غبرګولی 16, 1396

صحنه امتحان بیست فیصد محصلین پوهنتون ولایت جوزجان. تصویر یکی از صحنه های امتحان

غویی 27, 1396

بر اساس تعدیل برخی از مواد قانون  تحصیلات عالی توسط فرمان تقنینی شماره 252 مورخ 1395/12/14 که رسمآ از طرف ریاست انسجام امور اکادمیک به این نهاد تحصیلی مواصلت ورزیده ، پروسه برگزاری انتخابات جهت گزی