دجیولوجي او معادن پوهنځی

د جیولوجی او کان کیندنې انجینرۍ پیژندنه او تاریخ