رفع نیازمندی های جامعه و رشد فرهنگ و کلتور مردم خویش تقدیم نماید.  فعلاً محصلان این دیپارتمنت با سپری نمودن امتحان کانکور از ولایات مختلف جذب گردیده اند، مصروف آموزش و فراگیری تعلیم و تحصیل میباشند. این مسؤولیت بالوسیله 3 تن استاد متجرب،  و 134 تن محصلان ذکور و اناث در چهار صنف  پیش برده میشود. از (1390) بدینطرف این دیپارتمنت به فعالیت خود ادامه داده یک دور محصلان خود را به جامعه تقدیم نموده است، که فارغان دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی درپوهنتونها، دارالمعلمین ها و مکاتب دولتی و غیر دولتی میتوانند با ایفای وظیفه مقدس آموزگاری به وطن و هموطنان خود در جهت رشد و غنامندی فرهنگ و شگوفایی جامعه خود خدمت نموده، باعث افتخار فاکولته تعلیم و تربیه و استادان این کانون علمی شوند.

 دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی با تقدیم کادرهای علمی و افراد مسلکی به جامعه جهت شگوفایی جامعه وجیبه ایمانی و وجدانی خویش دانسته، رسالت و دیدگاه های خود صادقانه عمل نموده و از خداوند بی همتا برای برآورده شدن توفیقات مزید خویش تمنا دارد.

دیدگاه

          برای تربیه کادرهای جوان و کارآگاه که بتوانند تغییرات مفید را درجامعه و اذهان اطفال کشور بیآورند، این دیدگاه دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی است تا یک فضای دوستی ، همکاری ، اعتماد و احترام را بین استادان، محصلان، کارمندان اداری، کارکنان بخش خدماتی و والدین محصلان ایجاد نماید تا براساس آن بتوان یک اداره کاملاً منظم علمی و خدماتی بنا گذاشت، که با استفاده از این اداره منظم کریکولم و سایر پروگرامهای درسی را در ردیف سایر دیپارتمنت های یازده گانه  فاکولته تعلیم و تربیه به صورت خوب و موثر تطبیق می نماید. داشتن صبر، برده باری، صداقت، دلسوزی ، همکاری  از طرف استادان و آمر این دیپارتمنت و  رسیدن به این دیدگاه را تسریع میسازد.

رسالت

این رسالت دیپارتمنت خواهد بوده، تا محصلان را، با امکانات دست داشته دیپارتمنت و فاکولته، آماده سازد،تا آموزنده گان و آموزگاران دایمی باشند. توسط علم دانش مسلکی و تخصصی که،درجریان چهارسال از این رشته فرامیگیرند در اجتماع خود تغییرات مثبت را در نسل های آینده این سرزمین به بار آورده باعث پیشرفت علم و رشد و غنامندی فرهنگ و جامعه خود گردند در برابر هر نوع ناسازگاری ها در محیط و ماحول شان رخ میدهد مقابله کرده، فایق آیند، دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی به همکاری فاکولته و پوهنتون در صدد آن است تا یک محیط امن آموزشی را که تآمین کنند تا آینده بهتر برای محصلان مهیا کند،تا منحیث معلمان و استادان دلسوز به وطن و مردم مسؤولیت شان را ادا نمایند. امریت دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی با اعضای کادرعلمی خود، مصمم اند، در راستای ایمانی و وجدانی صادقانه عمل نموده، در تعمم و تحقق یکسان دیگاه و رسالت خود مشتاقانه عمل نماید. مواد اتی را از جمله عمده ترین پیایم خویش دانسته چنین عمل مینماید:

 1.  تطبیق لوایح و مقررات.
 2. رهنمایی و همکاری با محصلان جدید الشمول.
 3. تحکیم دانش و ظرفیت علمی محصلان با استفاده از روشهای موثر.
 4.  تربیه کادر های ورزیده و مسلکی و تقدیم ان به جامعه.
 5. خدمات صادقانه و هدفمند در انکشاف و ترقی جامعه بطور دوامدار.
 6. استفاده از میتود های علمی برای ارتقای ظرفیت علمی استادان و محصلان.
 7. تبادل افکار علمی و اکادیمیک با استادان و صاحب نظران از پوهنتون های خارج ولایت.
 8. همکاری هدفمند و وسیع با معارف بطور دوامدار.
 9. داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادرهای ورزیده .
 10. روابط حسنه با تمام ادارات دولتی در چارچوب لوایح و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی.
 11. ایجاد روحیه مطالعه کتب و ممد درسی و مراجع به کتابخانه های معتبرعلمی برای استادان و محصلان بطور دوامدار.
 12. معرفی عظمت و شگوفایی فرهنگ، تمدن و کلتور از طریق کار و فعالیت های علمی و تحقیقی و فرهنگی در منظر جامعه.
 13. روحیه انتقاد پذیری بنابر پشنهادات سالم و سازنده.
 14. سهم گیری در کارهای علمی و فرهنگی فاکولته و پوهنتون.
 15. ایفای خدمات صادقانه دور از ملحوظات نژادی، منطقه یی، قومی، شخصی و سلیقه یی.

 

اهداف

تعلیم وتربیه،  منحیث یگانه راه درست  برای تربیه افراد تحصیل کرده ، ثابت ساخته است که باعث ترقی و انکشاف یک جامعه و ملت است. جامعه و ملت که از تعلیم وتربیه عالی برخوردار اند به قله های بلند پیروزی نایل گشته اند که انکشاف و پیشرفت کشورهای متمدن جهان امروزی خود دلیل براین مدعا است. بناءً دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی بخاطر عملی شدن پلان های خود، برای داشتن یک ادره سالم، تربیه کادرهای ورزیده ملبس با زیور علم و دانش و اخلاق عالی و معتقد به ارزش های اسلامی و فرهنگ متمدن جهت رفع نیازمندی های جامعه اهداف ذیل را روی دست دارد:

 • همگام شدن با تحولات علمی جهان و ایفای نقش موثر در عرصه های ملي و جهاني
 • تربیه کادر های ورزیده و مسلکی در جهت رشد فرهنگ  -تمدن و ارزش های ملی و اسلامی.
 • تربیه جوانان به صفت معلمان ورزیده و آینده سازان کشور و هدایت کنندۀ نو جوانان.
 • ارتقای دانش و مهارت های مسلکی محصلان با استفاده از روش های موثر تدریس.
 • رهنمایی و همکاری محصلان در جهت تقویت و ظرفیت مسلکی آنان.
 • سهمگیری استادان و محصلان در فعالیت های علمی- فرهنگی فاکولته و پوهنتون.
 •  بهبود کيفيت تدريس ويادگيری كه جوابده نيازهای منطقه و جامعه باشد.
 • ارتقاي سطح تدريس، تحقيق، فراگيری و تشويق عرضه­ خدمات به جامعه و معارف افغانستان.
 • تقویت روحیه همدلی و برابری در محصلان و ایفای ارایه خدمات صادقانه به وطن و جامعه در تربیه اولاد وطن.
 • ارتقای ظرفیت علمی و دانش مسلکی استادان دیپارتمنت و فرستادن استادان به بورس س های تحصیلی.

 

 

باور ها:

 •  تمام محصلان میتوانند بیاموزند.
 •  هرمحصل منحیث یک فرد با شخصیت دارای احساسات، عواطف، موقف اجتماعی ، نیازمندیها میباشد.
 • ارزیابی هایکه صورت میگیرد، محصلان را فرصت  میدهد، تا خود شانرا برای موفقیت های بیشتر برای آموزش آماده سازند.
 • تعلیم و تحصیل  کلیدی است  برای فرصتها و بیداری جامعه.
 • محیط سالم آموزشی و امنیت  دلیل خوبی برای موفقیت های محصلان میباشد.
 • محصلان نه تنها ضرورت به فهم دقیق و انکشاف مهارتهای شان  دارند بلکه ضرورت دارند تا دانش و درک شانرا از آموزش برای رفاه اجتماع و وطن به کار ببرند تا باعث حل مشکلات جامعه و مردم شوند.
 •  آمریت دیپارتمنت و هیئت رهبری فاکولته باید توجه عمیق به جوانب مختلف آموزش (آموزش محصلان، آموزش استادان و آموزش سایر کارمندان )داشته باشند.
 • انکشاف کیفیت درسی در آمریت دیپارتمنت و  فاکولته  مقدم بر همه چیز نزد هیئت رهبری میباشد.
 •  دیدگاه، رسالت، اهداف و باورها، دیپارتمنت و فاکولته را کمک میکند تا فرصتهای آموزش را برای محصلان  زیادترآماده سازد، تا موفقیت های شانرا  درصنوف خود تجربه کنند.

     پلان استراتیژیک پنجساله، که قبلا آماده ساخته شده بود، تا الحال به پیش برده شده و توانسته که خیلی موفقانه هم به پیش برود. چون معلوم است که داشتن یک پلان منظم و درست باعث انکشاف بهتر دریک کانون علمی و دلیل رسیدن کانون به قله های بلند پیروزی گردیده و زمینه های  عالی رشد را برای کانون میسر میسازد. روی این اصل دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی پلان استراتیژیک پنجساله ی  موثری راکه بتواند راه های درست و سنجیده شده انکشاف را درطی پنجسال آینده که مطابق به خواست زمان و پیشرفت علم و تکنالوژی باشد طرح و اساس فعالیتهای خویش را میگذارد. این پلان که طی سالهای  2014 الی  2019 تطبیق خواهد گردید شامل دو بخش یعنی ارتقای ظرفیتهای علمی استادان و محصلان و ایجاد راهکارها دربخش های انکشافی وساختارها ذیل بنا شده است.

ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی استادان و محصلان

          ارتقای رتب علمی و فعالیتهای مبتنی بر تحقیقات علمی که دلیل رشد و انکشاف دیپارتمنت و  فاکولته، جامعه  ورفاه همه گانی باشد محور فعالیتهای استادان را تشکیل میدهد. فعلاً  دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی دارای 3 تن استاد میباشد. این دیپارتمنت بخاطر بلند بردن ظرفیت های مسلکی استادان خود میخواهد در سال های آینده تعدادی از استادان خویش را به بورسیه های تحصیلی بفرستد، تا باشد در زمینه تقدیم دروس باکیفیت و رهنمای و تربیه جوانان، نیازمندی های جامعه را پاسخگو باشد.

دیپارتمنت در پنچ سال آینده تصمیم دارد که ظرفیت های مسلکی استادان خویش را بالا ببرد. بدین لحاظ دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی در نظردارد در ضمن این که درجه تحصیلی استادان خویش به سویه های ماستر و تعدادی استادان خویش را در صورت مساعد بودن شرایط لازمه به پروگرام های دوکتورا نیز بفرستد، از طرف دیگر در تلاش آن است که استادان خویش را  بخاطر بلند بردن سویه های علمی شان به درجه های پوهنملی و پوهندوی تشویق می نماید تا اعتبار اکادیمیک دیپارتمنت مذکور را بالا ببرد و بخاطر حل این مشکل دیپارتمنت به استادان بیشتر ضرورت خواهد داشت.

       

          بورسیه ها و رتب علمی استادان

 

          فعلاً از جمله استادان این دیپارتمنت یک تن  مصروف تحصیل ماستری و متباقی لیسانس میباشند.  از این که دیپارتمنت مذکور یک دیپارتمنت جدیدالتأسیس می باشد استادان نیز دارای رتب علمی پوهیالی می باشد. طی پنجسال آینده استادان جوان از دیپارتمنت مذکور  بخاطر اکمال دوره های ماستری و دوکتورا از طریق بورسیه ها به پوهنتونهای خارج و داخل کشور فرستاده خواهند  شد. ارتقای درجه تحصیل یعنی وجود استادان با درجه تحصیلی ماستر و دوکتورا اعتبار دیپارتمنت اکادمیک را بالا برده و دیپارتمنت را با میتودها و شیوه های درسی جدید آشنا میسازد. تعداد استادان ، رتب علمی و درجه تحصیلی شان طی پنجسال  آینده در جدول ذیل نشان داده شده است. استادان درسیستم های درسی خویش از میتود های مختلف استفاده مینمایند. ارزیابی های از طرف اداره فاکولته صورت گرفته اکثریت محصلان از شیوه های درسی استادان راضی به نظر میرسند. برای وضاحت بیشتر درمورد رتب علمی و درجه تحصیلی استادان به جدول ذیل توجه شود.

 

جدول شهرت استادان فاکولته تعلیم وتربیه با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل سال 2014

شماره

سالها

رتب علمی

درجه تحصیل

 

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دوکتور

ماستر

لیسانس

1

2014

 

 

 

 

2

1

1

 

 

4

2

2015

 

 

 

 

2

2

1

 

 

5

3

2016

 

 

 

 

3

2

1

 

1

5

4

2017

 

 

 

2

1

3

1

 

2

5

5

2018

 

 

 

3

1

3

1

 

3

5

 

 

دربخش های انکشافی و زیر بناها 

با انکشاف و ارتقای ظرفیتهای علمی استادان و کیفیت درسی دیپارتمنت انکشاف نموده، زیر بنا ها و تجهیز گردیده و یکی از اساسی ترین فکتور جهت پیشرفت و تحول در دیپارتمنت است. طی پنجسال آینده آمریت دیپارتمنت توجه بیشتر و نهای خود را جهت بلندی بردن سویه تحصیلی و ارتقا ظرفیت مبذول خواهد نمود.

          تحقیقات و پژوهشهای دانشمندان تعلیم وتربیه که درنقاط مختلف جهان صورت گرفته ثابت میسازد،که استفاده از انکشافات تکنالوژیکی در تعلیم وتربیه سطح آموزش شاگردان را بالا برده و آنها را قادر میسازد، تا موضوعات ارایه شده را از طرف استاد بشکل واضح و روشن درک نمایند. ازطرف دیگر استفاده از تکنالوژی درصنوف درسی حس کنجکاوی محصلان را تحریک نموده آنها را وادار میسازد تا با طرح سوالات درس و یا موضوع ارایه شده را عمیقترو بهتر بفهمند. به این اساس فاکولته تعلیم وتربیه طی پنجسال آینده  برای دیپارتمنت ها کوشیده است و همواره در صدد آن است که هر دیپارتمنت یک صنف مجهز الکترونیکی را اگر ایجاد نماید، تا استادن و محصلان  استفاده درست را از تدریس وآموزش کرده میتوانند. درپهلوی آن این صنوف الکترونیکی با شبکه انترنیت نیز مجهز خواهد شد که استادان و محصلان از آن جهت غنی ساختن تدریس وآموزش شان استفاده نمایند. وصل ساختن صنوف الکترونیکی به انترنیت استادان را کمک میکند تا موضوعات درسی شانرا با استفاده از سایتهای مختلف برای محصلان شان تقدیم نمایند و درس را برای محصلان دلچسپ نمایند.

         بودن کتابخانه مجهز با داشتن کتب مختلف علمی  دریک کانون علمی راه را برای محصلان و استادان جهت آموزش و تدریس بهتر کمک میکند. آنها را جهت غنی ساختن دانش مسلکی و تخصصی شان یاری میکند. درحال حاضر دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی دارای کتابخانه نبوده، در طی پنچ سال آینده آمریت دیپارتمنت حد اقل یک کتابخانه کوچک هم باشد برای محصلان و استاد فراهم نماید. فاکولته تعلیم وتربیه دارای یک کتابخانه کوچک بوده که این کتابخانه دارای چند جلد محدود بوده که مورد استفاده محصلان و استادان قرار میگیرد. اما موجودیت این کتب برای تمام محصلان دیپارتمنتها کافی نبوده و نیاز به انکشاف و و سعت دارد.

          درنتیجه ترتیب و تهیه پلان  استراتیژیک برای پنجسال آینده دیپارتمنت را کمک و یاری میرساند تا پلان های سمستروار و ماهوار و هفته وار خودرا بشکل اساسی با درنظرداشت این پلان ترتیب و تنظیم نماید. همچنان طرح پلان استراتیژیک آمریت دیپارتمنتت را کمک میکند تا در ساخت زیربناها طی پنجسال آینده بیندیشد و بخاطر تکمیل نیازهای خود تقاضا های را از هیئت رهبری نماید. دراخیر امیدواریم تا این پلان استراتیژیک منحیث یک پلان منظم و مفید بتواند تغییرات قابل مقایسه را در چهره دیپارتمنت و فاکولته در کل پوهنتون جوزجان بیآورد و همه منسوبین  با درنظر داشت پلانهای عملیاتی  کوتاه مدت و دراز مدت امورات خود شان را بشکل اساسی تطبیق نمایند.  آمریت دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی از همه فرهنگییان و قلم بدستان میخواهد در زمینه تحقق بخشیدن اهداف دیپارتمنت مذکور ما را یاری رسانند، یک گام موثر در زمینه رشد فرهنگ و تمدن حساب می نماید.  

 

 

 

     پلان استراتیژیک دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی طی پروتوکل شماره(   ) و مجلس مورخ    /    /1393 مجلس استادان دیپارتمنت به تصویب رسیده است.

 

     آمریت دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکمنی                             پوهنوال سید نورالله "امینیار"

                                                                                 رئیس فاکولته تعلیم و تربیه