تاریخچه دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی

تاریخچه دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی

دیپارتمنت «زبان و ادبیات اوزبیکی» در سال 1373 خورشیدی در چوکات پوهنحی «علوم اجتماعی و السنه» انستیتوت پیداگوژی میر علیشیر نوایی، بنام دیپارتمنت «زبان و ادبیات اوزبیکی۔انگلیسی»، شروع به فعالیت نمود. از بدو تأسیس این دیپارتمنت محترم قاضی عبدالعزیز خالقی به صفت آمر دیپارتمنت مؤظف گردیدند. در سال 1386 محترمه پوهندوی حوا نوری مسؤلیت دیپارتمنت مذکور را بدوش داشتند. از سال 1389 تا سال 1396محترم پوهندوی نورالله آلتای مسؤلیت دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی را عهدهدار بودند. نام این دیپارتمنت، به اساس تشکیل 1396 به «زبان و ادبیات اوزبیکی» تغییر کرد. اکنون مسؤلیت آمریت این دیپارتمنت بدوش پوهنوال جمیله ایثار میباشد. دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی که در چوکات پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان مصروف کار و فعالیت میباشدٰ، در حصه آموزش و پرورش نسل جوان کشور سهمی بارزی را ایفا نموده و فعالیتهای چشم گیر و ثمر بخشی را در زمینه دارد که، سالانه طور اوسط 40 تن را به سویه لیسانس به حیث متخصصان جوان زبان و ادبیات اوزبیکی تقدیم جامعه می نماید که، ضرورت ارگانهای اجتماعی، رسانهها و مکاتب از این نگاه مرفوع می گردد.

تعداد محصلان دیپارتمنت ادبیات اوزبیکی پوهنحی علوم اجتماعی به طور تقریبی به 150 تن می رسد و همچنان دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی دارای سه جریده دیواری بنامهای «بیلیم یاغدوسی»، «یولدوز» و «یاروغلیک سری»، یک ویترون معرفی محصلان ممتاز، یک ویترین بخاطر معرفی فعالیتهای دیپارتمنت، میباشد که وقتاً فوقتا از طرف محصلان تجدید مطالب میگردد.

 

تشکیلات اداری دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی

 

شماره

نام و تخلص

درجه تحصیل

رشته تحصیلی

رتبه علمی

موقف

1

جمیله ایثار

لیسانس

زبان و ادبیات اوزبیکی

پوهنوال

آمر دیپارتمنت

2

حوا نوری

لیسانس

زبان و ادبیات اوزبیکی

پوهنوال

ریس پوهنحٔی

3

نورالله آلتای

ماستر

زبان و ادبیات اوزبیکی

پوهنوال

استاد

4

مظفر طوفان نوری

ماستر

حقوق روابط بینالملل

پوهنیار

استاد

5

نجیب الله عصمتی

لیسانس

زبان و ادبیات اوزبیکی

پوهنیار

استاد

6

ذبیح الله دانشیار

ماستر

زبان انگلیسی

پوهنیار

استاد

7

یلدا نوری

لیسانس

زبان و ادبیات اوزبیکی

پوهنیار

استاد

8

محبوب الله بیکزاد

ماستر

زبان انگلیسی

پوهنیار

استاد

9

سیدحسامالدین تویغون

لیسانس

زبان و ادبیات اوزبیکی

نامزد پوهنیار

استاد

 

دیدگاه

دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی به حیث یک مرجع معتبر اکادمیک متعهد به ارائه خدمات تدریسی، علمی و تحقیقی مطابق نیازهای مبرم جامعه میباشد.

رسالت/ ماموریت

فراهم آوری زمینۀ تحصیلات عالی به زبان مادری به اساس قانون اساسی از جمله مکفیتهای دولت اسلامی افغانستان به شمار میرود. به اساس آن دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی رسالت خود میداند تا زمینه تحصیل با کیفیت را به زبان اوزبیکی برای آن عده محصلانیکه واجد شرایط علمی و اکادیمیک بوده و علاقهمند تحصیل به این زبان و ادبیات اند واز طریق کمیتۀ کانکور وزارت محترم تحصیلات عالی به این دیپارتمنت معرفی میگردند، مهیا گرداند و این جوانان بعد از فراغت توان ارائه تدریس، تحقیق و خدمات با کیفیت را داشته و میتواند در پیشرفت و ترقی کشورشان افغانستان سهم شایستهیی را داشته باشند.

 از آن جاییکه ادبیات خود نقش تربیه درست و انسانی افراد جامعه را به عهده دارد، دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی رسالت خویش میداند که در پهلوی دروس اختصاصی محصلان را به روحیه وطن دوستی و همنوع دوستی تربیه نماید، تابه صفت جوانان آگاه و متعهد مصدر خدمت بهتری به مردم و وطن خویش گردند.

همچنان دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی رسالت خود میداند که پوهنحی مربوطه را در قسمت تأمین امنیت کمک همه جانبه نماید، تا به همکاری یکدیگر بتوانند، یک محیط امن و آموزشی را که، تأمین کنندۀ آیندۀ بهتر برای محصلان و افراد جامعه باشد، مهیا کنند

یکی دیگر از رسالت های این دیپارتمنت رشد و تقویه روحیه اعتماد به نفس و مصمم بودن در وجود محصلان خویش میباشد تا در آینده آنها بتوانند در مورد آینده و زنده گی روزمره خویش تصمیم درست و منطقی گرفته بتوانند.

از جمله رسالتهای دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی تأمین و تمثیل و تقویت وحدت ملی به سطح دیپارتمنت میباشد.  بناً دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی در راستای رسالتهای خویش ماموریتهای ذیل را دنبال میکند:  

 • حفظ سنن و عنعنات پسندیدۀ مردم افغانستان.
 •  کوشش به تبدیل دیپارتمنت به یک نهاد با اعتبار علمی.
 • معرفی استادان جوان به بورسیههای تحصیلی ماستری و دکتورا به شمول جنس اناث و ذکور.
 •  تدویر سیمینارها و کنفرانس های علمی روی موضوعات مختلف در ارتباط به مضامین موجوده دیپارتمنت جهت ارتقأ کیفی دانش استادان و محصلان.
 •  رهنمایی، تشویق و ترغیب استادان بخاطر بلند بردن سطح دانش و مهارتهای مسلکی و آماده سازی مواد و مطالب بکر و تازه و تقدیم آن برای محصلان تا حد ممکن.
 •  تقویت و تحکیم روحیۀ همکاری صمیمانه فی مابین محصل و استاد و استادان با اداره مطابق ایجابات عصر و زمان.
 •  انکشاف و بازنگری نصاب تحصیلی دیپارتمنت.
 •  کوشش به فراهم ساختن زمینۀ ایجاد کتابخانۀ مجهز تخصصی به سطح دیپارتمنت.
 •  توأمیت بخشیدن دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی با یکی از دپیارتمنتهای زبان و ادبیات اوزبیکی کشور دوست و همسایه اوزبیکستان.

اهداف

 •  تربیه متخصصین جوان و رسالتمند به درجۀ لیسانس به رشتۀ زبان و ادبیات اوزبیکی.
 • رشد و انکشاف همه جانبۀ زبان و ادبیات اوزبیکی.
 • ارائه تحصیلات عالی با کیفیت.
 • بلند بردن ظرفیت دیپارتمنت جهت اجرای تحقیقات علمی و اکادمیک.
 • مبدل نمودن دیپارتمنت به یک مرجع معتبر علمی و تحقیقی.