تاریخچه دیپارتمنت بیولوژی

تاریخچه دیپارتمنت بیولوژی

     دیپارتمنت بیولوژی در سال 1384 از دیپارتمنت کیمیاو بیولوژی جدا گردیده مستقلانه به فعالیت آغاز نموده . در شروع فعالیت با سه تن استاد هریک استاد عبدالمومن "روفی" ، استاد رقیبه "حبیبی" و استاد دیبا "یعقوب زاده " پیش برده میشد که در آن وقت یک صنف داخل خدمت و یک صنف پری سرویس موجود بود به مرور زمان با ازدیاد صنوف درسی در سال 1386 محترمه نگینه "ایوبی " به دیپارتمنت جذب گردیده و در سال 1389 محترمه توتیا "ایشچی " جذب گردید

تاریخچه دیپارتمنت تاریخ

 

تاریخچه دیپارتمنت تاریخ

دیپارتمنت تاریخ بعد از تعدیل نام و تشکیلات پوهنحی علوم طبیعی به پوهنحی تعلیم و تربیه، در چوکات این پوهنحی در سال 1388 ه ش با دو تن از اساتید مجرب هر یک پوهنمل شکریه چقماق به عنوان آمر دیپارتمنت و پوهنمل فهیم کوشا منحیث عضو شروع به فعالیت نمود. در همان سال دارای 22 تن محصل که  یک صنف درسی را تشکیل می داد، فعالیت های تدریسی این دیپارتمنت تعقیب میگردید. در سال 1389 ه ش دومین صنف درسی این دیپارتمنت با داشتن 32 تن محصل ایجاد گردید.

Pages