پلان استراتیژیک دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی

 

مقدمه

دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیۀ پوهنتون جوزجان طبق هدفی که دارا میباشد، مصروف تربیه و تقدیم کادرهای جوان در بخش تعلیم وتربیه به جامعه بوده،که این مسؤولیت خود را با داشتن یک تن استاد و دو صنف فعال درسی در حدود (103) تن دانشجو فعالیت  مینماید. فارغان دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه در پوهنتون ها، دارالمعلمین ها و مکاتب دولتی و غیر دولتی پس از فراغت مصروف ایفای وظیفه مقدس آموزگاری به فرزندان وطن خویش گردیده، باعث افتخار  استادان این کانون علمی میگردند.

دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی یک دیپارتمنت جدید التاسیس بوده. در سال تحصیلی 1396 اولین صنف درسی خود به فعالیت آغاز نمود. محصلان این دیپارتمنت با سپری نمودن امتحان سراسری کانکور از ولایت های مختلف به دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیۀ پوهنتون جوزجان راه یافته، از طرف استادان مجرب رشتۀ زبان و ابیات انگلیسی و استادان دیپارتمنت های دیگر پوهنحی  تدریس می گردند.

استادان این دیپارتمنت جهت ارتقای دانش مسلکی خویش با نگارش مقالات و آثار علمی و کتب ممد درسی همیشه مصروف تحقیق و فراگیری دانش های متداول روز بوده، برای ارتقای ظرفیت محصلان  با استفاده از شیوه های جدید و مفید، زحمات فراوانی را متقبل شده برای هم میهنان خویش افتخار می آفرینند.

 

دیدگاه

استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی برای بر آورده شدن اهداف عالی خود، موارد آتی را در نظر دارند:

 1. تربیه و تقدیم کادر های مسلکی و ورزیده، در اثر سعی و تلاش بیدریغانه به جامعه
 2. خدمات صادقانه و هدفمند جهت انکشاف و ترقی جامعه به طور دوامدار
 3. استفاده از میتود های علمی و جدید، مواد جدید و بکر و سودمند برای ارتقای دانش مسلکی محصلان
 4. تبادل افکار در موضوعات علمی و اکادمیک با استادان صاحبنظر در داخل و خارج و از پوهنتون
 5. همکاری هدفمندانه و دوامدار با معارف
 6. داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادر های ورزیده و مسلکی
 7. روابط حسنه با تماماً شعبات و پوهنحی های پوهنتون
 8. تحقیق وایجاد آثار علمی و کتب ممد درسی، با اخذ تقریظ از استادان صاحبنظر و اندیشمند، به طور دوامدار
 9. ایجاد روحیه مطالعه کتب ممد  و مراجعت به کتابخانه های غنی از منابع معتبر علمی، برای استادان و محصلان به طور دوامدار
 10. نمایش و معرفی ارزش و اهمیت زبان انگلیسی جهت رشد تکنیک و تکنالوجی و اقتصاد کشور و نقش ان در انکشاف تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی، توسط برنامۀ پاورپاینت، و نشان دادن تصاویر مستند از تجارب کشور های دیگر که زبان انگلیسی به قسم زبان دوم و یا زبان خارجی تدریس میگردد.

رسالت

استادان دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان از همه جهات خود را مکلف و ملزم میدانند تا با امکانات دست داشته، محصلان را به حیث آموزگاران و متخصصان زبان و ادبیات انگلیسی تربیه وآماده سازد. تا توسط علم و دانش مسلکی و تخصصی که درجریان چهار سال از رشته ادبیات انگلیسی فرامیگیرند با تغییرات شگرفی که با پیشرفت علم و تکنالوژی درپیرامون محیط اکادمیک و اجتماع بشری رخ میدهد مقابله درست کرده بتوانند. دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه موظف است، تا یک محیط امن و مصؤن  آموزشی را که تأمین کننده آینده بهتر برای محصلان کشور عزیزمان افغانستان باشد، مهیا کند؛ تا منحیث آموزگاران و استادان دلسوز به میهن و مردم مسؤولیت شان را ادا نمایند.

استادان دیپارتمنت ادبیات انگلیسی  مصمم اند، در راستای خدمات ایمانی، وجدانی، صادقانه و رسالتمندانه عمل نموده، در تعمیم و تحقق یافتن اهداف خود، عندالموقع دست بکار شده، مشتاقانه ایفای وظیفه نمایند.

بنابرآن موارد آتی عمده ترین رسالت های این دیپارتمنت را تشکیل میدهد:

 1. ارتقای ظرفیت علمی استادان
 2. تحقیق و جستجو جهت بدست آوردن موضوعات و مطلب جدید علمی و تدریسی
 3. تطبیق لوایح و مقررات
 4. پیروی از دستورات مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بر دیپارتمنت
 5. رهنمایی محصلان جدیدالشمول و همکاری با آنها
 6. رهنمایی سالم و انگیزه دهی محصلان فارغ التحصیل، جهت ایفای وظیفه و انتقال دانش و اندوخته های علمی شان به مردم جامعه
 7. همکاری صادق با هیئت رهبری پوهنحی و پوهنتون
 8. تحکیم دانش و ظرفیت علمی محصلان با استفاده از شیوه های جدید ومؤثر
 9. ایجاد روحیه انتقاد پذیری بنابر پیشنهادات سالم و سازنده
 10. سهمگیری در کار های علمی و فرهنگی پوهنحی و پوهنتون ارایۀ خدمات صادقانه و دور از ملحوظات نژادی، قومی، منطقوی، شخصی و سلیقوی
 11. ة دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی

آمریت و استادان دیپارتمنتخرسند اند که در چوکات پوهنحی تعلیم و تربیۀ پوهنتون جوزجان ایفای وظیفه مینمایند، تا عمده ترین مرام خویش را -مبنی بر تعلیم و تربیة افراد کاردان و متخصص- تنظیم نموده،تقدیم آنها را به جامعه جهت شگوفایی و ترقی افراد کشور، وجیبة ایمانی و انسانی خویشتن پنداشته، به رسالت و دیده گاه های خویش مشتاقانه عمل نموده و از خداوند بی همتا برای بر آورده شدن آن، توفیقات مزید برای همه گان قلباً آرزو مینمایند.

 

 

 

 

 

 

 

اهداف و پلان

استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی مصمم اند، در راستای انجام خدمات ایمانی، وجدانی وصادقانه رسالتمندانه عمل نموده، در تعمیم و تحقق یافتن اهداف خود، عندالموقع دست به کار شده، مشتاقانه ایفای وظیفه مینمایند.

عمده ترین اهداف این دیپارتمنت قرار ذیل معرفی میگردد:

 • تربیه و تقدیم کادر های مسلکی و ورزیده به رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی
 • ارایۀ خدمات صادقانه و هدفمند در راستای انکشاف و ترقی جامعه به طور دوامدار
 • استفاده از میتود های علمی با استفاده مواد بکر و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان و محصلان
 • تبادل افکار در عرصه های علمی و اکادمیک با استادان صاحبنظر در داخل پوهنتون و پوهنتون های خارج از ولایت
 • همکاری هدفمند و وسیع با معارف
 • داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادر های ورزیده و مسلکی
 • برقراری روابطۀ حسنه با تماماً ادارات مربوط به پوهنتون
 • نوشتن آثار تحقیقی و پژوهشی و کتب ممد درسی، با اخذ تقریظ از استادان صاحبنظر و اندیشمند، به طور دوامدار
 • ایجاد روحیه مطالعه کتب ممد درسی  و مراجعت به کتابخانه های غنی از کتب معتبر علمی، برای استادان و محصلان به طور دوامدار
 • ارتقای ظرفیت علمی استادان
 • تحقیق جهت بدست آوردن موضوعات و مطالب جدید و بکر علمی
 • تطبیق لوایح و مقررات
 • پیروی از دستورات مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بر محصلان
 • همکاری با محصلان جدیدالشمول و رهنمایی آنها
 • رهنمایی سالم و انگیزه دهی محصلان  فارغ التحصیل، جهت ایفای وظیفه و انتقال دانش و اندوخته های علمی شان در جامعه
 • همکار صادق با هیئت رهبری پوهنحی و پوهنتون
 • تحکیم دانش و ظرفیت علمی محصلان با استفاده از روشهای موثر
 • ایجاد فضا و روحیه انتقاد پذیری به پیشنهادات سالم و سازنده
 • سهمگیری در کار های علمی و فرهنگی پوهنحی و پوهنتون
 • ارایۀ خدمات صادقانه و دور از ملحوظات نژادی، قومی، منطقوی، شخصی و سلیقوی

باور ها

دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان به مسایل آتی باورمند است:

 • هر محصل منحیث یک فرد با شخصیت دارای احساسات، عواطف، موقف اجتماعی و نیازمندیها میباشد
 • ارزیابی هایکه صورت میگیرد، محصلان را فرصت  میدهد، تا خویش را برای موفقیت های بیشتر برای آموزش آماده سازند
 • آموزش و پروش کلیدی ست  برای به دست آوردن فرصتها جهت بیداری جامعه
 • محیط سالم آموزشی و امنیت  دلیل خوبی است برای موفقیت های محصلان
 • محصلان نه تنها ضرورت به فهم دقیق و انکشاف مهارتهای شان دارند، بلکه ضرورت دارند تا دانش و درک شانرا از آموزش برای رفاه اجتماع و وطن به کار ببرند تا باعث حل مشکلات جامعه و مردم شوند.
 • دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی باید توجه عمیق به جوانب مختلف آموزش (آموزش محصلان و آموزش استادان )داشته باشند
 • اولویت دادن به انکشاف و بهبود کیفیت درسی در دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی  بر هر چیز

دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی  پوهنحی تعلیم و تربیه کار و فعالیت های علمی خودرا بر اساس پلان استراتیژیک به پیش میبرد. چون معلوم است که داشتن یک پلان منظم و درست باعث انکشاف بهتر دریک کانون علمی و دلیل رسیدن به قله های بلند پیروزی گردیده و زمینه های  عالی رشد را برای همان کانون علمی میسر میسازد. روی این اصل دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه مطابق پلان استراتیژیک پنجسالۀ مؤثر که بتواند راه های درست و سنجیده شده انکشافی را درطی پنجسال آینده که مطابق به خواست زمان و پیشرفت علم و تکنالوژی باشد طرح و اساس فعالیتهای خویش را خواهد گذاشت. این پلان که طی سالهای  2017 الی  2022 تطبیق خواهد گردید شامل دو بخش یعنی ارتقای ظرفیتهای علمی استادان و محصلان و ایجاد راهکارها دربخش های انکشافی وساخت زیر بناها میباشد.

 

ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی استادان و محصلان

ارتقای رتب علمی و فعالیتهای مبتنی بر تحقیقات علمی که دلیل رشد و انکشاف استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی، جامعه ورفاه همهگانی باشد، محور فعالیتهای استادان را تشکیل میدهد.

استادان این دیپارتمنت در اثر سعی و تلاش شباروزی به برنامه های اکادمیک که بر مبنی تحقیقات کتابخانه یی و بعضاً میدانی استوار میباشد؛ دست زده جهت ارتقای دانش تخصصی و مسلکی خویش و محصلان همیشه تلاش میورزند.

استادان این دیپارتمنت بخاطر ارتقای ظرفیت علمی در بورس های تحصیلی ثبت و بخاطر بورس ها ماستری و دکتورا علاقمند اند تا سویه تحصیلی خویشرا ارتقا بدهند.

همچنان استادان این دیپارتمنت در تماماً کورس های میتودیک همه ساله شامل و جهت کسب دانش مسلکی خویش حد اعظمی کوشش را بخرچ داده اند.

بدین اساس استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی با استفاده از میتود های جدید و مؤثر در عرصه ظرفیت علمی محصلان همیشه پلان های تدریسی خویشرا تطبیق و محصلان را مصروف فراگیری دروس انکشافی و آفاقی نموده؛ محصلان را با اجرای دروس فعال یعنی شاگرد محوری، ارائه سمنیار ها، کنفرانس ها و تبادل افکار همیشه ترغیب و تشویق کرده، زمینه ارتقای ظرفیت علمی دانشجویان را فراهم نموده اند.

 

 

بورسیه ها و رتب علمی استادان

استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی مصمم اند با ثبت نام نمودن و تطبیق بورسهای تحصیلی خویش جهت ارتقای سویه تحصیلی کوشش همه جانبه به خرج دهند. همچنان مکلف اند تا در عرصه رتب علمی با نگاشتن آثار و مقالات علمی در عرصه کسب رتب علمی در مواقع ضروری دست بکار شوند.

 

 

معرفی مختصر اعضای کادر علمی دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی

دیپارتمنت انگلیسی از جمله دیپارتمنت های فارغده پوهنحی تعلیم و تربیه بوده، در چوکات این پوهنحی فعالیت های علمی اکادمیک خویش را تعقیب می نماید، این دیپارتمن تاکنون دارای یک آمر و یک تن استاد همکار طور دواطلبانه است.

جدول فعلی شهرت استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل سال 2018

 

 

 

 

 

جدول شهرت مکمل استادان دیپارتمنت  زبان و ادبیات انګلیسی

شماره

 

شهرت

 

درجه و رشته تحصیل

 

رتبه عملی

نمبرتیلفون

ملاحظات

 

نام

 

 

نام پدر

 

 

تخلص

درجه تحصیل

 

 

 

رشته تحصیل

رتبه علمی

تاریخ تقرردرکادرعلمی

تاریخ آخرین ترفیع علمی

1

احمدشاه

محمد قاسم

قاسمی

ماستر

زبان و ادبیات انگلیسی

پوهنمل

1385

1396

0799479012

0788747486

امر دیپارتمنت

 

 

قرار شرح فوق لست استادان زبان و ادبیات انګلیسی بدون قلم خورده ګی ترتیب ګردید صحت است .

بااحترام

پوهنمل سید سرور یعقوبی

رییس پوهنځی تعلیم وتربیه

محصلان موجود دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی

تعداد

صنف

شماره

40

صنف دوم

1

65

صنف اول

2

 

 

پلان استراتیژی پیش بینی شده در پنج سال اخیر الی 2022

جدول شهرت استادان دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه با تفکیک رتب علمی و درجه تحصیل الی سال 2022

شماره

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

 

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دوکتور

ماستر

لیسانس

1

انگلیسی

 

1

3

1

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنان این دیپارتمنت در سال 2021 یک صنف درسی را به یاری خداوند توانا به جامعه تقدیم خواهد کرد تا ختم سال 2022 دو  دوره فارغ خواهد داد.