Strategic Plan History Department

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

دانشگاه جوزجان

دانشکده علوم اجتماعی

دیپارتمنت تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

پلان استراتیژیک دیپارتمنت تاریخ

(1396۔1400)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال 1397هـ.ش

 

 

 

مقدمه

پلان استراتیژیک هذا بیان کننده دیدگاه، اهداف و مقاصد دیپارتمنت تاریخ بوده و به منظور گذار از وضعیت کنونی با یک موفقیت عالی جهت تربیه نیروهای جوان و متخصص کاری در رشته تاریخ که قادر به بر آورده ساختن نیازهای مبرم اجتماعی یک محیط باشد، آماده گردیده است.

طرح پلان استراتیژیک شش ساله هذا در هماهنگی با پلان استراتیژیک مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و ریاست پوهنحی علوم اجتماعی و در مطابقت با نیازهای کنونی جامعه صورت گرفته است. آرزومندیم این پلان و رهنمود مناسب برای توسعه و انکشاف دیپارتمنت ما باشد و در راه تربیه اولاد میهن با بهبود کیفیت تحصیلی، ارتقاء سطح دانش استادان و محصلان مصدر خدمات شایان گردیم.

 

دیدگاه

 تربیه کادرهای متخصص و جوان کهٰ، بتواند در آینده منحیث نیروی مفید و موثر در جامعه جهت تغییر در اذهان جوانان جامعه عبارت از دیدگاه دیپارتمنت تاریخ میباشد. دیدگاه دیپارتمنت تاریخ ایجاد کننده حسن همکاری، اعتماد و احترام را بین استادان، دانشجویان، کارکنان بخش اداری و خدماتی و سایر افراد جامعه می باشد. با در نظر داشت نکات فوق میتوان مفردات و کریکولم درسی و سایر پروگرام های علمی۔تحقیقی دیپارتمنت تاریخ بصورت خوب و مفید تطبیق گردد.

 

رسالت

فراهم آوری زمینه تحصیلات عالی با کیفیت در رشته‌های علوم اجتماعی برای آنعده دانشجویانی که واجد شرایط علمی و اکادمیک بوده و از طریق کمیته کانکور وزارت محترم تحصیلات عالی به این دیپارتمنت معرفی گردیده اند. این جوانان بعد از فراغت توان ارایه تدریس، تحقیق و خدمات باکیفیت را داشته و در باز سازی افغانستان سهم شایسته‌ی را داشته باشند.

این دیپارتمنت به حیث رسالت خویش با امکانات دست داشته دانشجویان را به زیور علم و دانش مسلکی و تخصصی که در جریان چهار سال از مضامین مختلف فرا میگیرند، با تغییرات چشمگیری در محیط و ماحول شان رخ میدهد مقابله درست کرده بتوانند. دیپارتمنت وظیفه خود میداند تا یک محیط امن آموزشی را که، تامین کننده‌ای آینده بهتر برای دانشجویان و افراد جامعه باشد، مهیا کند تا منحیث متخصصان جوان و استادان مجرب در برابر وطن و مردم خویش را ادا نماید.

 

مرام و اهداف دیپارتمنت تاریخ

واضح و مبرهن است که هر اداره از خود یک سلسله اهداف خاص خود را دارا میباشد، که بخاطر رسیدن به این اهداف باید یک سلسله فعالیت های خاص را تعقیب نماید بدین منظور اهداف دیپارتمنت تاریخ را میتوان به طور فشرده قرار ذیل تذکر داد:

 1. تقدیم آنها به صفت معلمان ورزیده به جامعه.
 2. ارتقای ظرفیت علمی و دانش مسلکی استادان دیپارتمنت.
 3. ارتقای دانش مسلکی محصلان رشته‌ی تاریخ با استفاده از روشهای موثر تدریس.
 4. رهنمایی و همکاری مداوم با محصلان دیپارتمنت.
 5. ایفای خدمات صادقانه و دور از تعصبات قومی، منطقوی و شخصی.
 6. فرستادن استادان به بورسهای تحصیلی ماستری و دکتورا.
 7. سهمگیری در فعالیتهای علمی۔فرهنگی فاکولته و پوهنتون.

 

 1. وظایف و اهداف دیپارتمنت تاریخ:
 2. ارتقای ظرفیت علمی استادان.
 3. تحقیق و تجسس استادان برای بدست آوردن موضوعات علمی و مطالب علمی.
 4. تطبیق لوایح و مقررات از طرف کادر علمی دیپارتمنت.
 5. رهنمایی و همکاری با محصلان.
 6. رهنمایی محصلین و انگیزه دادن برای آنها توسط استادان.
 7. تحکیم دانش و ارتقاء ظرفیت علمی محصلان با استفاده از روشهای موثراز طرف استادان.
 8. همکار صادقانه استادان با هیئت رهبری فاکولته و پوهنتون.
 9. پیروی استادان از دستورات مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بالای محصلان.
 10. روحیه انتقاد پذیری میان استادان بنابر پیشنهادات سالم و سازنده.
 11. سهمگیری فعال استادان در کارهای علمی و فرهنگی فاکولته و پوهنتون.
 12. ایفای خدمات صادقانه دور از ملحوظات نژادی، منطقه‌ای، قومی، شخصی و سلیقه‌یی.
 13. بحث و تبادل افکار علمی و اکادمیک با استادان صاحب نظران با سایر پوهنتونهای ولایات.
 14. همکاری هدفمند و وسیع با معارف بطور دوامدار.
 15. روابط حسنه با تمام ادارات دولتی درچارچوب لوایح و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی.
 16. تربیه کادرهای ورزیده و مسلکی و تقدیم آن به جامعه.
 17. خدمات صادقانه و هدفمند در انکشاف و ترقی جامعه به طور دوامدار.
 18. استفاده از میتودهای علمی برای ارتقای ظرفیت علمی محصلان.
 19. داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادرهای ورزیده.
 20. ایجاد تقویت روحیه مطالعه کتب ممد درسی و مراجع به کتابخانه‌های معتبر علمی، برای اساتید و محصلان به طور دوامدار.
 21. معرفی عظمت شگوفایی فرهنگ و تمدن و کلتور از طریق کار و فعالیتهای علمی، تحقیقی و فرهنگی در منظر جامعه، توسط استادان و محصلان.

 

باورها

هیئت رهبری دیپارتمنت تاریخ به نکات زیر باورمند اند:

 • تعلیم و تحصیل کلیدی است برای فرصتها و بیداری جامعه.
 • هر دانشجو منحیث یک فرد با شخصیت دارای احساسات، عواطف، موقف اجتماعی و نیازمندیها می باشد.
 • انکشاف کیفیت درسی در دیپارتمنت تاریخ مقدم‌تر است.
 • تقویت وحدت ملی.
 • تلاش برای ایجاد حس همبستگی میان دانشجویان.

دیپارتمنت تاریخ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه جوزجان معتقد به یک سلسله ارزشهای است که مستقیما به تقویت وحدت ملی مرتبط می باشد. این امر در بر گیرنده کثرتگرایی و از سوی دیگر مستلزم بردباری، احترام به اندیشه‌های والای انسانی و مهمتر از همه ایجاد یک افغانستان آزاد، دموکراتیک و پیشرفته بوده و در عین حال از وحدت ملی، تاریخ و فرهنگ افغانستان پاسداری می نماید.

اخلاق و کرامت

دیپارتمنت تاریخ به مثابه یک نهاد تحصیلی پابند به ارزشهای اخلاقی، حفظ کرامت انسانی و اعتماد متقابل بوده و تمام تلاش خود را برای تربیت دانشجویان و جوانان به عنوان رهبران و دانشجویان متعهد و رسالتمند بکاربرده و در جهت رشد سالم شرایط تحصیلی دانشجویان اناث مبذول خواهد داشت.

 

ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی دانشجویان

استادان دیپارتمنت تاریخ همواره تلاش مینمایند تا زمینه‌های رشد و ارتقای ظرفیت دانشجویان این دیپارتمنت را فراهم نموده و با راه اندازی برنامه‌های عملی توانایی مسلکی و حرفه‌ای دانشجویان را ارتقا ببخشد.

 

 

 

رتب علمی استادان

در تشکیل دیپارتمنت تاریخ به تعداد هفت (7) تن استاد دارای رتب علمی پوهنوال، پوهنمل، پوهنیار، پوهیالی میباشد.

 

جدول شهرت استادان دیپارتمنت تاریخ با تفکیک رتب علمی و در جه تحصیلی پیش بینی شده در سال 1396

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

تاریخ

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دکتور

ماستر

لیسانس

 

 

1

 

1

3

3

 

 

3

6

 

جدول شهرت استادان دیپارتمنت تاریخ با تفکیک رتب علمی و در جه تحصیلی پیش بینی شده در سال1397

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

تاریخ

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دکتور

ماستر

لیسانس

 

 

1

 

1

3

3

1

 

5

5

 

جدول شهرت استادان دیپارتمنت تاریخ با تفکیک رتب علمی و در جه تحصیلی پیش بینی شده در سال1398

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

تاریخ

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دکتور

ماستر

لیسانس

 

1

 

1

2

2

3

 

1

4

4

 

جدول شهرت استادان دیپارتمنت تاریخ با تفکیک رتب علمی و در جه تحصیلی پیش بینی شده در سال1399

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

تاریخ

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دکتور

ماستر

لیسانس

 

 

 

1

3

3

1

 

1

5

2

 

جدول شهرت استادان دیپارتمنت تاریخ با تفکیک رتب علمی و در جه تحصیلی پیش بینی شده در سال1400

دیپارتمنت

رتب علمی

درجه تحصیل

تاریخ

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

دکتور

ماستر

لیسانس

 

 

 

2

2

3

1

 

2

5

1

 

نقاط قوت دیپارتمنت تاریخ

 • موجودیت پلان و پروگرامهای درسی منظم مطابق به سیستم کریدت.
 • موجودیت دانشجویانی که با علاقه مندی تمام رشته تاریخ را انتخاب نموده اند و مانند عده ای از دانشجویان در سایر رشته ها بر حسب تصادف در این رسته راه پیدا نکرده اند.

 

چالش‌ها

 1. عدم موجودیت صنوف درسی معیاری.
 2. نبود پروجکتور در صنف ها به منظور پیشبرد هرچه بهتر پروسه تدریس.
 3. نبود کتابخانه برای دانشجویان.
 4. عدم دسترسی دانشجویان به انترنت.

 

اولویت ها

 1. اعزام استادان این دیپارتمنت به برنامه ماستری.
 2. فراهم آوری پروجکتورها برای هر صنف به صورت جداگانه.
 3. ایجاد کتابخانه تخصصی برای استادان و دانشجویان دیپارتمنت تاریخ.
 4. ایجاد سهولتهای استفاده از انترنت به منظور تحقیقات علمی و دانشجویی استادان و دانشجویان دیپارتمنت تاریخ.
 5. ایجاد صنوف معیاری مجهز با تجهیزات مورد نیاز.

باتطبیق پلان استراتیژیک مذکور دیپارتمنت تاریخ دانشکده علوم اجتماعی دانشکاه جوزجان به اهداف پیش بینی شده خویش نایل می گردد.

 

 

 

تاریخچه دیپارتمنت تاریخ

دیپارتمنت تاریخ اولین بار در سال 1373هـ.ش یکجا با دیپارتمنت جغرافیه در چوکات انیستیتوت پیداگوژی امیر علیشیر نوایی شروع به فعالیت نمود.

از بدو تاسیس این دیپارتمنت محترم استاد صلاح الدین خان نصرت به صفت آمر دیپارتمنت توظیف گردیدند، از سال 1385 الی 1387 پوهنمل فهیم کوشا مسئولیت دیپارتمنت مذکور را عهده دار گردیدند. در سال 1387 پوهنمل شکریه چقماق به صفت آمر دیپارتمنت ایفای وظیفه نمودند. و بعدٱ در سال 1389 خورشیدی تا فی الحال محترم پوهندوی حبیب الله حبیب مسئولیت این دیپارتمنت را به دوش دارند.

دیپارتمنت تاریخ در سال 1383هـ.ش به صورت مستقل با داشتن «3» تن استاد تحت نام دیپارتمنت تاریخ مستقلا شروع به فعالیت نموده این دیپارتمنت در سال 1386 برای اولین بار به تعداد «23» تن محصل را از رشته تاریخ فارغ داد، و تا حال شش دور محصلان به درجه لیسانس از رشته مذکور فارغ التحصیل گردیده است. فعلاً دیپارتمنت تاریخ دارای «10» صنف درسی اعم از ذکور و اناث میباشد که مجموعاً تعداد داخله آنها «410» تن میباشد.

دیپارتمنت تاریخ که در چوکات علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان مصروف کار و فعالیت می باشد در حصه آموزش و پرورش نسل جوان کشور سهم بارزی را ایفا نموده و فعالیت های چشمگیر و ثمر بخشی را در زمینه داشته است که سالانه بطور اوسط 80 تن را به سویه لیسانس به حیث متخصصان جوان و معلمان مسلکی در رشته تاریخ تقدیم جامعه می نماید که ضرورت ارگانهای اجتماعی و مکاتب از این ناحیه مرفوع میگردد.

 

اهداف

استادان دیپارتمنت تاریخ مصمم اند، در راستای خدمات ایمانی، وجدانی و صادقانه رسالتمندانه عمل نمایند، در تعمیم و تحقق یافتن اهداف خود، عندالموقع دست بکار شده، مشتاقانه ایفای وظیفه مینمایند.

بنابر آن موارد آتی را از جمله عمده ترین اهداف خویش دانسته، چنین جلب توجه مینمایند:

 1. تربیه و تقدیم کادرهای مسلکی و ورزیده در اثر سعی و تلاش بیدریغانه به جامعه؛
 2. خدمات صادقانه و هدفمند در راستای انکشاف و ترقی جامعه به طور دوامدار؛
 3. استفاده از میتودهای علمی، مواد بکر و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان و محصلان؛
 4. تبادل افکار در عرصه‌های علمی و اکادمیک با استادان صاحبنظر در داخل پوهنتون و پوهنتونهای خارج ولایت؛
 5. همکار هدفمند و وسیع با معارف به طور دوامدار؛
 6. داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادرهای ورزیده و مسلکی؛
 7. روابط حسنه با تماماً ادارات مربوطه پوهنتون؛
 8. تحقیق و تتبعات اثار علمی و کتب ممد درسی، با اخذ تقریظ از استادان صاحبنظر و اندیشمند، به طور دوامدار؛
 9. ایجاد روحیه مطالعه کتب ممد و مراجعت به کتابخانه‌های غنی از کتب معتبر علمی، برای استادان و محصلان به طور دوامدار؛
 10.  نمایش و معرفی عظمت تاریخ شگوفاً و مدنیت های شکوهمند مردمان افغانستان باستان (آریانای کبیر و خراسان پیشین) از طریق کار و فعالیت های علمی۔تحقیقی و فرهنگی در منظر جامعه، توسط پرده پروجکتور، تصاویر دیجیتلی و نمایش فلمهای مستند فرهنگی و تاریخی به طور دوامدار؛
 11.  ارتقای ظرفیت استادان؛
 12.  تحقیق و تجسس جهت بدست آوردن موضوعات و مطالب جدید علمی؛
 13.  تطبیق لوایح و مقررات؛
 14.  پیروی از دستورات مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بالای محصلان؛
 15.  رهنمایی و همکاری با محصلان جدیدالشمول؛
 16.  رهنمایی سالم و انگیزه دادن برای محصلان فارغ التحصیل، جهت ایفای وظیفه و انتقال دانش و اندوخته های علمی شان در جامعه؛
 17.  همکار صادق با هیئت رهبری فاکولته و پوهنتون؛
 18.  تحکیم دانش و ظرفیت علمی محصلان با استفاده از روشهای موثر؛
 19.  روحیه انتقاد پذیری بنابر پیشنهادات سالم و سازنده؛
 20.  سهمگیری در کارهای علمی و فرهنگی دیپارتمنت، فاکولته و پوهنتون؛
 21.  ایفای خدمات صادقانه دور از ملحوظات نژادی، قومیف منطقوی، شخصی و سلیقوی.

ومن الله التوفیق