اعلان بست های کادر علمی پوهنتون جوزجان

ju_admin
جیوماتیک

پوهنتون جوزجان برای  تکمیل بست های کادری خویش در سال 1445هـ ق در رشته های ذیل به سویه دوکتور، ماستر و در نهایت لیسانس به کادر های علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنحی انجنیری جیوماتیک:

-  دیپارتمنت جیودیزی انجنیری یک بست دارای کود نمبر 28-28-D1-05-04-07 یک بست برای بار اول:

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 21-6-1445 الی 21-7-1445 هـ ق درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت نمرات، کاپی همین اعلان از (وب سایت وزارت تحصیلات عالی) و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون جوزجان تسلیم نمایند.