د جوزجان پوهنتون علمی شورا جلسه 28\1\1396

17 اپرېل, 2017

د جوزجان پوهنتون علمی شورا جلسه 28\1\1396

الیوم مورخ 28\1\1396 جلسه شورای علمی پوهنتون جوزجان  تحت رهبری محترم پوهنمل دیپلوم انجنیر مسعود حقبین رئیس پوهنتون جوزجان در صالون کنفرانسهای این نهاد تحصیلی برگزار گردید.
در جلسه به روی موضوعات مختلف مربوط به این نهاد اکادمیک بحث و تبادل افکار صورت گرفته وتصامیم لازم اخذ گردید که از جمله برگزاری بزرگترین پروسه ملی کشور (اخذ امتحان کانکور) در پوهنتون جوزجان نیز مشمول این موضوعات بود.