تاریخچه دیپارتمنت بیولوژی

     دیپارتمنت بیولوژی در سال 1384 از دیپارتمنت کیمیاو بیولوژی جدا گردیده مستقلانه به فعالیت آغاز نموده . در شروع فعالیت با سه تن استاد هریک استاد عبدالمومن "روفی" ، استاد رقیبه "حبیبی" و استاد دیبا "یعقوب زاده " پیش برده میشد که در آن وقت یک صنف داخل خدمت و یک صنف پری سرویس موجود بود به مرور زمان با ازدیاد صنوف درسی در سال 1386 محترمه نگینه "ایوبی " به دیپارتمنت جذب گردیده و در سال 1389 محترمه توتیا "ایشچی " جذب گردید

      در سال 1391 محترم شعیب "حامد" به حیث استاد در دیپارتمنت بیولوژی تقرر حاصل نمودند    

     در سال 1392 محترمه صبرینا "آغازاده " به حیث استاد در دیپارتمنت بیولوژی تقرر حاصل نمودند

     دیپارتمنت بیولوژی دارای 4 صنف درسی و یک لابراتوار می باشد که توسط هفت تن از استادان به رتبه های مختلف علمی پیشبرده میشود. دیپارتمنت بیولوژی از سال 1384 بدینسو به تعداد 476 تن محصل را به جامعه تقدیم نموده و هر یک آنها در موسسات تحصیلات عالی ، تربیه معلم و مکاتب ولایت جوزجان و سایر ولایات کشور مصروف وظیفه مقدس معلمی میباشند .

 

مرامنامه دیپارتمنت

     نخست دیپارتمنت بیولوژی مسرت دارد که در چوکات فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان ایفای وظیفه مینماید ثانیاً عمده ترین مرام خویش را مبنی بر تعلیم و تربیه افراد نافع ، کادر های مسلکی و ورزیده ، تنظیم نموده و تقدیم آنها را به جامعه جهت شگوفایی و ترقی افراد  جامعه ، وجیبه ایمانی و انسانی خویش پنداشته به رسالت و دیدگاه های خویش مشتاقانه عمل نموده و از خداوند بی همتا برای بر آورده شدن آن موفقیت های مزید برای همه گان قلبا تمنا دارد .

 

 

 

رسالت

     استادان دیپارتمنت مصمم اند، در راستای خدمات ایمانی ، وجدانی و صادقانه رسالت مندانه عمل نموده در تعمیم و تحقق یافتن اهداف خود عندالموقع دست بکار شده مشتاقانه ایفای وظیفه نمایند.

             بنابر آن موارد آتی را از جمله ی عمده ترین وظایف خویش میدانند :

 1. ارتقای ظرفیت علمی محصلان
 2. تحقیق و تجسس جهت بدست آوردن موضوعات و مطالب جدید علمی
 3. تطبیق لوایح و مقررات
 4. پیروی از دستورات مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بالای محصلان
 5. رهنمای همکاری با محصلان جدید الشمول
 6. رهنمای سالم و انگیزه دادن برای محصلان فارغ التحصیل جهت ایفای وظیفه و انتقال دانش و اندوخته های علمی شان در جامعه .
 7. همکاری صادقانه با هیت رهبری فاکولته و پوهنتون
 8. تحکیم دانش و ظرفیت علمی محصلان با استفاده از روش های موثر .
 9. روحیه انتقاد پذیری بنابر پیشنهادات سالم و سازنده
 10. سهمگیری در کار های علمی و فرهنگی دیپارتمنت ، فاکولته و پوهنتون
 11. ایفای خدمات صادقانه دور از ملحوظات نژادی ، قومی ، منطقوی ، مذهبی ، شخصی و سلیقوی

 

 

 

 

 

دید گاه

     استادان دیپارتمنت بیولوژی برای رسیدن به اهداف دیپارتمنت رسالت مندانه ایفای وظیفه مینمایند. برای بر آورده شدن این آمال موارد آتی را در نظر دارند :

 1. تربیه و تقدیم کادر های مسلکی و ورزیده در اثر سعی و تلاش های بی دریغانه در جامعه .
 2. خدمات صادقانه و هدف مندانه در راستای انکشاف و ترقی جامعه بطور دامدار .
 3. استفاده از میتود های علمی ،مواد بهتر و سودمند برای ارتقا ظرفیت علمی محصلان و استادان
 4. تبادل افکار در عرصه های علمی اکادمیک و استادان صاحب نظر در داخل پوهنتون و پوهنتون های خارج ولایات .
 5. همکاری هدف مندانه و وسیع بام معارف جوزجان دوامدار .
 6. داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادر های ورزیده و مسلکی .
 7. روابط حسنه با تمام ادارات مربوطه پوهنتون .
 8. تحقیق و تتبعات علمی کتب و ممد درسی و اخذ تفریظ از استادان صاحب نظر و اندیشمند به طور دوامدار .
 9. ایجاد روحیه مطالعه کتب و مراجعه به کتابخانه های غنی از کتب معتبر علمی ، برای استادان و محصلان بطور دوامدار .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پلان تحصیلی دیپارتمنت (بیولوژی)( پوهنحی تعليم وتربيه) به سیستم کریدت سال 1391/ 2012

سوم

سوم

دوم

اول

لابراتوار

سیمینار و عملی

لکچر

مجموعۀ ساعات

تعداد کریدیت

کتگوری مضامین

کود نمبر

مضامین

 

شماره

 

سمستر ها

 

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

4

4

20

28

80

128

8

 اساسی

Edu.BIO 101, Edu.BIO 201

بیولوژی عمومی

1

 

 

 

 

 

 

 

4

4

20

28

80

128

8

"

Edu.CHM 102, Edu.CHM 202

کیمیای عمومی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

12

20

32

2

"

Edu.MTH 103

ریاضی عمومی

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

10

13

25

48

3

"

Edu.PHY 204

فزیک عمومی

4

 

 

 

 

 

 

2

 

 

7

5

20

32

2

"

Edu.CHM 305

کیمیای عضوی

5

 

 

 

 

 

 

 

2

2

10

10

44

64

4

پوهنتون شمول

Le.Eng 106 ; Le.Eng206

لسان خارجی

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

8

24

32

2

"

Ss.HIS 407

تاريخ معاصر افغانستان

7

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

6

10

16

1

"

Ss.ISC 108

جهانبینی اسلامی

8

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

6

10

16

1

"

Ss.ISC 209

فلسفه عبادات

9

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

6

10

16

1

"

Ss.ISC 310

نظام اخلاقی اسلام

10

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

6

10

16

1

"

Ss.ISC 411

نظام سیاسی اسلام

11

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

6

10

16

1

"

Ss.ISC 512

نظام اجتماعی اسلام

12

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

6

10

16

1

"

Ss.ISC 613

تمدن اسلامی

13

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

6

10

16

1

"

Ss.ISC 714

اعجاز علمی قرآن کریم

14

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

6

10

 

1

"

Ss.ISC 815

تعلیم و تربیه اسلامی

15

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

8

24

32

2

"

Edu. EV 416

حفاظت محیط زیست

16

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

20

12

32

2

"

Edu. Cs 217

کمپيوتر

17

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

16

16

32

2

"

Edu.BIO 618

تحقیق

18

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

20

44

64

4

 مسلکی

Pr. PSY 119

روانشناسی عمومی

19

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

20

44

64

4

"

Pr. PSY 220

روانشناسی انکشافی

20

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

20

44

64

4

"

Pr. PSY 321

روانشناسی تربيتی

21

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

10

22

32

2

"

Pr. ED 422

مبانی تعليم وتربيه

22

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

10

22

32

2

"

Pr. ED 423

میتود عمومی تدریس

23

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

22

32

2

"

Pr. ED 724

ارزیابی تربیتی

24

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

10

22

32

2

"

Pr. ED 525

اداره تربیتی

25

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

10

22

32

2

"

Pr. ED 626

تکنالوژی تعليمی و تهيه مواد

26

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

48

16

64

4

"

Pr. ED 827

تدریس آموزی

27

 

 

 

 

 

4

4

 

 

28

20

80

128

8

تخصصی

Edu.BIO 328, Edu.BIO 428

زولوژی غیرفقاریه

28

 

 

 

 

4

 

 

 

 

10

14

40

64

4

"

Edu.BIO 529, Edu.BIO629

زولوژی فقاریه

29

 

 

 

 

 

4

4

 

 

10

14

40

64

8

"

Edu.BIO 330, Edu.BIO 430

نبابات عمومی

30

 

 

 

2

 

 

 

 

 

10

16

6

32

2

"

Edu.BIO 631

پرکتیک نباتی

31

 

 

 

4

4

 

 

 

 

10

38

80

128

8

"

Edu.BIO 532, Edu.BIO 632

فزیولوژی نباتی

32

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

24

40

64

4

"

Edu.BIO 533, Edu.BIO 633

سیستماتیک نباتی

33

 

4

4

 

 

 

 

 

 

20

28

80

128

8

"

Edu.BIO 734, Edu.BIO 834

اناتومی و فیزیولوژی انسان

34

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

24

40

64

4

"

Edu.BIO 635, Edu.BIO 735

میکروبیولوژی

35

 

 

4

 

 

 

 

 

 

8

16

40

64

4

"

Edu.BIO 736, Edu.BIO 836

ایکالوژی

36

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

24

40

64

4

"

Edu.BIO 337, Edu.BIO 437

هستولوژی عمومی

37

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

24

40

64

4

"

Edu.BIO 638, Edu.BIO 738

جنیتک

38

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

24

40

64

4

"

Edu.BIO 539, Edu.BIO 639

میتود تدریس بیولوژی

39

 

4

 

 

 

 

 

 

 

14

10

40

64

4

"

Edu.BIO 840

بیوشیمی

40

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

12

20

32

2

اختیاری

Edu.CHM 841

تکامل عضوی

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

20

32

2

"

Edu.BIO 342

زراعت

42

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

20

12

32

2

"

Edu .Bio 643

تربیت بدنی

43

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

44

20

64

4

مونوگراف

Edu.BIO 744; Edu.BIO 844

مونوگراف و یا امتحان دولتی

44

 

 

 

 

 

 

 

145

 

 

مجموع کریدیت ها 

 

19

17

19

17

17

19

18

19

177

718

1361

2256

 

مـــجمـــوع ســـــــاعـت هــــــــا

 

7

7

8

8

8

7

7

7

 

 

                                                 

 

 

تصویب آمریت دیپارتمنت بیولوژی

در جلسه مورخ 14/12/1395 پروتوکول نمبره 9

آمریت دیپارتمنت بیولوژی

پلان چهار ساله مورد تایید و تصویب قرار گرفت