اعلان بست های کادر علمی پوهنتون جوزجان!

ju_admin
کادری

پوهنتون جوزجان برای  تکمیل بست های کادری خویش در سال 1445 هـ ق در رشته های ذیل به سویه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی:

دیپارتمنت انجنیری غذایی (1) بست.

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 18/3/1445 الی 30/3/1445 هـ. ق، درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت نمرات، کاپی همین اعلان (از ویب سایت وزارت تحصیلات عالی) و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون جوزجان تسلیم نمایند.