پلان و استراتیژی

براي نخستين بار هسته ي تحصيلات عالي در کشور بتاريخ اول عقرب سال 1311 هه-ش با تاسيس پوهنحي طب در شهر کابل گذاشته شد.اين پوهنحي تحت سر پرستي يکي از متخصصين ترکي بنام پروفيسور دوکتور رفیقي کامل بيگ با 8 تن استادان شروع بکار کرد .فعاليت هاي ابتدائي اين نهاد نوبنيات را شعبات طبي کوچکي تشکيل ميداد که بعضاً با انکشاف روز افزون در جهان، با تهيه برنامه سنجيده شده ي علمي و تخنيکي در مسير توسعه کمي و کيفي قرار گرفت طي چند دهه از حالت اولي به 5 نهاد آموزشي در بخش هاي طب معالجوي، طب اطفال، طب ستوماتولوژي (دندان)، طب نظامي و اکمال تخصص انکشاف يافت.تعداد محصلان آن که زماني از 500 نفر تجاوز نمي کرد تا سال

Pages