صحنه امتحان بیست فیصد محصلین پوهنتون ولایت جوزجان

06 جون, 2017

صحنه امتحان بیست فیصد محصلین پوهنتون ولایت جوزجان. تصویر یکی از صحنه های امتحان