پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی

 

دیدگاه پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی

     پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی در نظر دارد تا در آینده نزدیک از طریق تدریس به شیوه محصل محوری ،تحقیق با کیفیت و ارایه خدمات موثر منحیث یکی از پوهنځی های معتبر و استندرد در کشور و منطقه شناخته شود.

در جلسه مورخ   3/  1 /1394 پروتوکل ( 1 ) شورای علمی پوهنحی مورد تایید قرار گرفت.

ماموریت پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی

     پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی زمینه تحصیل با کیفیت و مناسب را در عرصه های تولیدی و تکنالوژیکی برای جوانان کشور فراهم میسازد تا آن ها با کسب دانش تخصصی و مهارت های تخنیکی  در عرصه های تولید مواد عضوی،مواد غیرعضوی،مواد غذایی وتامین برق منحیث انجنیران جوان مصدر خدمات ارزنده و مفید به کشور گردند.

در جلسه مورخ   3 / 1  /1394 پروتوکل ( 1 ) شورای علمی پوهنحی مورد تایید قرار گرفت.

مرامنامه و یا هدف نامه پوهنځی انجنیری تکنالوژی کیمیاوی :

هدف اساسی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی تربیه جوانان به درجۀ انجینیر لسانس  منحیث کادر های ورزیده متخصص و مسلکی در بخش های تولیدی از جمله تولید مواد عضوی،تولید مواد غیرعضوی ،تولید مواد غذایی و تامین برق موسساتی  همچنان تربیه متخصصین با اندیشه های مملو از صلح ، صمیمیت، برادری، پرهیز گاری، صداقت، شفافیت ، دور از کشمکش های لسانی، نژادی، ملیتی و مذهبی میباشد. علاوه برآنها پوهنحی انجنیری تکنالوژی کیمیاوی دارای اهداف ذیل نیز میباشد:

 1. فراهم آوری دسترسی به تحصیلات عالی با کیفیت برای تمام کسانی که واجد شرایط اند و بعد از فراغت توان ارایه تدریس، تحقیق، خدمات با کیفیت را داشته و در رشد اقتصاد کشور سهم گرفته بتوانند.
 2. ارایه تحصیلات با کیفیت.
 3. تقویت بخشیدن علوم ساینس و انجینیری مطابق تکنالوژی عصری.
 4. بودن بهترین پوهنحی در بخش های تدریسی ، آموزشی و تحقیقی در پوهنتون.
 5. استفاده بیشتر از تکنالوژی معلوماتی و تقویت بخشیدن آن. 
 6. پیشبرد تحقیقات علمی در عرصه های علمی و تکنالوژیکی جهت رشد اقتصاد کشور، حل مسایل و پرابلم های جامعه.
 7. ارتقای ظرفیت ها جهت تدریس با کیفیت.
 8. بهبود بخشیدن خدمات مناسب و باکیفیت برای محصلان.
 9. ایجاد لابراتوار های مجهز و عصری.
 10. ایجاد کتابخانۀ مدرن مطابق مسلک.
 11. آماده ساختن چپتر نوت های درسی به شکل کمپیوتری.

 

      تاریخچه پوهنحی

       پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی یکی از پوهنځی های انجینیری پوهنتون جوزجان بوده که عملاً ازسال1373 به این طرف در راه تربیه اولاد وطن با زیور علم ودانش کیمیاوی وتخنیکی مصروف خدمت میباشد .این پوهنځی دارای دیدگاه ،ماموریت، مرام نامه یا هدف نامه ، پروگرام تحصیلی پلان استراتیژ یک پنج ساله، پلان فعالیت یکساله ، کمیته ها ،پروگرام ها ومفردات درسی ودیگر پلان های کاری میباشد. مرام و اهداف پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی بطور واضیح پاسخ گوی نیازمندی های جامعه میباشد .

درحال حاضر دراین پوهنځی به تعداد (668) تن محصل ازجمله (468) تن ذکور و(200) تن اناث مصروف تحصیل بوده که توسط (  24 )تن ازاستادان مجرب دارای رتب علمی پوهیالی الی پوهاند تدریس میگردند .

از جمله استادان (2) دوکتور (10) تن ماستر و (  12 ) تن لسانس (  12  ) ذکور و (  12 ) تن اناث میباشد .

 

 

این پوهنځی دارای پنج دیپارتمنت بوده که ازجمله آنها چهار دیپارتمنت آن فارغ ده میباشد

 1. دیپارتمنت تولید مواد عضوی
 2. دیپارتمنت تولیدمواد غیرعضوی
 3. دیپارتمنت انجینیری برق
 4. دیپارتمنت انجینیری تولیدمواد غذایی
 5. دیپارتمنت کیمیاوی عمومی غیر فارغ ده

      دراین پوهنځی یک لابراتوار کیمیا وتکنالوژی کیمیاوی، یک لابراتوار تجهیزات صنایع کیمیاوی. چهارشعبه  کار با پروژه های دیپلوم میباشد . فارغان این پوهنځی بعداز فراغت میتوانند درفابریکات وموسسات تولیدی ،ساختمانی ، اقتصادی واداری مصروف کارگردیده ودراعمار وترقی کشور خویش سهم بگیرند.

     نصاب تحصیلی این پوهنځی به سیستم کریدت بوده و مطابق به بازار کار مضامین مسلکی ، عمومی واختیاری درآن به مشاهد میرسد. اداره پوهنځی مطابق به هدف ومرام آن فعالیت میکند ودراین راستابا درنظر داشت امکانات دست آورد هایی رانیز دارا میباشد. اما آنچه هدف اساسی پوهنځی که تامین رشد علم تکنالوژی کیمیاوی برمبنای جدید ترین دستاورد های علوم وفنون باشد، هنوز بکلی تامین نگردیده است. وقتی که ماوسایل مدرن لابراتوار وکتابخانه مدرن ومجهز رابدسترس نداشته باشیم. رسیدن به این اهداف امکان پذیر نخواهد بود،هیت رهبری پوهنځی ازین مسایل واقف بوده وهمیشه در اندیشه برآورده ساختن این امکانات میباشد. سهم گیری فعال استادان پوهنځی در پروگرام های آموزش انکشاف مسلکی ، آموزش لسان انگلیسی و کمپیوتر ، حل پرابلم های محصلان به کلی محسوس بوده، اما نسبت نبود امکانات کافی، وسایل تخنیکی لابراتواری سهم گیری آنان درتحقیق مسائل حاد جامعه کمتر محسوس میباشد.پوهنځی اقداماتی رادراین راستا انجام داده که این اقدامات درپلان فعالیت های این پوهنځی انعکاس یافته است. درساختارتشکیلاتی پوهنځی (  33 )تن استاد وکارمندان ازجمله طبقه اناث آن(13)تن میباشد مسئله تساوی حقوق زنان ومردان کاملاً مراعات گردیده است .قراریکه از برنامه های تحصیلی پوهنځی واضح میگردد ، محتوا و معیار های علمی پوهنځی مطابق سیستم کریدت و معیارهای اکادمیک و مسلکی استندرد ترتیب گردیده است، ضروریات حتمی و لازمی برای فراغت در ن