اهداف

اهداف پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان

بسم الله الرحمن الرحیم

        هدف اساسی پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان سهم گیری آگاهانه در زمینه تربیه ای کادر های ورزیده ومسلکی  بهبود کیفیت تدریس ، ارتقای ظرفیت های علمی ومسلکی اعضای کادر علمی ومحصلان ، تأمین شرایط رشد وتوسعه ی علوم انجنیری با کاربرد جدید ترین دست آورد ها وروش های علمی وعملی معاصر ، به منظور رشد بنیه ی اقتصادی واعتلای کشور در منطقه بوده که با در نظر داشت نکات عمده ی ذیل امکان پذیر است.

Pages