گشایش مرکز کاریابی

17 May, 2017

بتاریخ 1396/1/22 مرکز کاریابی برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری  (USWDP) در پوهنتون جوزجان افتتاح گردید


Caption