افتتاح مرکز کاریابی برای محصلان با همکاری دفتر محترم USWDP در پوهنتون جوزجان 

17 مې, 2017

افتتاح مرکز کاریابی برای محصلان با همکاری دفتر محترم USWDP در پوهنتون جوزجان  

 


Caption