وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون جوزجان

پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری

 

 

 

 

پلان استراتیژی

 

 

 

 

 

 

سال.................................................................................................1396

پیشگفتار

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان به مثابه دیپارتمنت پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن ، درسال ۱۳۸۷ در سطح پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان به فعالیت های علمی و اکادمیک خود آغاز نموده است. از آن زمان تاکنون هیئت رهبری و استادان این دیپارتمنت در راستای تربیه ای سالم اولاد وطن وآراسته نمودن آنان با زیور

گرانبهای دانش و فنون مسلکی انجنیری از هیچگونه بذل مساعی دریغ نه ورزیده و تا کنون به تعداد (۱۱۷) تن از کادر های جوان را به سویه ای انجنیری لسانس به جامعه تقدیم نموده است.

دراین دیپارتمنت در حال حاضر به تعداد (۱۸۲) تن محصیل مصروف فراگیری دروس اند توسط ۵ تن از استادان با رتبه علمی پوهیالی تا پوهنوال با سویه های ماستر و لسان تدریس می گردد.         به تاریخ چهارم برج سرطان سال جاری سومین دور فراغان این دیپارتمنت با ترتیب پروژها دیپلوم در موضوعات مختلف و با اهمیت اقتصادی و دفاع مؤفقانه از آن در محضر کمیسیون دفاع از پروژه های دیپلوم و بر گذار محافل شانرا در کلوپ عروسی و کرستال جوزجان سند دیپلوم فراغت به سویه ای انجنیرلیسانس را بدست آورده است.

امور تدریس در دیپارتمنت جیودیزی انجنیری با استفاده از روش های معاصر و مؤثر ممکن به شکل ارایه ی لکچرها ، دروس عملی ، لابراتوار، سیمینار ها و کنفرانس های علمی محصلان ، اجرای کار های صنفی ، پروژه های صنفی ، تطبیقات تولیدی و تعلیمی کاربرد کمپیوتر و انترنت ، وکارگیری مدارک و مواد جدید به پیش برده می شود.

پلان استراتیژیک مقام وزارت تحصیلات عالی افغانستان به مثابه انعکاس دهنده مرام ، اهداف ، برنامه ها وخط السیرفعالیت های آن وزارت جهت ارتقای ظرفیت های علمی ، اکادمیک و اداری سال های (۱۳۸۹) الی (۱۳۹۳) قبلا تدوین وبه دسترس مسؤلین بخش های مختلف به ویژه  مسؤلین پوهنتون ها گذاشته شده بود که پوهنتون ها ،پوهنحی ها ودیپارتمنت ها مطابق به آن پلان های استرتیژیک و انکشاف مؤسسوی خویش ترتیب ، تنظیم  و عیار ساخته بودند ترتیب پلان استراتیژیک پنج ساله ای سال های (۱۳۹۴،۱۳۹۵،۱۳۹۶ ،۱۳۹۷ ، ۱۳۹۸) به تعقیب پلان پنج ساله ای قبلی از اولویت کاری مقام وزارت ،پوهنتون ، پوهنحی جیولوجی و معادن و منجمله دیپارتمنت جیودیزی انجنیری به منظور تعین خط السیر و برنامه های کاری معین و ثمره بخش در راستای بهبود هرچی بهتر رشد و ارتقاع پوهنتون و پوهنحی از ابعاد مختلف از جمله اولویت دیپارتمنت جیودیزی انجنیری تشکیل میدهد در پلان پنج ساله هذا ، عناوین فعالیت ها و برنامه های کاری دیپارتمنت جیودیزی انجنیری طی پنج سال آینده در زمینه ها ارتقاع ظرفیت های علمی و مسلکی و سویه ها تحصیلی محصیلین ، به سوی لسانس ، ایجاد و دسترسی به خدمات اینترنتی ، اعتبار دهی و تضمین کیفیت تجهیز لابراتوار ها و ایجاد لابراتوار های جدید گنجاننده است .

طرحریزی و تصویب پلان های کاری و فعالیت مخصوصا پلان استرتیژیک وزارت تحصیلات عالی افغانستان در مطابقت کامل با اهداف و پالیسی های استراتیژی انکشاف ملی افغانستان که در آن تحصیلات با کیفیت تمام افغان ها تضمین و ارتقاع کیفیت ، استقلالیت تحصیلات عالی به منظور انکشاف ملی افغانستان رشد کشور در تمام زمینه ها با اکمال کادر ها و متخصصان عرصه ها ی مختلف اقتضا می نماید صورت گرفته است.

بر اساس پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی ، جهت بهبود تضمین کیفیت در تحصیلات عالی افغانستان تآسیس اداره ای به نام اداره ی تضمین کیفیت و اعتبار دهی در مرحله اول در چهارچوب وزارت تحصیلات عالی در مراحل بعدی بطور مستقل امر ضروری تلقی می گردد.

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری یک دیپارتمنت جوان پوهنحی جیولوجی ومعادن در پوهنتون جوزجان محسوب می گردد ، در طی سال های اخیر به پیشرفت های شگرفی در عرصه های مختلف ، مخصوصا در عرصه های ارتقای محصلان ، با داشتن استادان با رتبه ای علمی  پوهیالی ، پوهنیار ، پوهنوال ارتقای کمی و کیفی محصلان ، تجهیز نسبی لابرتوار نایل آمده و از ابتدای پیشکش شدن سیستم کریدیت در تحصیلات عالی افغانستان آنرا پذیرفته و جهت پیاده شدن آن سعی وتلاش جدی به خرچ میدهد .

1ـ دیدگاه:

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان در نظر دارد تا به یک دیپارتمنت با کیفیت عالی متحد بر تدریس و تحقق پیشرفته علمی ودارای مدیریت مؤثر و کارا که جواب گویی نیاز های رشد و انکشاف متکی به ارزش های ملی بوده ودر سطح پوهنتون ، مقام وزارت تحصیلات عالی و کشور دارای اعتبار و جایگاهی خاص باشد مبدل می گردد . دیپارتمنت جیودیزی انجنیری خدمات صادقانه را در راستای تربیه و مجهز ساختن اولاد وطن با دانش مسلکی انجنیری و تقدیم نمودن جوانان ورزیده ، مسلکی و در عین زمان متحد به منافع مردم کشور را ارایه نماید.

2ـ رسالت:

الف ـ آگاه ساختن محصلان از اهمیت منابع طبیعی کشور و منابع انرژی را به منظور رشد بنیه ای اقتصادی وطن ویران شده .

ب ـ مرفوع ساختن نیازی مبرم بازار کار و کادر های ورزیده مسلکی از طریق استفاده از تکنالوژی معلوماتی جهت ارتقای ظرفیت کادری .

ج ـ آماده ساختن محصلان با روحیه ای دفاع از استقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و شناحت فرهنگ اصیل کشور.

د ـ تقویه روحیه حسن نیت بین محصلان نکوهش روحیه جنگ طلبی برادر کشی دهشت افگنی .

وـ احترام به قوانین ، رسوم عنعنات اسلامی و قوانین مدنی جهت تحقق مساوات بین افراد جامعه ، بدون در نظر داشت تفاوت های قومیت دین ، سمت، جنسیت.

ه ـ ایجاد فضای سالم برای زیست با همی محصلان ولایات مختلف در پوهنتون و تقویه ای احساسات برادری ، همکاری وارتقای روحیه ی صلح پسندی.

 

3ـ ارزش ها :

الف ـ تحصیلات عالی با کیفیت .

ب ـ تقویت وحدت ملی .

ج ـ اخلاق و کرامت .

د ـ برابری .

و ـ اداره سالم ، موثر و کارا.

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان در راستای بهبود کیفیت به شمول تدوین نصاب تحصیلی ، ارایه ای پشنهادات در جهت بهبود سیستم استخدام و ترفیع مبتنی بر اصل شایسته سالاری اهداف مشخص را تعقیب می نماید.

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان جهت انجام تحقیقات علمی ،بهبود تسهیلات مانند کتابخانه ها ، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات ، دسترسی به انترنت ، بهبود کیفیت و اعتبار دهی پالیسی های را طرح خواهد کرد .

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری به حیث نها د تحصیلی پابند به ارزش های اخلاقی ، حفظ کرامت انسانی واعتماد متقابل بوده و تمام تلاش خود را برای تربیت آنها به کار خواهد بست ، در نهایت این کیفیت ها ، تو ام با مهارت ها و دانش ها ، شخصیت محصلان را به صفت شهروندان با ابتکار پویا شکل داده باعث پیشرفت کشور خواهد شد .

4 ـ اهداف :

الف ـ تربیه ای متخصصان جوان  وورزیده در رشته ای جیودیزی با دانش مسلکی انجنیر و معاصر.

ب ـ تربیه جوانان با روحیه وطن پرستی وانکشاف مهارت های مسلکی جوانان وارتقای سویه ای علمی شان.

ج ـ رفع نیازمندی مارکیت کار با تربیه کادر های مسلکی ورزیده جهت انجام خدمت صادقانه به وطن.

د ـ آماده ساختن جوانان برای احراز پست های ادارات دولتی و کادر سکتور خصوصی.

هدف نهایی دیپارتمنت جیودیزی انجنیری نه تنها بهبود ظرفیت کادری ، ارتقای کیفیت تدریس ، تامین امکانات رشد و ارتقای ظرفیت ها در ابعاد مختلف ، مطابق نیازمندی های مارکیت کار بر مبنای جدید ترین دست آورد های علوم وفنون جهان معاصر جهت ترقی کشور می باشد . بلکه تربیه جوانان کادر های علمی انجنیری در رشته ای جیودیزی و آراسته ساختن آنان با دانش انجنیری معاصر و با اندیشه های مملو از صلح و صفا ، صمیمیت ، برادری برابری عاری از هر نوع کشمکش های زبانی ، قومی ، نژادی و مذهبی می باشد .

 

 

 

جدول طرح پلان استراتیژیک سال های (۲۰۱۵-۲۰۱۹) دیپارتمنت جیودیزی پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان

شماره

 

فعالیت ها

حالت فعلی

سال

۸

برنامه ها :

۱-۸ ماستری و دکتورا

در حال حاضر در دیپارتمنت ۱ تن ماستر و چهارتن لسانس و جود دارد

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

۳تن به تقرر

۳تن به تقرر

۳تن به تقرر

۳تن به تقرر

۳تن به تقرر

۱تن به پروگرام دکتورا

۳ تن به ماستری

۳ تن به ماستری

۳ تن به ماستری

۳ تن به ماستری

۲تن به ماستری

 

 

 

 

۲-۸ انکشاف و گسترش کریکولم و نصاب تحصیلی

درسال ۱۳۹۱ کریکولم دیپارتمنت تجدید نظرشده بود ودر سال جاری با کریکولم درسی پولی تخنیک کابل مطابقت داده شده است

 

بازنگری ومعاصر سازی کریکولم ها ونصاب های تحصیلی دیپارتمنت با کمک پولی تخنیک کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره

فعالیت ها

حالت فعلی

سال

 

ملاحظات

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

 

 

 

 

 

 

۸

۳-۸ ایجاد و دسترسی به خدمات انترنتی

در سطح پوهنحی ها دستگاه انترنتی وجود دارد. وتا دیپارتمنت ها ویرینگ کاری شده است.

 

 

 

 

 

 

۳-۸ ایجاد و دسترسی به خدمات انترنتی

اریه ای خدمات انترنتی ودروس به صورت قناعت بخش نیست.

فعال ساختن هر چی بهتر خدمات انترنتی در دیپارتمنت

ازدیاد دروس پروجکتوری در دیپارتمنت با نصب پروجکتور در هر صنف درسی.

مساعدت کمپیوتر های لپ تاپ ودسکتاپ به استادان و کارمندان

در صورت مساعدت از جانب مقام وزارت ودفاتر کمک کننده

 

 

در صورت مساعدت از جانب مقام وزارت ودفاتر کمک کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره

فعالیت ها

حالت فعلی

سال

 

ملاحظات

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

 

 

 

 

 

 

۸

۴-۸ تحقیق وبر نامه فوق لیسانس

تحقیقات علمی از طرف استادان صورت می گیرد . بعد از ترتیب پروپوزل عملی آن در منشاء اجرا گذاشته میشود وتالیف وترجمه کتاب های درسی.

ترجمه کتاب توسط پوهندوی فیض الله حبیبی

تحقیقات علمی توسط پوهیالی شیرعلی

 

تحقیق علمی توسط پوهیالی سیدنقیب الله هاشمی

ادامه دارد

۱-نقشه برداری های مختلف امور معادن ، جغرافیایی ، سیاسی وطریق هوایی

 

تحقیق علمی توسط فیض الله احمدی

 

تحقیق علمی توسط پوهیالی سهراب احدی

ادامه  دارد

 

 

 

ادامه دارد

ادامه دارد

 

 

 

ادامه دارد

ادامه دارد

 

 

شماره

فعالیت ها

حالت فعلی

سال

 

ملاحظات

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

 

 

 

۸

 

 

 

۴-۸ تحقیق وبر نامه فوق لیسانس

.

ترجمه کتاب توسط پوهنوال فیض الله حبیبی

تحقیقات علمی توسط پوهیالی شیرعلی

 

تحقیق علمی توسط پوهیالی سیدنقیب الله هاشمی

ادامه دارد

در صورت مساعد بودن شرایط برنامهء ماستری پیشنهاد می گردد.

 

 

 

تحقیق علمی توسط پوهیالی سهراب احدی

ادامه  دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره

فعالیت ها

حالت فعلی

سال

 

ملاحظات

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

 

 

 

۸

 

 

 

۵-۸ تواْ میت علمی

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معادن تواْمیت علمی نداشته پروتوکول همکاری فی مابین پوهنتون محترم وبا اعتبار پولی تخنیک کابل وپوهنتون جوزجان وجود داردکه استادان دانشمند و با رتب علمی بلند آن نهاد علمی معتبر با استادان این دیپارتمنت همکاری علمی بی شایبه را مبذول میدارد.

 

 

 

 

 

ما خواهان فراهم شدن زمینه ء همکاری بیشتر استادان پوهحی جیودیزی انجنیری پوهنتون محترم پولی تخنیک کابل بی باشیم ، در صورت مساعد شدن شرایط خواهان تواْمیت با یکی از پوهنتون های مماثل در خارج از کشور می باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره

فعالیت ها

حالت فعلی

سال

 

ملاحظات

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

 

۸

۶-۸ نظارت علمی (اعتبار دهی وتضمین کیفیت)

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنحی جیولوجی و معادن شامل پروسه های ارزیابی خودی و متضمین کیفیت مقام وزارت تحصیلات عالی می باشد.

از جانب هیئت رهبری واستادان دیپارتمنت جهت ارتقای ظرفیت و تضمین کیفیت مساعی لازم به خرچ داده می شود

 

 

 

 

ارزیابی خودی از جانب کمیته ای نضمین کیفیت پوهنتون پو هنحی و دیپارتمنت همه ساله صورت می گیرد.

۸

۷-۸ خدمات محصلان

از جانب مسول کمیته فرهنگی ،ورزشی ، استادان رهنما آمر دیپارتمنت در موارد مختلف در راستای تقویه روحیه محصلان صحبت می گردد . دیپارتمنت امکانات مالی ندارد.

پلان های مختلف در این باره روی دست گرفته می شود

در مورد فراهم شدن امکانات مالی با مسؤلین ذیصلاح پیشنهادات مشخص ارئه می گردد

 

 

 

داشتن روحیه وطن دوستی ، صداقت وزحمت کشی در میان محصلان تبلیغ می گردد . جهت بدست آوردن امکانات مالی سعی می گردد.

 

 

 

 

شماره

فعالیت ها

حالت فعلی

سال

 

ملاحظات

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

 

۸

صنوف درسی ولابراتوار ها

صنوفی درسی و اتاق لابراتواری دیپارتمنت جیودیزی پوهنحی جیولوجی و معادن تا اکنون غیر معیاری و غیر استندرد ودر تا عفرش های عسکری بوده که در این رابطه چندین پیشنهاد تا اکنون ارائه گردیده است

ترمیم اساس لابراتوار دیپارتمنت از قبیل میز ها ، روکها ، الماری ها، سیستم آبرسانی ، برق رسانی ، سیستم تهیه وغیره . در دیپارتمنت تجهزات لابراتواری ضرورت است یک تن مامور و کمپیوتر کار در دیپارتمنت .

 

 

 

 

تجهزات لابراتواری در دیپارتمنت اشد ضرورت می باشد .

اعزام لابرانت در خارج از کشور جهت ترنینگ

 

 

 

 

شماره

فعالیت ها

حالت فعلی

سال

 

ملاحظات

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

 

۸

۸-۹ ساختمان ها ولابراتوار ها .

جهت پیشبرد دروس عملی محصلان مجهز ساختن.

 

لابراتواری جیودیزی تا اندازه فعال است ، ولی خواهان تقویه بیشتر آن هستیم .ترتیب نمودن لیست تجهیزات لابراتواری مورد نیاز دیپارتمنت .

جهت پیشبرد دروس عملی محصلان ، مجهز ساختن دیپارتمنت .

سامان آلات و تجهیزات لابراتواری