22 بیست و دومین دور فراغت محصلان فاکولته تعلیم و تربیه

09 Jan, 2020

بیست و دومین دور فراغت محصلان فاکولته تعلیم و تربیه طی محفل باشکوه تجلیل گردید

406 تن از محصلان ذکور و اناث از دیپارتمنت های مختلف این فاکولته سند فراغت شان را بدست گرفتند.