انتخابات آمرین دیپارتمنت ها و روئسای پوهنحی های

17 May, 2017

بر اساس تعدیل برخی از مواد قانون  تحصیلات عالی توسط فرمان تقنینی شماره 252 مورخ 1395/12/14 که رسمآ از طرف ریاست انسجام امور اکادمیک به این نهاد تحصیلی مواصلت ورزیده ، پروسه برگزاری انتخابات جهت گزینش آمرین دیپارتمنت ها و روئسای پوهنحی ها مطابق تقسیم اوقات به تاریخ 1396/2/5 در پوهنحی های پوهنتون جوزجان آغاز گردید.