اعلان بست های کادر علمی پوهنتون جوزجان

06 Jun, 2017

پوهنتون جوزجان در سال 1396 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه دوکتور/ ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی انجینری جیولوجی ومعادن دیپارتمنت حفاظت محیط زیست یک بست.

 پوهنحی انجینری ساختمانی دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی یک بست.

متقاضيان ازتاريخ 20 سنبله 1396 الی 10 میزان 1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل دیپلوم ، ترانسکريپت،  کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و اصل تذکره تابعيت به پوهنتون جوزجان تسليم نمايند.