معرفی نامهء پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان

دیدگاه

پوهنحی  انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان درنظر دارد تا به یک فاکولته ی  با کیفیت عالی متعهد بر تدریس وتحقیق پیشرفته علمی ودارای مدیریت موثر و کارا که جوابگوی نیاز های رشد و انکشاف متکی به ارزش های ملی بوده و درسطح وزارت تحصیلات عالی و کشور، دارای اعتبار وجایگاه خاص باشد، مبدل گردد. پوهنحی  جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان مصمم است تا خدمات صادقانه را در راستای تربیه اولاد وطن با دانش مسلکی انجنیری انجام داده ودرعین زمان جوانان را با روحیه وطن دوستی و متعهد به منافع مردم و کشورتربیت نماید .

رسالت

 1. آگاه ساختن محصلان از اهمیت منابع طبیعی کشور ومنابع انرژی زا به منظور رشد بنیه ای اقتصادی وطن ویران شده .
 2. مرفوع ساختن نیازمبرم بازار کار به کادر های ورزیده مسلکی از طریق استفاده از مواد جدید درسی، تکنالوژی معاصر تدریس و ظرفیت های کادری .
 3. آماده ساختن محصلان با روحیه دفاع از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی وشناخت فرهنگ اصیل کشور.
 4. تقویه روحیه همدیگر پذیری، حسن نیت محصلان، نکوهیش روحیه جنگ طلبی و برادرکشی ودهشت افگنی .
 5. احترام به قوانین ،رسوم وعنعنات اسلامی وقوانین مدنی کشور جهت تحقق مساوات بین افراد جامعه ،بدون درنظر داشت تفاوت های قومیت ،دین ،سمت و جنسیت .
 6. ایجاد فضای سالم برای زیست باهمی محصلان ولایات مختلف درپوهنتون وتقویه احساسات برادری همکاری وارتقاء روحیه ای صلح پسندی محصلان .

ارزشها

 1. تحصیلات عالی با کیفیت .
 2. تقویت وحدت ملی.
 3. اخلاق وکرامت .
 4. برابری.
 5. اداره سالم، موثر و کارا .

 

پوهنحی  انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان در راستای بهبود کیفیت به شمول تدوین نصاب تحصیلی ، ارایه ای پیشنهاد درجهت بهبود سیستم استخدام وترفیع مبتنی براصل شایسته سالاری، اهداف مشخص را تعقیب مینماید . پوهنحی  انجنیری جیولوجی ومعادن جهت انجام تحقیقات علمی، تسهیلاتی را مانند کتاب خانه ، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات ،دسترسی به انترنت ، تدریس زبان های خارجی ، بهبود کیفیت واعتبار دهی پالسی های را طرح خواهد کرد . پوهنحی  جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان به حیث نهاد تحصیلی پابند به ارزش های اخلاقی، حفظ کرامت انسانی واعتماد متقابل بوده وتمام تلاش های خود را برای تربیت آن ها به کارخواهد بست ‌، درنهایت این کیفیت ها ، توام با مهارت ها ودانش ، شخصیت محصلان را به صفت شهروندان با ابتکار و پویا شکل داده وباعث پیشرفت خواهد شد.

اهداف  

 1. تربیه متخصصان جوان ورزیده در رشته های جیولوجی ،اکتشاف واستخراج معادن نفت گاز ،جیولوجی ،تفحص واکتشاف معادن مواد مفیده جامد جیودیزی انجنیری، استخراج معادن مواد مفیده جامد و حفاظت محیط زیست، با دانش مسلکی انجنیری معاصر .
 2. تربیه جوانان با روحیه وطن پرستی وانکشاف مهارتهای مسلکی جوانان وارتقای سویه علمی شان .
 3. رفع نیازمندی مارکیت کار با تربیه کادر های مسلکی ورزیده جهت انجام خدمات صادقانه به وطن.
 4. آماده ساختن جوانان برای احراز پست های ادارات دولتی وکادر سکتورهای خصوصی.

هدف نهایی پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن نه تنها بهبود ظرفیت کادری ، ارتقای کیفیت تدریس ، تأمین امکانات ، رشد وارتقای ظرفیت ها در ابعاد مختلفانکشاف وارتقای دیپارتمنت های پوهنحی و ایجاد دیپارتمنت های جدید مطابق نیازمندی های مارکیت کار بر مبنای جدید ترین دست آوردهای علوم وفنون جهان معاصر، جهت ترقی کشور میباشد.

هدف نهایی پوهنحی تربیه جوانانبه صفت کادرهای علمی – انجنیری ورزیده در رشته های جیولوجی ومعادن و آراسته ساختن آنان با دانش انجنیری معاصر وبا اندیشه های مملو از صلح و صفا، صمیمیت، برادری و برابری عاری ازهرنوعه کشمکش های زبانی، قومی، نژادی و مذهبی میباشد.

تاریخچه:

پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان به تعقیب پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون پولیتخنیک کابل دومین پوهنحی در رشته های انجنیری جیولوجی و معادن در سطح کشور به منظور تربیهء کادرهای علمی انجنیری در سال(1372) تحت ریاست محترم پوهنوال دوکتور سیف الله راسخ در چوکات انستیتوت معادن و صنایع جوزجان به فعالیت علمی و اکادمیک خود آغاز نمود.

از سال(1374) الی(1388) بدینسو محترمان هریک پوهنوال دیپلوم انجنیر گل احمد فضلی پوهنمل دیپلوم انجنیر جمعه خان ، پوهنمل انجنیر عبدالاحد هولکر و پوهنوال دیپلوم انجنیر غلام سخی نظری به صفت سرپرست و همچنان رئیس پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن ایفای وظیفه نموده و از سال 1388 محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر محمدی طغیان به صفت رئیس پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن انتخاب گردیده و تا اکنون با متقبل شدن زحمات و تلاش های زیاد وبا به ارمغان آوردن ابتکارات و دست آورد های فراوان عهده دار این مسئولیت بزرگ میباشد.

تعداد اعضای کادر علمی موجود این پوهنحی 27)) تن بوده که از جملهء آن ها (9) تن با درجهء تحصیلی ماستر  و (18) تن لیسانس است که دارای رتب علمی پوهاند الی نامزد پوهنیار میباشند.

 دراین پوهنحی  در حال حاضر به تعداد (1123 ) تن محصل از جمله (1011) ذکور و (112) تن اناث مصروف فراگیری دروس اند که توسط (16) تن از استادان با رتب علمی نامزد پوهنیار تا پوهاند به سویه های تحصیلی لیسانس، ماستر و دوکتورا  تدریس میگردند.

در حال حاضر به تعداد (11) تن از استادان پوهنحی جهت بلند بردن سویهء تحصیلی شان به درجهء ماستری و دوکتورا به کشور های جاپان  ، تایلند ،آلمان، هندوستان، تاجکستان، ایران، ترکیه، چین،  عربستان و در داخل کشور معرفی و اعزام گردیده اند.. تا اکنون این پوهنحی به تعداد (1446) تن از جوانان اعم از ذکور و اناث را منحیث انجنیر لیسانس به جامعه تقدیم نموده است.

پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن دارای شش  دیپارتمنت است که  پنج  دیپارتمنت آن (دیپارتمنت انجنیری نفت وگاز ،انجنیری جیولوجی  و اکتشاف معادن مواد مفیدهء جامد ، جیودیزی انجنیری ، استخراج معادن مواد مفیدهء جامد و حفاظت محیط زیست ) فارغ ده و دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی غیر فارغده میباشد.

درسال (1397) نزدهمین دور فراغت این پوهنحی از دیپارتمنت های اکتشاف معادن جامد، نفت وگاز، جیودیزی انجینری و استخراج معادن جامد با ترتیب پروژه های دیپلوم درموضوعات مختلف و با اهمیت اقتصادی ودفاعیه موفقانه از آن درمحضرکمیسون دفاع از پروژه های دیپلوم وبرگذاری محافل شاندار، سند دیپلوم فراغت به سویه انجینر لیسانس را بدست آوردند، تجلیل بعمل آمد.

مدت تحصیل دراین پوهنحی چهارونیم سال را در بر می گیرد که در آن براساس پلان مشخص تحصیلی (کریکولم) ، خدمات تحصیلی به محصلان ارایه می گردد. پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن جوانان را بازیورعلم ودانش آراسته ساخته و آنان را منحیث انجنیران جوان و متخصص در بخش های انجنیری جهت رفع نیازمندی ها و ضرورت مارکیت کار و در نهایت تقویه اقتصاد ملی کشور به سویهء انجنیر لیسانس به جامعه تقدیم می نماید.

در پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن جوانان وطن بعد از فراگیری دانش مسلکی انجنیری به شکل دروس نظری عملی و پرکتیک های تعلیمی رشته های یاد شده در طی هشت سمستر، در سمستر نهم بعد از اجرای تطبیقات تولیدی یا ماقبل دیپلوم  ، تهیه و ترتیب پروژه ی دیپلوم در محضر کمیسیون از پروژه های دیپلوم دفاع نموده و بحیث انجنیر لیسانس فارغ التحصیل می گردند.

دیپارتمنت انجنیری اکتشاف معادن جامد بعداز انتقال انستیتوت معادن وصنایع در سال 1373 درجمع این  انستیتوت ایجاد و شروع به فعالیت نمود که اولین آمر آن محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرغلام سخی نظری بصورت انتخابی تعیین گردیده اند.

دیپارتمنت اکتشاف معادن جامد با وجود کمبود استاد، صنوف درسی وغیره امکانات برای اولین بار توانست به تعداد (4) تن را درسال (1381) فارغ و به جامعه تقدیم نماید. دیپارتمنت اکتشاف معادن جامد با هژدهمین دور فراغتش در سال 1397 به تعداد (533) تن را به صفت کادر مسلکی به جامعه تقدیم نموده که از جمله ( 508) تن ذکور و (25) تن را اناث تشکیل میدهد. برای فعلآ در مجموع شش گروپ یعنی از صنف اول الی چهارم به تعداد (250) تن محصل شامل فراگیری دروس بوده که (225) تن آن ذکور (25) تن آنرا اناث تشکیل میدهد.برای فعلآ دروس توسط شش تن از استادان مجرب پیشبرده میشود که دو تن از استادان دیپارتمنت برای ادامه تحصیل به سویه ماستر خارج از کشور و استادان دیپارتمنت های دیگر با ارتباط مضامین مسلکی این دیپارتمنت را همکاری مینمایند.

در دیپارتمنت جیولوجی، تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیدهء جامد، جوانان بازیور دانش مسلکی پیرامون اکتشاف و تثبیت ذخایر انواع مختلف معادن مواد مفیده جامد از قبیل آهن ،مس،پلاتین ،یورانیم ،المونیم،نکل،لاجورد،زمرد،یاقوت،سرب،جست،نمک،ذغال سنگ وغیره آراسته گردیده و باکسب توانائی های لازم در این عرصه به جامعه تقدیم می گردند.

            دیپارتمنت انجنیری نفت و گاز در سال 1372 ایجاد و شروع به فعالیت نمود که اولین آمر آن محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد محسن عزیزی  به صورت انتخابی تعیین گردیده اند.

            دیپارتمنت نفت وگاز، برای اولین بار توانست علی الرغم چالش های سیاسی نظامی وقت مستولی در کشور به تعداد (2) تن را در سال (1378) فارغ و به جامعه تقدیم نماید. دیپارتمنت نفت وگاز در نزده دور فراغت جوانان به تعداد (509) تن را فارغ و به صفت کادرمسلکی به جامعه تقدیم نموده که از جمله (406) تن ذکور و (103) تن را اناث تشکیل میدهد. برای فعلآ به تعداد (243) تن محصلان شامل فراگیری دروس بوده که (203) تن آن ذکور و (40) تن آنرا اناث تشکیل میدهد.

            استادان دیپارتمنت انجنیری نفت وگاز در مراحل ابتدایی و زیر بنایی اهداف خود بخاطر تربیه و تقدیم کادر های مسلکی و ورزیده، در اثر سعی تلاش بیدریغانه به جامعه، خدمات صادقانه در راستای انکشاف و ترقی جامعه، استفاده از میتود های علمی و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان ومحصلان، تبادله افکار در عرصه های علمی و اکادمیک با استادان در داخل پوهنتون و پوهنتون های خارج ولایت، روابط حسنه با تمام ادارات مربوطه پوهنتون، تحقیق و اثر های علمی و کتب ممد درسی با اخذ تقریظ از استادان به طور دوامدار و تقدیم کادر های مسلکی به جامعه رسالتمندانه ایفای وظیفه می نمایند.

            برای فعلآ دروس توسط شش تن از استادان مجرب پیشبرده می شود که یک تن از استادان این دیپارتمنت برای ادامه تحصیل به سویه دوکتورا خارج از کشور و استادان دیپارتمنت های دیگر با ارتباط مضامین مسلکی این دیپارتمنت را همکاری می نمایند، قابل تذکر است که دراین اواخر موسسه  در تجهیز و آماده ساختن صنوف درسی، لابرتواری و تریننگ استادان همکاری نموده که موثریت کمک های موسسه مذکور در سطح دیپارتمنت قابل احساس بوده که در آینده  نیز همکاری های همه جانبه شان را در عرصه های مختلف آرزومندیم.

 

 

با توجه به موجودیت معادن تثبیت شدهء قابل ملاحظه ی نفت وگاز در شمال و شمال غرب کشور و معادن احتمالی نفت وگاز در زون هلمند و انواع گوناگون و سرشار معادن مواد مفیدهء جامد و رول اساسی و برجستهء آن ها در رشد و انکشاف صنعت وتقویهء پایه های اقتصادی کشور ،تربیه ی کادر های مسلکی در رشته های یاد شده اهمیت به سزایی را دارا می باشد.

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری درسال1387 در نتیجه پیشنهاد رسمی پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن توسط مقام محترم  وزارت تحصیلات عالی در چهارچوپ پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان منظور گردید.

 درسال 1388 به تعداد از 60 تن محصلان جدیدالشمول برای نخستین بار از طریق امتحان کانکور به این دیپارتمنت معرفی گردیده اند.

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری در هشتمین دور فراغت جوانان به تعداد (328) تن را فارغ و به صفت کادرمسلکی به جامعه تقدیم نموده که از جمله (308) تن ذکور و (20) تن را اناث تشکیل میدهد.در حال حاضر در این دیپارتمنت به تعداد 256 تن محصل از جمله 11 تن اناث و 245 تن ذکور مصروف تحصیل میباشند که توسط 4 تن از استادان با رتبه علمی پوهاند و پوهنیار و با درجه تحصیلی ماستر تدریس میگردد. دو تن از استادان جوان این دیپارتمنت مصروف فراگیری مقطع ماستری در خارج کشور به سرمیبرند.

دروس مسلکی پیرامون نقشه برداری های مختلف سطحی  ، زیرزمینی ،بحری و فضائی که در عرصه های مختلف زنده گی انسانها اعم از اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی و سیاسی مانند جغرافیه ، امور زمینیداری ، طرحریزی ساختمان های مختلف انجنیری ، نقشه برداری های برهنه و زیرزمینی ،عکس برداری های هوائی ،بحری و صد ها موارد  دیگر کاربرد دارد ، تدریس گردیده و جوانان با کسب توانائی های لازم در عرصه های متذکره به جامعه تقدیم میگردند.

دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیده جامد درسال 1392 به اساس پیشنهاد پوهنحی انجنیری جیولوجی  و معادن و منظوری مقام محترم  وزارت  تحصیلات عالی در چهارچوب پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان ایجاد گردیده و در سال 1393 به تعداد 70 تن از محصلان جدید الشمول برای نخستین بار از طریق امتحان کانکور به این دیپارتمنت معرفی گردیدند. دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیده جامد در دومین دور فراغت جوانان به تعداد (76) تن را فارغ و به صفت کادرمسلکی به جامعه تقدیم نموده که از جمله (61) تن ذکور و (15) تن را اناث تشکیل میدهد.  درحال حاضر دراین دیپارتمنت به تعداد 249 تن محصل از جمله 16 تن اناث و 233 تن ذکور مصروف تحصیل میباشد. که توسط سه تن استادان با رتبه علمی نامزد پوهنیار و درجه تحصیلی لیسانس تدریس میگردد. سه تن از استادان این دیپارتمنت جهت تعقیب مقطع ماستری به کشور های ایران، ترکیه و چین اعزام گردیده اند.

قسمیکه تذکر به عمل آمد کشور عزیزما افغانستان سرشار از معادن گوناگون مواد مفیدهء جامد می باشد در دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدهء جامد محصلان روش های مختلف معاصر و موثر استخراج معادن مواد مفیده جامد به طریقه های زیرزمینی و رو با رو، تهویه معادن، ترانسپورت امور معدن، حفر و تحکیم سوفهای معدنی، حفر تونل ها، امور برمه و انفجار، مکانیزه ساختن پروسه های تولیدی معادن ذغال سنگ، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، فلزات نادره، فلزات رنگه، فلزات سیاه، سنگ های ساختمانی وغیره میتوانند به طور مستقلانه ایفای وظیفه نمایند.

       دیپارتمنت حفاظت محیط زیست در سال 1392 هـ .ش برای بار اول در سطح پوهنتون جوزجان بنا بر پیشنهاد  رسمی  پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن  توسط مقام محترم وزارت تحصیلات عالی، در چهارچوپ  این فاکولته منظور گردید.

       در دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پروگرام های درسی مانند سایر دیپارتمنت های انجنیری جیولوجی و معادن ، بصورت منظم تجدید شده و انواع مختلف کار های عملی به نحوه بهتر انجام داده میشود و مطابق به این پلان درسی ، محصلان عزیز لکچر های مضامین عمومی، اساسی، تیوریکی ، تخنیکی و مضامین اختصاصی را در طول سمستر به صورت تیوری و عملی  با پراجکتور،  تجارب عملی را در زمان انجام تطبیقات و سپری نمودن پرکتیک در موسسات تولیدی فرا می گیرد.

       این دیپارتمنت به دلیل کمبود اعضای کادر علمی و عدم موجودیت صنوف و مواد درسی تا هنوز نتوانسته بود محصل جذب کند، ولی  به همان امکانات  در دست نداشته قبلی اش مصمم بر این شد که برای بار نخست در سال  1397 از طریق پروسه آزمون ملی سر تاسری کانکور محصل جذب نماید، و به اساس پیشنهاد محصل به کمیته محترم امتحانات کانکور وزارت محترم تحصیلات عالی، در سال جاری به تعداد 125 تن از جمله (20) تن اناث و (105) تن ذکور محصل جدید الشمول به این دیپارتمنت معرفی و فعلاَ مشغول کسب دانش درین رشته تحصیلی می باشند.

موضوع حفاظت محیط زیست در حال حاضر به مثابه یک ضرورت شدید و پرابلم حاد جهانی جوامع بشری و مخصوصآ شهر های پرنفوس و مزدحم تلقی گردیده که بدین ماَمول ، دیپارتمنت حفاظت محیط زیست در چوکات پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن ایجاد گردیده که تا حال دو استاد مسلکی و فارغ پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل در آن تقرر حاصل نموده و اولین دور محصلان آن در صنف اول مصروف فراگیری علم و دانش می باشند.

دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی یک دیپارتمنت فعال پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن میباشد. درسال 1373 تاسیس و در سطح پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان به فعالیت های عملی و اکادمیک خویش آغاز نموده، که برای اولین بار محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر رحمت جبلی به حیث آمر دیپارتمنت منصوب شدند. که ایشان در راستای بهبود بخشیدن کیفیت تدریس، ملبس نمودن جوانان به زیور دانش و تقدیم نمودن آنها به سویه انجنیر لیسانس به جامعه ستم دیده کشور از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیدند.

درحال حاضر این دیپارتمنت با (6) تن استادان به سویه های تحصیلی ماستر و لیسانس و با رتبه های علمی نامزد پوهنیار  تا پوهنمل مصروف تعلیم و تدریس میباشند، که از این جمله (3) تن مصروف تحصیل در مقطع ماستری هستند.

استادان دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی تدریس مضامین ریاضی ، فزیک ستندردیزیشن ، الکتروتخنیک عمومی ، لسان انگلیسی و اساسات کمپیوتر  را درپوهنحی های انجنیری پوهنتون جوزجان به عهده دارند.

دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی فارغ ده نبوده اما با داشتن یک پلان و برنامه منسجم و منظم، موثر و کارا در کنار سایر دیپارتمنت ها در چوکات پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن بخاطر توسعه و انکشاف پوهنحی های انجنیری پوهنتون جوزجان از پلان های سودمند و برنامه های منظم برخوردار می باشد. و با استفاده از روش های معاصر و موثر به شکل ارایه لکچر نوت ها، دروس عملی، لابرتواری، سیمینار ها و کنفرانس های علمی محصلان، اجرای کار های صنفی، پروژه های صنفی و مواد جدید به پیش برده میشود.

از اینکه کریکولم درسی دیپارتمنت ها وپروگرام های درسی مضامین بنابر نیاز سنجی و درک ضرورت های مبرم و مقتضیات مارکیت کار و ایجابات عصر تهیه و تدوین گردیده و مضامینی در آن به تدریس گرفته می شود که فارغان ما علاوه از داشتن توانائی های لازم کار در عرصه های مسلکی میتوانند در بخش حفر چاه های آب آشامیدنی و پایپ لاین آن در نقاط مورد ضرورت و پرنفوس، سرکسازی ، میخانیک و مقامت مواد ساختمانی ، میخانیزم و پرزه جات ماشین،ریاضیات عالی ، فزیک و ده ها موارد دیگر موفقانه ایفای وظیفه نموده و مصدر خدمات گردند.