Chemical Technology Engineering

 

دیدگاه پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی

     پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی در نظر دارد تا در آینده نزدیک از طریق تدریس به شیوه محصل محوری ،تحقیق با کیفیت و ارایه خدمات موثر منحیث یکی از پوهنځی های معتبر و استندرد در کشور و منطقه شناخته شود.

در جلسه مورخ   3/  1 /1394 پروتوکل ( 1 ) شورای علمی پوهنحی مورد تایید قرار گرفت.

ماموریت پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی

     پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی زمینه تحصیل با کیفیت و مناسب را در عرصه های تولیدی و تکنالوژیکی برای جوانان کشور فراهم میسازد تا آن ها با کسب دانش تخصصی و مهارت های تخنیکی  در عرصه های تولید مواد عضوی،مواد غیرعضوی،مواد غذایی وتامین برق منحیث انجنیران جوان مصدر خدمات ارزنده و مفید به کشور گردند.

در جلسه مورخ   3 / 1  /1394 پروتوکل ( 1 ) شورای علمی پوهنحی مورد تایید قرار گرفت.

مرامنامه و یا هدف نامه پوهنځی انجنیری تکنالوژی کیمیاوی :

هدف اساسی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی تربیه جوانان به درجۀ انجینیر لسانس  منحیث کادر های ورزیده متخصص و مسلکی در بخش های تولیدی از جمله تولید مواد عضوی،تولید مواد غیرعضوی ،تولید مواد غذایی و تامین برق موسساتی  همچنان تربیه متخصصین با اندیشه های مملو از صلح ، صمیمیت، برادری، پرهیز گاری، صداقت، شفافیت ، دور از کشمکش های لسانی، نژادی، ملیتی و مذهبی میباشد. علاوه برآنها پوهنحی انجنیری تکنالوژی کیمیاوی دارای اهداف ذیل نیز میباشد:

 1. فراهم آوری دسترسی به تحصیلات عالی با کیفیت برای تمام کسانی که واجد شرایط اند و بعد از فراغت توان ارایه تدریس، تحقیق، خدمات با کیفیت را داشته و در رشد اقتصاد کشور سهم گرفته بتوانند.
 2. ارایه تحصیلات با کیفیت.
 3. تقویت بخشیدن علوم ساینس و انجینیری مطابق تکنالوژی عصری.
 4. بودن بهترین پوهنحی در بخش های تدریسی ، آموزشی و تحقیقی در پوهنتون.
 5. استفاده بیشتر از تکنالوژی معلوماتی و تقویت بخشیدن آن. 
 6. پیشبرد تحقیقات علمی در عرصه های علمی و تکنالوژیکی جهت رشد اقتصاد کشور، حل مسایل و پرابلم های جامعه.
 7. ارتقای ظرفیت ها جهت تدریس با کیفیت.
 8. بهبود بخشیدن خدمات مناسب و باکیفیت برای محصلان.
 9. ایجاد لابراتوار های مجهز و عصری.
 10. ایجاد کتابخانۀ مدرن مطابق مسلک.
 11. آماده ساختن چپتر نوت های درسی به شکل کمپیوتری.

 

      تاریخچه پوهنحی

       پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی یکی از پوهنځی های انجینیری پوهنتون جوزجان بوده که عملاً ازسال1373 به این طرف در راه تربیه اولاد وطن با زیور علم ودانش کیمیاوی وتخنیکی مصروف خدمت میباشد .این پوهنځی دارای دیدگاه ،ماموریت، مرام نامه یا هدف نامه ، پروگرام تحصیلی پلان استراتیژ یک پنج ساله، پلان فعالیت یکساله ، کمیته ها ،پروگرام ها ومفردات درسی ودیگر پلان های کاری میباشد. مرام و اهداف پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی بطور واضیح پاسخ گوی نیازمندی های جامعه میباشد .

درحال حاضر دراین پوهنځی به تعداد (668) تن محصل ازجمله (468) تن ذکور و(200) تن اناث مصروف تحصیل بوده که توسط (  24 )تن ازاستادان مجرب دارای رتب علمی پوهیالی الی پوهاند تدریس میگردند .

از جمله استادان (2) دوکتور (10) تن ماستر و (  12 ) تن لسانس (  12  ) ذکور و (  12 ) تن اناث میباشد .

 

 

این پوهنځی دارای پنج دیپارتمنت بوده که ازجمله آنها چهار دیپارتمنت آن فارغ ده میباشد

 1. دیپارتمنت تولید مواد عضوی
 2. دیپارتمنت تولیدمواد غیرعضوی
 3. دیپارتمنت انجینیری برق
 4. دیپارتمنت انجینیری تولیدمواد غذایی
 5. دیپارتمنت کیمیاوی عمومی غیر فارغ ده

      دراین پوهنځی یک لابراتوار کیمیا وتکنالوژی کیمیاوی، یک لابراتوار تجهیزات صنایع کیمیاوی. چهارشعبه  کار با پروژه های دیپلوم میباشد . فارغان این پوهنځی بعداز فراغت میتوانند درفابریکات وموسسات تولیدی ،ساختمانی ، اقتصادی واداری مصروف کارگردیده ودراعمار وترقی کشور خویش سهم بگیرند.

     نصاب تحصیلی این پوهنځی به سیستم کریدت بوده و مطابق به بازار کار مضامین مسلکی ، عمومی واختیاری درآن به مشاهد میرسد. اداره پوهنځی مطابق به هدف ومرام آن فعالیت میکند ودراین راستابا درنظر داشت امکانات دست آورد هایی رانیز دارا میباشد. اما آنچه هدف اساسی پوهنځی که تامین رشد علم تکنالوژی کیمیاوی برمبنای جدید ترین دستاورد های علوم وفنون باشد، هنوز بکلی تامین نگردیده است. وقتی که ماوسایل مدرن لابراتوار وکتابخانه مدرن ومجهز رابدسترس نداشته باشیم. رسیدن به این اهداف امکان پذیر نخواهد بود،هیت رهبری پوهنځی ازین مسایل واقف بوده وهمیشه در اندیشه برآورده ساختن این امکانات میباشد. سهم گیری فعال استادان پوهنځی در پروگرام های آموزش انکشاف مسلکی ، آموزش لسان انگلیسی و کمپیوتر ، حل پرابلم های محصلان به کلی محسوس بوده، اما نسبت نبود امکانات کافی، وسایل تخنیکی لابراتواری سهم گیری آنان درتحقیق مسائل حاد جامعه کمتر محسوس میباشد.پوهنځی اقداماتی رادراین راستا انجام داده که این اقدامات درپلان فعالیت های این پوهنځی انعکاس یافته است. درساختارتشکیلاتی پوهنځی (  33 )تن استاد وکارمندان ازجمله طبقه اناث آن(13)تن میباشد مسئله تساوی حقوق زنان ومردان کاملاً مراعات گردیده است .قراریکه از برنامه های تحصیلی پوهنځی واضح میگردد ، محتوا و معیار های علمی پوهنځی مطابق سیستم کریدت و معیارهای اکادمیک و مسلکی استندرد ترتیب گردیده است، ضروریات حتمی و لازمی برای فراغت در نصاب درسی برنامه های تحصیلی و در کتلاک و سایر نشریات موسسه بیان گردیده است.

 

 

 

                       محصلان این پوهنځی بعد از سپری نمودن امتحانات عمومی ، مسلکی و اختیاری کریدت های مدنظر و انجام پروژه های صنفی ، سپری نمودن پراکتیک های تعلیمی، تولیدی وقبل از دیپلوم ودر آخربا تکمیل پروژه دیپلوم ودفاع از آن به درجه انجنیر لسانس فارغ میگردند. محصلان این پوهنځی بعد از فراغت دربین فارغلن دیگر موسسات تحصیلی کشور ازدانش، تجربه و اتوریته خاص برخوردار بوده و در بازار کار موفق میباشند. قراریکه بررسی گردیده، هیچ یک از فارغان این پوهنځی تا به حال بیکار و بدون وظیفه به مشاهده نرسیده است. از ارزیابی واضح گردید که در پوهنځی برای هریک از اعضا لایحه وظایف موجود بوده ، دراجرای وظایف شفافیت،صداقت، حسابدهی وجود دارد.

                       اعضای کادر علمی برای ترفیعات شان طبق لایحه ، ترجمه بخش های کتب درسی خارجی به لسان های ملی و رسمی، تحقیق در موضوعات مختلف، ترجمه وتالیف کتب  درسی را انجام میدهند. در دیپارتمنت ها و شعبات پوهنځی لین انترنیت تمدید گردیده و فعالیت های مهم اکادمیک و اداری مثلا دیتابس سوابق استادان ، محصلان و کارمندان کمپیوتری گردیده  و درحال تکمیل شدن میباشد در پوهنځی، دروس و تجارب لابراتواری به کمک پروجکتور و تلویزیون های LCD تدریس میگردند.پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی دارای دو بلاک، جمعا شامل 11 صنف درسی، یک لابراتوارکیمیا-تکنالوژی کیمیاوی، یک لابراتوار تجهیزات کیمیاوی ، اتاق نقشه کشی و  آرشیف میباشد که در دو تایم تدریس میگردند.

 

 

 

                                   

 

 

لست استادان پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی به تفکیک رتبه علمی، رشته ، درجه تحصیل وجنسیت

شماره

شهرت

رتبه علمی

رشته

درجه تحصیل

جنست

ملاحظات

اسم

ولد

1

عبدالقیوم

رجب

پوهاند

علوم کیمیاوی

ماستر

مرد

 

2

احمد شاه

محمد آچل

پوهنوال

تکنالوژی عمومی کیمیاوی

"

"

 

3

اسماعیل

جانگیلدی

پوهندوی

کیمیا

لیسانس

"

 

4

عبدالجمیل

عبدالجلیل

پوهندوی

تکنالوژی عمومی کیمیاوی

"

"

 

5

والنتینا

نور حسن

پوهنمل

کیمیای عمومی غیر عضوی

دوکتور

اناث

 

6

حماسه

محمد عالم

پوهنمل

تکنالوژی عمومی کیمیاوی

لسانس

"

 

7

مسعوده

خیرالدین

پوهنمل

انجنیری محیط زیست

ماستر

"

 

8

تردیمراد

محمد اسماعیل

"

برق

"

مرد

 

9

محمد بابر

محمدی

نامزد پوهنیار

برق

لسانس

"

 

10

شیما

 

نامزد پوهنیار

برق

لسانس

اناث

 

11

مژده

یار محمد

پوهنیار

انجنیری مواد سوخت

ماستر

اناث

 

12

انیسه

محمدعمر

پوهنیار

فرآوری و انتقال گاز

ماستر

"

 

13

فهیم

محمدرسول

پوهیالی

کیمیا

لسانس

مرد

 

14

راحله

محمد ابراهیم

پوهنیار

تکنالوژی کیمیاوی غیرعضوی

لسانس

اناث

 

15

سیدمحمدامین

حاجی سید اسحق

پوهنیار

تولید مواد عضوی

"

مرد

 

16

صبیه

محمد زمان

پوهیالی

تولید مواد عضوی

"

اناث

 

17

کریمه

عبدالاحد

نامزد پوهنیار

تکنالوژی کیمیاوی

"

 

18

سهیلا

طاغن

پوهیالی

تولید مواد عضوی

"

"

 

19

عبدالحلیم

عبدالرحیم

پوهنیار

تکنالوژی کیمیاوی غیرعضوی

"

مرد

 

20

عبدالمنان

عبدالحی

پوهیالی

تولید مواد عضوی

"

"

 

21

عبدالحکیم

عبدالمجید

پوهنیار

تکنالوژی عمومی کیمیاوی

"

"

 

22

دیانا

محمداسماعیل

پوهنیار

تکنالوژی عمومی کیمیاوی

ماستر

اناث

 

23

فرخنده

امام الدین

نامزد پوهنیار

تولید مواد غیر عضوی

"

اناث

 

24

محمد بابر

عبدالواحد

نامزد پوهنیار

تولید مواد غیر عضوی

لیسانس

مرد

 

 

 

لست دیپارتمنت ها و آمرین دیپارتمنت ها

شماره

 

نام دیپارتمنت ها

 

پوهنځی

 

نام آمردیپاتمنت ها

 

ملاحظات

1

تولید مواد عضوی

تکنالوژی کیمیاوی

پوهنوال احمد شاه نظری

 

2

تولید مواد غیر عضوی

 

"

پوهندوی عبدالجمیل حیدری

 

3

 

تامین برق موسساتی

 

"

پوهنمل تردیمراد اسماعیل اوغلی

 

4

تولید مواد غذایی

 

"

پوهنیار عبدالحلیم رحمانی

 

5

کیمیای عمومی

 

"

پوهاند عبدالقیوم رجبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست آثار علمی استادان پوهنځی انجنیری تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان

 

تعدادصفحاتی را که موضوع علمی احتوا کرده

شماره وتاریخ نشر

موسسه نشرکننده

مجله علمی

موضوعات

اسم

شماره

13 صفحه

شماره 1364،2

انستیوت پیداگوزی کابل

مجموع مقالات علمی انستیتوت پیداگوزی کابل

ایزومیرازیشن 1(2) – بروم پروپایل بنزوات 2(1)

عبدالقیوم "رجبی"

و.پ.تکاچ

1

12صفحه

شماره 1365،5

پوهنتون کابل

مجموعه مقالات علمی پوهنتون کابل

تعاملات اکسیدیشن –ریدکشن در مرکبات عضوی

عبدالقیوم "رجبی"

و.پ.تکاچ

2

11صفحه

حمل-جوزا 1387

پوهنتون جوزجان

جوزجانان

تعیین مشخصات فزیکی –کیمیاوی نمونه های تازه نفت خام ساحه انگوت ولایت سرپل

پوهنمل عبدالقیوم "رجبی"

 

3

9 صفحه

میزان – قوس 1387

//

جوزجانان

چگونگی تشخیص فرکشن های نفتی با استفاده از ماس - سپکترومتری

پوهنمل عبدالقیوم "رجبی"

 

4

17 صفحه

شماره 38 سال 1389

پوهنتون پولی تخنیک کابل

علم و تکنالوژِی

استفاده از اکسای های فلزات انیون مودیفیکیشن شده محنیث کتلست ها برای استحصال محروقات موتوری خالص ایکولوژیکی

عبدالقیوم "رجبی"

و.پ.تکاچ

5

12 صفحه

شماره 3 سال 1389

پوهنتون جوزجان

جوزجان

هایدروجن منبع غنی و مبدل محروقات هایدروکاربنی در آینده نزدیک

پوهنمل عبدالقیوم "رجبی"

6

48 صفحه

1390

//

کتاب درسی

ترجمعه کتاب درسی (  کیمیای عمومی و غیر عضوی )

پوهنمل عبدالقیوم "رجبی"

7

15 صفحه

شماره 6 سال 1391

پوهنتون جوزجان

جوزجانان

اروماتیزیشن کتلستی الکان های ساده

پوهندوی عبدلقیوم  " رجبی "

8

 

23 صفحه

 

شماره 7 1391

 

//

 

//

تحلیل کیمیاوی مقایسوی خاک های مناطق یکه باغ , حسن تابین و قزل ایاق شهر شبرغان

پوهندوی عبدالقیوم "رجبی" و پوهنمل هما پر ازهر رحیمی

9

 

29 صفحه

شماره 8 سال 1391

 

//

 

//

 

GTLتکنالوژِ گاز به مایع

پوهندوی عبدالقیوم "رجبی"

10

 

15 صفحه

شماره 9 سال 1392

 

//

 

//

تعیین مشخصات فزیکی – کیمیاوی آب چاه های عمیق و نیمه عمیق و جوی های ده کیلومتری جنوب شهر شبرغان

پوهندوی عبدالقیوم "رجبی" و پوهنمل محمود " محلی "

11

 

14 صفحه

شماره 11 سال 1393

//

//

تصفیه اکسیدیشنی پس آب های مخازن محصولات نفتی

پوهنوال عبدالقیوم " رجبی " و پوهیالی سید محمد امین " سادات "

12

15 صفحه

شماره 12 سال 1394

//

//

استفاده از پولی ایزوبیوتلین در پروسه پولی میرایزیشن پولی ستایرین ضربه پذیر به منظور افزایش مقاومت کیمیاوی

پوهنوال عبدالقیوم "رجبی" و پوهنمل هما پر ازهر رحیمی

13

12 صفحه

شماره 14 سال 1395

//

//

برطرف سازی ماده آلوده کننده میتایل ترشری بیوتایل ایتر از آّب

پوهنوال عبدالقیوم "رجبی" و پوهندوی اسماعیل " جویان "

14

 

10 صفحه

شماره 15 سال 1395

 

//

 

//

 

پیامد های استفاده از ظروف یک بار مصرف

پوهنوال عبدالقیوم "رجبی" و پوهنمل هما پر ازهر رحیمی

15

 

15 صفحه

شماره 16 سال 1395

 

//

 

//

 

بر رسی کنیتیکی دی هایدروجنیشن ایزو بیوتان

پوهنوال عبدالقیوم " رجبی " و پوهیالی سید محمد امین " سادات "

16

436 صفحه

500 جلد

//

کتاب درسی ترجمه شده برای ترفیع به رتبه علمی پوهندوی

کیمیای عمومی و غیر عضوی

پوهنمل عبدالقیوم " رجبی "

17

344 صفحه

1000 جلد

//

کتاب درسی تالیف شده برای ترفیع به رتبه علمی پوهنوال

کیمیای پولی میر

پوهندوی عبدالقیوم " رجبی "

18

339 صفحه

500 جلد

//

اثر اصلی برای ترفیع به رتبه علمی پوهاند

کیمیای کلوئید

پوهنوال عبدالقیوم " رجبی "

19

 

صفحه8

 

10 (4) February 2016

 

پوهنتون پهانگ مالیزیا

 

Australian Journal of Basic and Applied Scinces

Demulsifcation of water – in – crude Oil Emulsion via Conventional Heating and Microwave Heating Teachnolgy in  their Optimum conditions

Sweeta Akbary , Abdulrahman Hamid , Nour Saklatul Shima Jamari and Abdul Gayom Rajaabi

20

10 صفحه

شماره 2 سال 1387

پوهنتون جوزجان

جوزجان

تحقیق در مورد آب های زیر زمینی ساحات هزار فامیل , چغچی , باشیکورد و زمرد سای ولایت جوزجان

پوهنمل اسماعیل " جویان "

21

6 صفحه

شماره 5 سال 1390

//

//

تحقیق در مورد نمک های ساده , مضاعف , کمپلکس و مقایسه آنها

پوهنمل اسماعیل " جویان "

22

5 صفحه

شماره 6 سال 1391

//

//

تحقیق در مورد ترموپلاستیک های ترموست ها , الاستمیر ها و مقایسه آنها

پوهنمل اسماعیل " جویان "

23

8 صفحه

شماره 9 سال 1392

//

//

صنف بندی تیزاب های امینی

پوهنمل اسماعیل " جویان " و پوهنمل محمود محلی

24

114 صفحه

سال 1381

-

-

رهنمائی لابراتواری تحلیلی بخش توصیفی

پوهنمل اسماعیل " جویان "

25

22 صفحه

شماره 10 سال 1393

//

//

دیزاین کیمیاوی کتلیزاتور های کریکینگ

پوهندوی عبدالقیوم رجبی و پوهنمل اسماعیل جویان

26

13 صفحه

14 شماره سال 1395

//

//

برطرف سازی ماده آماده کننده میتایل ترشری بیوتایل ایتر از آب الوده

پوهنوال عبدالقیوم رجبی و پوهندوی اسماعیل جویان

27

9 صفحه

شماره 18 سال 1395

//

//

بر رسی مشکلات تدریس کیمیای عضوی در مکاتب شهر شبرغان

پوهندوی اسماعیل جویان و پوهنوال عبدالقیوم رجبی

28

11

شماره 22 سال 1397

//

//

بررسی و تعیین میتود های مناسب برای تولید سنتیز گاز

پوهندوی اسماعیل جویان

29

11

شماره 1 ، 1387

پوهنتون جوزجان

جوزجانان

نقش عملیه دی پارافینیزیشن در بلند بردن کیفیت محروق دیزل

پوهنمل احمدشاه نظری

30

15

شماره 1 ، 1387

پوهنتون جوزجان

جوزجانان

تعیین مشخصات فزیکی کیمیاوی کاندنسات گاز جرقدوق

پوهنمل احمدشاه"نظری"

31

38

.

"

اثرتحقیقی به رتبه علمی پوهنملی

تحقیق در مورد تعیین مشخصات فزیکی کیمیاوی نمونه های گاز کاندنسات گاز ساحه جرقدوق

پوهنیار احمدشاه نظری

32

9

1387 ,2

پوهنتون جوزجان

جوزجانان

چگونگی تشخیص فرکشن های نفتی با استفاده از ماس – سپکترومتری،

پوهنمل احمدشاه نظری

33

11

شماره سوم 1389

پوهنتون جوزجان

جوزجانان

هایدروجن منبع غنی انرژی ومبدل محروقات هایدروکاربنی در آینده نزدیک

پوهنمل احمدشاه نظری

34

17

1389

تحصیلات عالی فاریاب

فاریاب

مبانی حقوقی محیط زیست

پوهنمل احمدشاه نظری

35

181

1392

پوهنتون جوزجان

ترجمه کتاب درسی

ساختمان خواص وتکنالوژی شیشه

پوهنمل احمدشاه نظری

36

25

1390 ,4

پوهنتون جوزجان

جوزجانان

گاز طبیعی منحیث منابع موثر انرژی

پوهندوی احمدشاه نظری

37

۱۱

1393 ,10

"

جوزجانان

صنایع تصفیه وخصوصیات اقتصادی نفت وگاز درافغانستان

پوهندوی احمدشاه نظری وپوهیالی سید امین سادات

38

25

1392 ,9

"

جوزجانان

وضعیت کنونی عملیه ریفورمینگ کتلستی فرکشن بنزین

پوهندوی احمدشاه نظری وپوهیالی حماسه افتخار

39

17

1394 ,12

پوهنتون جوزجان

جوزجانان

جداسازی تیزاب های شحمی از شحمیات نباتی

پوهندوی احمدشاه نظری وپوهیالی مژده عزیزی

40

9

1394 ,13

"

جوزجانان

احیای پلاتین کتلستی استفاده شده در ریفورمینگ کتلستی

پوهندوی احمدشاه نظری وپوهنیار حماسه افتخار

41

14

1396 ,22

"

جوزجانان

مقایسه مشخصات فزیکی کیمیاوی موبلایل های ستندرد  یوروپ وسوپرم

پوهندوی احمدشاه نظری وپوهنیار حماسه افتخار

42

276 صفحه

1396

.

تالیف کتاب درسی

ترمودینامیک تخنیکی وانتقال حرارت

پوهندوی احمدشاه نظری

43

10

2016

پوهنتون پهانگ مالیزیا

australian journal of basic and applied scences

Analysis of Microwave Heating Process for Demulsification of Water in Crude oil Emulsions

Sweeta Akbary , Abdurahman Hamid Nour,Fahim Fayaz,Amadshah Nazari

44

8

شماره( دوم)

1387

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

تحقیق در مورد سینتیز کارباماتها

پوهندوی اسرار الدین گلزاد و پوهیالی عبدالجمیل "حیدری"

46

74

آماده نشر 1388

پوهنتون جوزجان

-

ترجمه کنیتیک کیمیاوی

پوهیالی  عبدالجمیل "حیدری"

47

15

شماره (چهارم)

1390

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

تحقیق پیرامون استحصال ایتایل الکول از بقایای قند ولبلو

پوهندوی اسرار الدین گلزاد و وهیالی  عبدالجمیل "حیدری

48

17

شماره(ششم)

1391

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

تحقیق پیرامون اثرات منفی آلوده گی هوا بالای محیط ماحول

پوهندوی عبدالمبین عزیزی و پوهنیار عبدالجمیل "حیدری

49

37

شماره(هفتم)

1391

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

تحقیق پیرامون تصفیه پسآبهای صنعتی

پوهنیار عبدالجمیل "حیدری

50

95

1392

پوهنتون جوزجان

-

تحقیق پیرامون تصفیه پسابهای فابریکات کود و برق مزارشریف

پوهنیار عبدالجمیل "حیدری

51

19

شماره(  یازدهم  )

1393

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

تحقیق در مورد تهیه کود از زباله های شهری

پوهنمل عبدالجمیل "حیدری" و پوهیالی عبدالحلیم رحمانی

52

13

شماره (چهاردهم)1395

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

تحقیق در مورد کود کیمیاوی و اثرات جانبی آن بالای انسان

پوهنوال عبدالمبین عزیزی و پوهنمل عبدالجمیل "حیدری"

53

12

شماره (نزدهم)

1395

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

تحقیق در مورد تصفیه گازات طبیعی توسط محلول میتایل دای ایتانول امین

پوهنمل عبدالجمیل "حیدری

54

129

سال 1395

پوهنتون جوجان

-

تحقیق در مورد گاز طبعی معادن جرقدوق و یتیم تاق

پوهنمل عبدالجمیل "حیدری"

55

16

دوازدهم

سال 1394

پوهنتون جوزجان

جوزجان

وضعیت کنونی عملیه ریفورمنگ کتلستی فرکشن بنزین

پوهنیار حماسه "افتخار"

56

12

هژدهم

سال1395

پوهنتون جوزجان

جوزجان

تحقیق در مورد مشخصات دارویی وتفکیک عسل طبیعی از تقلبی

پوهنیار حماسه "افتخار"

57

15

بیست ودوم

سال1396

پوهنتون جوزجان

جوزجان

مقایسهٔ مشخصات فزیکی –کیمیاوی موبلایل های (استندرد،یوروپ وسوپرم)

پوهنیار حماسه "افتخار"

58

11

شماره 10 سال 1393

پوهنتون جوزجان

جوزجانان

صنایع تصفیه و خصوصیات اقتصادی نفت و گاز در افغانستان

پوهنیار سید محمد امین سادات

59

18

شماره 11 سال 1393

پوهنتون جوزجان

جوزجانان

خواص ایکولوژیکی محروقات و روغنیات

پوهنیار سید محمد امین سادات

60

15

شماره 12 سال 1394

پوهنتون جوزجان

جوزجانان

تصفیه اکسیدیشنی پس آب های مخازن محصولات نفتی

پوهنیار سید محمد امین سادات

61

18

شماره شانزدهم سال 1395

پوهنتون جوزجان

جوزجانان

بررسی کنیتیک دی هایدروجنیشن ایزو بیوتان

پوهنیار سید محمد امین سادات

62

9

شماره 23 سال 1396

پوهنتون جوزجان

جوزجانان

استفاده از مخلوط ایتانول – دیزل با علاوه گی های مناسب منحیث محروق ماشین های دیزلی

پوهنیار سید محمد امین سادات

63

12

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

 

تحقیق پیرامون انتقال برق بی سیم

پوهنیار تردی مراد "اسماعیل اوغلی"

64

12

//

//

 

تحقیق پیرامون نقش ترانسفارمر درپروسه ی وتوزیع انرژی برق

پوهنیار تردی مراد "اسماعیل اوغلی"

65

12 صفحه

شماره 12 سال 1394

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

وضعیت کنونی عملیه ریفورمینگ کتلستی فرکشن بنزین

پوهیالی انیسه عمری

66

150 صفحه

1388

 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد جمهوری اسلامی ایران

تیزیست ماستری

مدل سازی وشبیه سازی فرایند های بهینه تولید هایدروجن

پوهنیار انیسه عمری

67

94 صفحه

1394

پوهنتون جوزجان

اثر علمی از رتبه  علمی پوهیالی به رتبه علمی پوهنیار

بیومالیکولها و کاربوهایدریدها

پوهیالی انیسه عمری

68

Page 5

2019 /No1

Tajik National university

Scince & Technology

Kinetics Chlorination of Alumosilicate Ores from field Tola & Barfak (Afghanistan)

Abdul Halim Rahmani

69

Page 4

2019 /No 43

Tajik National university

Physical chemistry & Quartenation Problems

Decomposition of Alumosilicate by Gaseous Chlorine Field of Tala & Barfak (Afghanistan)

Abdul Halim Rahmani

70

Page 6

2019 /No 2

Tajik National university

Scince & Technology

Complex Formationsystem H2[Reocl5]-1-Ethil-2-Merkaptoimidazol-3 Mol/l Hcl ata 273

Abdul Halim Rahmani

71

صفحه 2

2019 /No 25

دانشگاه ملی تاجکستان

هفته علم

خصوصیات ترمیکی مرکبات کامپلکسی نقره

پوهنیار عبدالحلیم رحمانی

72

Page 10

2019 /No 3

Andijan State University Named After Zakhiriddin Mukhammad Babur

Scientific Newsletter

Decomposition of Alumosilicate Ore  Field of Tala & Barfak by Sulfuric Acid(Afghanistan)

Abdul Halim Rahmani

73

Page 5

2019 /No 2

Tajik National university

Scince & Technology

Obtening the pure Copper from sulfidic Ores Of Republic Of (Afghanistan)

Abdul Halim Rahmani

74

Page  108

2019

دانشگاه ملی تاجکستان

تیزیست ماستری

خصوصیات فزیکی -کیمیاوی وعملیات تکنالوژیکی احجار المونیم دار معدن تاله وبرفک (افغانستان)

پوهنیار عبدالحلیم رحمانی

75

صفحه ۱۱

نمبر25  سال 1397

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

بررسی روشهای پیشبینی بار در شبکه های توزیع برق

پوهنیارتردی مراد اسماعیل اوغلی

76

صفحه 15

نمبر26 سال 1397

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

باز رسی عملکرد ریلی های دستانس مبتنی بر استفاده از شبکه های هوشمند و هوشمند فازی

پوهنیار تردی مراد اسماعیل اوغلی

77

صفحه 64

سال 1397

پوهنتون جوزجان

اثر علمی از رتبه  علمی پوهنیار به رتبه علمی پوهنمل

کاهش ضایعات انرژی برق در کارخانه جات صنعتی

پوهنمل تردی مراد اسماعیل اوغلی

78

صفحه 10

نمبر30 سال 1398

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

روش محاسبه ی ظرفیت و تعیین محل ترانسفرمرهای توزیع در شبکه های برق رسانی

پوهنمل تردی مراد اسماعیل اوغلی

79

صفحه 56

سال 2011

پوهنتون انرژی برق ترکمنستان

تیزیست ماستری

Elektro Energetiki Sistemalar we setler

پوهنیار تردی مراد اسماعیل اوغلی

80

صفحه 10

سال 1397

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

تبخیر تدریجی یا تقطیرساده با استفاده از انرژی آفتابی

پوهندوی عبدالجمیل حیدری

81

صفحه 16

سال 1398

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

رطوبت زدایی گاز طبیعی خواجه گوگدک توسط محلول ترای ایتلین گلایکول

پوهندوی عبدالجمیل حیدری

82

صفحه 11

نمبر 27 سال 1398

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

 تشخیص و تعیین مقدار عناصر فلزی سنگین در آب های آشامیدنی بعضی مناطق شهر شبرغان و روش برطرف سازی آنها

پوهنمل مسعوده خیر زاده

83

صفحه 15

سال 1398

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

اثر موجودیت کرومیم و فاضلاب کارخانه های چرم سازی بالای خاک

پوهنمل مسعوده خیر زاده

84

صفحه 10

سال 1397

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

اوزون و اثرات آن بالای زنده جان ها

پوهندوی اسماعیل جویان

85

صفحه 7

سال 1397

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

روش های شناسایی رادیکال

پوهندوی اسماعیل جویان

86

صفحه 9

سال 1398

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

عوامل فرسایش خاک و طریقه های جلو گیری از آن

پوهندوی اسماعیل جویان

87

صفحه 14

سال 1397

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

استفاده از مخلوط ایتانول و دیزل باعلاوه گی مناسب منحیث محروق دیزل در ماشین های دیزلی

پوهاند عبدالقیوم رجبی

88

صفحه 16

سال 1397

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

تعیین مشخصات فزیکی و کیمیاوی نفت معدن قشقری

پوهاند عبدالقیوم رجبی

89

صفحه 11

نمبر 27 سال 1398

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

 تشخیص و تعیین مقدار عناصر فلزی سنگین در آب های آشامیدنی بعضی مناطق شهر شبرغان و روش برطرف سازی آنها

پوهندوی عبدالجمیل حیدری

90

صفحه 11

نمبر 27 سال 1398

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

 تشخیص و تعیین مقدار عناصر فلزی سنگین در آب های آشامیدنی بعضی مناطق شهر شبرغان و روش برطرف سازی آنها

پوهاند عبدالقیوم رجبی

91

صفحه 14

نمبر 30 سال 1398

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

بررسی تجرید تیول ها از گاز طبیعی به طریقه ادسوربشن

پوهاند عبدالقیوم رجبی

92

Page 10

2019 /No 3

Andijan State University Named After Zakhiriddin Mukhammad Babur

Scientific Newsletter

Decomposition of Alumosilicate Ore  Field of Tala & Barfak by Sulfuric Acid(Afghanistan)

Abdul Jamil haidary

93

Page 10

2019 /No 3

Andijan State University Named After Zakhiriddin Mukhammad Babur

Scientific Newsletter

Decomposition of Alumosilicate Ore  Field of Tala & Barfak by Sulfuric Acid(Afghanistan)

Rahela saydy

94

صفحه 11

نمبر29 سال

1398

پوهنتون جوزجان

مجله علمی پوهنتون جوزجان

بررسی چگونگی جریان تعاملات کیمیاوی در اتمسفر

پوهنمل دکتور والنتینا نوری

95

 

 

 

 

لست مقالات پوهنمل دکتور والنتینا  (نوری)

 

 1. Усмонов М., Солиев Л., Нури В. Растворимость в системе Na,Са//SO4,F-H2O при 00С. Журнал неорганической химии РАН, 2013, Т.58, №12, с.1677-1681.
 2. Солиев Л., Нури В., Авлоев Ш. Фазовые равновесия в системе Na,Са//SO4,НСО3,F-H2O при 250С. Журнал неорганической химии РАН, 2014, т.59, №3, с.421-425.
 3. Солиев Л., Нури В., Иќбол Г. Фазовые равновесия системы Na,Са//НСО3,FH2O при 00С. Вестник педагогического университета, 2013, №3(52), с. 77-80.
 4. Солиев л., Нури В., Иќбол Г. Фазовые равновесия системы Na,Са//НСО3,FH2O при 250С. Вестник педагогического университета, 2013, №1(52), с. 57-60.
 5. Иќбол Ѓ., Солиев Л., Нури В., Низомов И. Пешгўи намудани мувозинатхои фазагии системаи Na,Са//НСО3,F–H2O барои њарорати 250С. Маводи конференсияи илмии љумњуриявї дар дар мавзўи «Химия, технология ва экологияи об», Душанбе, 25-26 ноябри с. 2013, сањ.27-29.
 6. Усмонов М., Солиев Л., Нури В. Мувозинатњои фазагии системаи Na,Ca//SO4,F-H2O дар њарорати 00С. Маводњои конференсияи Љумњуриявии «Сањми биология ва химия дар амнияти озуќаворї ва рушди технологияњои иноватсионї дар Тољикистон» ш.Хуљанд, 2012, с.252-254.
 7. Солиев Л., Джумаев М.Т., Нури В., Авлоев Ш.Х. Фазовые равновесия системы Na,Са//SO4CO3H2O при 00С. ДАН РТ, 2013, Т.56, №3, с.119-123.
 8. Солиев Л., Джумаев М., Нури В., Авлоев Ш. Фазовые равновесия системы Na,Са//SO4CO3H2O при 250С. Вестник ТНУ (Серия естественных наук), 2012, №1/3 (85), стр. 202-205.
 9. Солиев Л., Джумаев М., Нури В., Авлоев Ш. Определение фазовых равновесий в системе Na,Са//SO4CO3H2O при 250С. Материалы республиканской конференции «Комплексообразование в растворах», г.Душанбе, ТНУ, 2012, с. 46.
 10. Солиев Л., Джумаев М., Авлоев Ш., Нури В. Фазовые равновесия системы Na,Са//SO4CO3H2O при 250С. Материалы республиканской научно-методической конференции «Современные проблемы физико-математических наук и методическая подготовка учителей» г.Душанбе, 2013, с. 189-191.
 11. Солиев Л, Усмонов М. Нури В. Определение фазовых равновесий водно-солевой системы Na,Ca//SO4,F-H2O при 0 и 25 0С. Материалы (II) Всероссийской молодёжной научной конференции с международным участием «Экологобезопасные и ресурсосберегающие технологии и материалы» Улан-Удэ, 15-17 мая 2014, с.229-231.
 12.   Нури В., Фазовые равновесия в системе Na,Са//SO4,НСО3,F-H2O при 0 и  250С. 02.00.01- неорганической химии поступило в печать 29.12.2015.Подписано в печать 13.12.2015.формат 60х84. 1\16 бумага офсетная.Усл.печ.л.1,7.тираж 100 экз.заказ 497 .

 

 

 

 

 

لست مقالات پوهنمل دکتور فهیم (فیاض)

عناوین و لینک هر یک از مقالات که به چاپ رسیده  قرار ذیل اند:

  List of published papers

 

 1. Stability evaluation of ethanol dry reforming on Lanthaniadoped cobaltbased catalysts for hydrogenrich syngas generation

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/er.4274

 

 1. Hydrogen-Rich Syngas Production via Ethanol Dry Reforming over Rare-Earth Metal-Promoted Co-based Catalyst (Book Chapter)

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-1307-3_8

 

 1. Biosurfactants—a new frontier for social and environmental safety: a mini review

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452072118300182

 

 1. Promotional Effect of Ce-dopant on Al2O3-supported Co Catalysts for Syngas Production via CO2 Reforming of Ethanol.
 2. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816309973

 

 1. Syngas Production via Ethanol Dry Reforming: Effect of Promoter Type on Al2O3-supported Co Catalysts.         https://cest.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00522_oral_paper.pdf

 

 1. Influence of CO2 Partial Pressure on Ethanol Dry Reforming Using 5%Ce-10%Co/Al2O3 Catalyst for Hydrogen Production.             http://umpir.ump.edu.my/15771/1/P096%20pg712-716.pdf

 

 1. Evaluation of Co-Promoted Ni/Al2O3 Catalyst for CO2 Reforming of Ethanol.        http://www.arpnjournals.org/jeas/research_papers/rp_2016/jeas_0616_4423.pdf

 

 1. A Short Review on Mesoporous Silica-Supported Catalysts for Methane Dry Reforming.  http://umpir.ump.edu.my/15905/1/P035%20pg238-242.pdf

 

 1. Rheology and Stability Mechanism of Water-In-Crude Oil Emulsions Stabilized by Span 83.

http://www.arpnjournals.org/jeas/research_papers/rp_2016/jeas_0216_3631.pdf

 

 1. Analysis of Microwave Heating Process for Demulsification of Water-inCrude Oil Emulsions. http://www.ajbasweb.com/old/ajbas/2016/Special%20ICCEIB/1-10.pdf

 

 1. The Influence of Process Parameters On Stability of Water-Incrude Oil Emulsion Stabilized by Span 80.

 

http://www.ijesrt.com/issues%20pdf%20file/Archives-2015/May2015/73_THE%20INFLUENCE%20OF%20PROCESS%20PARAMETERS%20ON%20STABILITY%20OF%20WATER-IN-CRUDE%20OIL%20EMULSION%20STABILIZED%20BY%20SPAN%2080.pdf

 

 1. The Potential of Surfactant in the Stabilization and Characterization of Water-in-Crude Oil Emulsion (2015). Published by (NCON-2015) in Universiti Malaysia Pahang.

 

 1. تاثیر فشار جزئی گاز کاربن دای اکساید بالای ریفورمینگ ایتانول بطریقه خشک برای تولید هایدروجن

https://ijirss.files.wordpress.com/2018/09/p-7-13.pdf

 

 1. Ethylene glycol dry reforming on Ni/Al2O3 catalyst for syngas generation

https://pdfs.semanticscholar.org/5c81/642f904195e2ff30d6f7fe77c82613c135a9.pdf

 

 1. Ethanol CO2 Reforming over Cu/Al2O3 Catalyst for Syngas Production

https://core.ac.uk/reader/188216384

 

 1. Hydrogen production from ethanol dry reforming over lanthania-promoted Co/Al2O3 catalyst

file:///C:/Users/Fahim/Downloads/813-Article%20Text-4367-1-10-20180522.pdf

 

List of under review papers

 

 1. Preparation of Cobalt-based catalyst from ethanol dry reforming for syngas production. Fahim Fayaz

 

 1. Oxidative dry reforming of ethanol using Co-based catalyst for syngas production.

 Fahim Fayaz and Dai-Viet N. Vo

 

 1. Syngas production from ethanol dry reforming over Co/Al2O3 catalyst.

Fahim Fayaz, Dai-Viet N. Vo

 

 

 1. تولید گاز سنتز از عملیه ریفورمینگ ایتانول بطریقه خشک با استفاده از کتلست های کوبالت

با علاوه گی های عنصر نادره سیریم.

Academic Related links

 

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Nt58K3QAAAAJ&hl=en

 

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57163532100

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9767-8309

 

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Fahim_Fayaz

 

Academia: https://ump.academia.edu/FahimFayaz

 

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/Y-9535-2018

 

 

 

 

 

 

بیوگرافی پوهنمل دکتور والنتینا نوری

 

 

 1. اسم: پوهنمل دکتور والنتینا نوری
 2. سال تولد: 1356
 3. محل تولد: ولایت جوزجان شهر شبرغان
 4. حالت مدنی: متاهل
 5. ملیت: تاجیک
 6. سکونت اصلی: لوگر
 7. سکونت فعلی: شهبرشبرغان
 8. شماره تماس: 0786943680
 • فارغ صنف دوازدهم مکتب لیسه نسوان نمبر(2) سال  1372
 • دکتور در رشته کیمیای عمومی غیرعضوی، پوهنتون دولتی آموزگاری صدرالدین عینی، دوشنبه، تاجکستان، سال 2016
 • دیپلوم لسان انگلیسی از مرکز آموزشی پوهنتون جوزجان
 • دیپلوم از پروگرامهای کمپیوتری(تایپینگ، ویندوز، ورد، اکسل  و انستالیشن)

 

تجربه کاری

 • ازسال 2/1/1377 الی 1/5/1398  بحیث استاد در دیپارتمنت کیمیای عمومی  پوهنحی تکنالو‍ِژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان.
 • از تاریخ 1/5/1398 الی 1/10/1398 بحیث آمر تضمین کیفیت واعتباردهی پوهنتون جوزجان.
 • از تاریخ 1/10/1398 الی اکنون بحیث استاد و ریس پوهنحی انجنیری تکنالوزی کیمیاوی پوهنتون جوزجان.
 • بلدیت به لسان خارجی:

1- انگلیسی                                                                                                                          

2- روسی