صحنه امتحان بیست فیصد محصلین پوهنتون ولایت جوزجان

06 جون, 2017

صحنه امتحان بیست فیصد محصلین پوهنتون ولایت جوزجان. تصویر یکی از صحنه های امتحان

انتخابات آمرین دیپارتمنت ها و روئسای پوهنحی های

17 مې, 2017

بر اساس تعدیل برخی از مواد قانون  تحصیلات عالی توسط فرمان تقنینی شماره 252 مورخ 1395/12/14 که رسمآ از طرف ریاست انسجام امور اکادمیک به این نهاد تحصیلی مواصلت ورزیده ، پروسه برگزاری انتخابات جهت گزینش آمرین دیپارتمنت ها و روئسای پوهنحی ها مطابق تقسیم اوقات به تاریخ 1396/2/5 در پوهنحی های پوهنتون ج

افتتاح مرکز کاریابی برای محصلان با همکاری دفتر محترم USWDP در پوهنتون جوزجان 

17 مې, 2017

افتتاح مرکز کاریابی برای محصلان با همکاری دفتر محترم USWDP در پوهنتون جوزجان  

 

پاڼې