پیام پوهنتون جوزجان

پوهنتون چوزجان به مثابه یک نهاد تحصیلی معتبر در سطح کشور عزیز ما افغانستان متعهد به ارائه خدمات با کیفیت آموزشی، علمی و تحقیقاتی بوده که پیوسته به منظور تربیه کادر های مسلکی جوان به رشته های مختلف حیاتی-اقتصادی به روحیه عالی و وطندوستی تدریس مینمایند.

 

پیام ریس پوهنتون جوزجان

تقویت نهاد های تحصیلات عالی در هر کشور حتمی پنداشته میشود؛ زیرا پوهنتون ها به مثابه خواستگاه دانش و مراکز علمی- تحقیقی در ایجاد مفکوره های ناب جامعۀ انسانی عمل کرده و در ضمن جایگاهی برای پیشبرد امور طراحی و رهبری پروژه های تخنیکی- اقتصادی شناخته شده و بستر مناسب و خوبی برای اجرای کار های خلاقانه و اختراعات با اهمیت و حیاتی در جوامع مختلف میباشد.

در اکثر ممالک موسسات تحصیلات عالی به تمام تصمیم گیری ها غرض فراهم آوری شرایط رفاه و آسایش مردم دخیل بوده و با مشوره های استادان، پلان های استراتیژیک و تطبیقی همه عرصه ها برنامه ریزی میگردد. بنا دولت مردان و سیاست گذاران واقعی در تاسیس و گسترش مراکز علمی – تحقیقی می کوشند. آنان میدانند که ساکنان جغرافیای مختلف با توجه به توانایی های خویش در راستای کسب دانش، طرح و اجرای کار های علمی – تحقیقی و در نهایت عملی ساختن آن به منظور بهبود و ضعیت زنده گی تغییرات شگرفی را با محیط و ماحول شان ببار خواهند آورد.

لذا نیازمندی به کسب دانش برای افراد همه جوامع خصوصا کشور های کمتر توسعه یافته و در حال رشد بیشتر از هر زمان دیگر محسوس است. وطن عزیز ما افغانستان نیز منحیث یک کشور روبه انکشاف نیاز به ترویج امور آموزشی-تدریسی و اکادمیک به منظور تربیه کادر های علمی- مسلکی داشته و بنابر مبرمیت ایجاد و توسعه موسسات تحصیلات عالی، امروز تعداد قابل ملاحظه یی پوهنتون های دولتی و خصوصی در کشور تاسیس گردیده و به فعالیت های خود ادامه می دهند.

پوهنتون جوزجان نیز در جنب دیگر نهاد های تحصیلی در کشور بخاطر سهیم شدن در امر خدمت گذاری در زمینه تربیه جوانان تحصیلکرده و مسلکی که توانایی باسخگویی به خواست و تقاضای مارکیت کار را داشته باشند، ایجاد و از بدو تاسیس بدینسو مصروف ارائه خدمات با ارزش علمی- تدریسی میباشد.

بااحترام

پوهندوی دیپلوم انجنیر مسعود "حقبین"

رئیس پوهنتون جوزجان

دری
Image: 
Sub-title: 
پیام رئیس پوهنتون جوزجان
Position: 
2