دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی

تاریخچه دیپارتمنت

دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی از زمان ایجاد خود به منظور ارتقای سطح دانش و برآورده شدن خواست ها و نیاز های جامعه جهت تربیه کادر های متخصص به سویه لیسانس و در عرصه فراگیری دانش در سطح بین المللی و منطقه یا روحیه اکادمیک عرض اندام نموده، در ردیف دیگر دیپارتمنت های پوهنځی تعلیم و تربیه از جایگاه خاص و ارزشمند برخوردار است.

این دیپارتمنت در سال 1388 با ایجاد و نامگذاری پوهنځی تعلیم و تربیه ی پوهنتون جوزجان در چوکات این پوهنځی با داشتن 5 تن استاد متجرب رسماً به فعالیت خویش آغاز نمود. از جمله ی 5 استاد، محترم پوهنمل محمد بصیر مقیمی آمریت دیپارتمنت را به عهده دار بودند و 4 تن استاد دیگر به صفت اعضای کادر علمی فعالیت داشتند. از زمان آغاز فعالیت این دیپارتمنت تا اکنون تغییرات و نو آوری های قابل ملاحظه یی از لحاظ ظرفیت علمی-اکادمیک و داشتن جای برای آمریت دیپاتمنت به وجود آمده که همه این تغییرات و نو آوری ها با همکاری مستقیم ریاست محترم پوهنځی تعلیم و تربیه و همچنان استادان و محصلان بدست آمده است.

مطابق تشکیل سال 1392 و 1393 سه بست به دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی داده شد. در نتیجه رقابت های آزاد سه تن استاد، هریک سیدفرید محمود، آغا محمد مرادی و ضیاوالدین قووانچ جذب گردیدند. قابل تذکر است، که محترم پوهنیار احمدشاه قاسمی به خاطر بلند بردن سویه علمی و تحصیلی به پروگرام ماستری خارج از کشور فرستاده شد، محترم پوهنمل محمد بصیر مقیمی به صفت رئیس پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجان و محترم پوهنیار محمد آرش خلیلی منحیت رئیس مؤسسه تحصیلات عالی سرپل معرفی گردیدند.

از آن جاکه رشد سالم در عرصه های اجتماعی-فرهنگی  واقتصادی جامعه ارتباط تنگاتنگ با تربیه سالم کادری دارد، بنابراین رشد جامعه بدون باز سازی و انکشاف ظرفیت های علمی و اکادمیک در نهاد های تحصیلات عالی و مدیریت درست و به موقع فارغان امکان پذیر نمیشود. از این رو نقش این نهاد تحصیلی در احیای مجدد کشور شایسته و ارزنده می باشد.

اگر با دید ژرف بنگریم، هرچند تفاوت های بسیاری بین ضرورت های تکنالوژیکی، تحصیلی، تحقیقی و امکانات که ما داریم دیده میشود. با آن هم از امکانات محدودی که در اختیار است استفاده بیشتر نموده و در زیر ساخت آموزش درونی با تفکر انتقادی سعی می گردد تا محصلان از حالتی که دارند به طرف فرامن گذار نمایند، که مایه افتخار و تعهد ماست.

دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی براساس دیدگاه و رسالت که دارد، مصروف تربیه و تقدیم کادرهای جوان دربخش زبان و ادبیات اوزبیکی و تعلیم و تربیه به جامعه بوده که این مسؤولیت خودرا با داشتن استادان متجرب به گونه مفید و موثر ادا می نماید. هدف این دیپارتمنت مشخص بوده، مسلکی بار آوردن قشر جوان توأم با تعهد و وفاداری به مردم و خدمت صادقانه در راستای تحقق رسالت و وجایب شان برای رشد زبان و ادبیات اوزبیکی مطابق قانون اساسی کشور است.

از زمان ایجاد دیپارتمنت مذکور بدینطرف تعداد کثیری از کادر های متخصص را در رشته زبان و ادبیات اوزبیکی تربیه و درجامعه تقدیم داشته است. فارغان این دیپارتمنت  در پوهنتونها، دارالمعلمین ها، مکاتب دولتی و غیر دولتی مصروف ایفای وظیفه مقدس معلمی به وطن و هموطنان خود اند که، باعث افتخار دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی و استادان این دیپارتمنت میباشند.

پلان استراتیژیک حاضر بیان کننده دیدگاه، اهداف و مقاصد دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی را تشکیل میدهد، که به منظور گذار از یک مرحله به مرحله دیگرجهت تربیه نیروی بالنده و متخصص کاری و کادری در رشته های که قادر به برآورده ساختن نیازهای اجتماعی و اقتصادی یک کشور رو به انکشاف باشد آماده گردیده است.

طرح پلان استراتیژیک پنج ساله این دیپارتمنت با پلان استراتیژیک فاکولته ی تعلیم و تربیه ی پوهنتون جوزجان و درمطابقت به نیاز اکنونی جامعه طرح گردیده است. امید است که این پلان رهنمود مناسب و روشن برای توسعه و انکشاف این پوهنځی بوده و در راه تربیه اولاد میهن بابهبود کیفیت تحصیلی ارتقاء سطح دانش استادان و محصلان مصدر خدمات شایان گردد.

عوامل ایجاد دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی:

 • تربیت معلمان مسلکی و متخصص برای وزارت معارف.
 • رشد انکشاف استعداد و توانایی تدریس نصاب معارف در مکاتب.
 • تقویه حس وطن دوستی و همزیستی مسلمت آمیز.
 • رفع کمبود نیازمندی معلمین مسلکی زبان و ادبیات اوزبیکی.
 • حفظ ارزشهای پسندیده هم وطنان کشور.
 • آگاهی دادن محصلین ارزش های جدید تکنالوژی.
 • تربیه کادر های علمی متعهد به کشور در بخش های مختلف.

دیدگاه و ماموریت

دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان منحیث یک دیپارتمنت با اعتبار از لحاظ تربیه کادر های علمی و از نقطه نظر کمیت و کیفیت، تدریس، تحقیق و مهارت های علمی، فنی جایگاه خاص خودرا در بین دیپارتمنت های این پوهنځی و دیپارتمنت های زبان و ادبیات اوزبیکی در سطح کشور داشته، با مدیریت خوب و ارزشمند جوابگوی نیازمندی ها و ارزشهای ملی بوده، و در سطح پوهنځی از اعتبار و مؤفقیت خوب برخوردار است.

  این دیپارتمنت  در نظر دارد برای تربیه کادرهای جوان و کارآگاه که تغییرات مفید را در جامعه و اذهان اطفال کشور آورده بتوانند، یک فضای دوستی، همکاری، اعتماد و احترام را بین استادان، محصلان، والدین و محصلان ایجاد کند، تا براساس آن بتواند کریکولم و سائر پروگرامهای درسی را به صورت خوب و مؤثر تطبیق نماید و برای اهداف علمی-فرهنگی و اجتماعی خویش نایل آید. داشتن صبر، برده باری، صداقت، دلسوزی، همکاری و لیاقت از طرف همه استادان و محصلان رسیدن به این دیدگاه را تسریع میسازد.

کمیته ها

دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان به خاطر بهبود امور اکادمیک و سهیم ساختن استادان، محصلان و کارمندان در امور، به تعداد 4 کمیته در سطح دیپارتمنت ایجاد نموده است که هریک از کمیته ها دارای طرزالعمل و وظایف مشخص بوده و طبق آن به فعالیت های شان ادامه میدهد. این کمیته ها قرار دیل است:

شماره

اسم کمیته ها

تعداد اعضا

ملاحظات

1

کمیته تضمین کیفیت

6

 

2

کمیته تحقیقات علمی

6

 

3

کمیته کریکولم

6

 

4

کمیته فرهنگی

6

 

رسالت

فراهم آوری زمینه تحصیلات عالی باکیفیت در رشته زبان و ادبیات اوزبیکی برای تمامی کسانیکه واجد شرایط علمی واکادمیک اند و بعداز فراغت توان ارائه تدریس، تحقیق و خدمات باکیفیت را داشته و در رشد زبان و ادبیات اوزبیکی، انکشاف وضع فرهنگی- اجتماعی، وحدت ملی و ثبات درافغانستان سهم گرفته بتوانند. همچنان برای برآورده ساختن ضرورت های تحصیلی، فرهنگی-اجتماعی و تکنالوژیکی جامعه ما جایگاه مناسب خویش را در ردیف زبان های دیگر کشور ایفا نماید.

اخلاق، کرامت انسانی و اسلامی

دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان به مثابۀ یک نهاد تحصیلی پابند ارزش های اخلاقی، کرامت انسانی و اسلامی بوده، حفظ کرامت انسانی و اعتماد متقابل را به حیث الگوهای اخلاقی برای محصلان عملی نموده و تمام تلاش های خود را برای تربیت آنها به عنوان محصلان متعهد، رسالت مند و رهبران آینده در راستای رشد فکری و اندیشه های فراگیر آنها سعی و تلاش می نماید.

برابری

دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان وجه خاص را به برابری حیثیت از جهت رشد علمی و تحصیلی استادان و محصلان اناث مبذول داشته و آن را مراعات نموده در قسمت حمایت قشر اناث متعهد است.

اداره سالم، مؤثریت و کارایی

اداره سالم کلید مؤثریت و کارایی می باشد. موجودیت رهبری دیپارتمنت با کیفیت مستلزم مدیریت سالم منابع بشری از استخدام اعضای کادری گرفته تا اداره امور اجتماعی و سائر منابع تمویلی و تحصیلی را در بر دارد. 

دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی در این راستا از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نمی ورزد.

استقلالیت دیپارتمنت

دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی در تلاش جهت تأمین آزادی و استقلالیت اکادمیک مطابق به پالیسی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و پوهنځی تعلیم و تربیه ی پوهنتون جوزجان بوده، به خاطر انکشاف قوانین و برخورداری از کلیه صلاحیت کار و فعالیت و واگذاری امور اداری و علمی، حق تصمیم گیری بر محتویات پروگرام های دولتی و مدیریت روزانه از موضوعاتی اند که دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه ی پوهنتون جوزجان در پی تلاش رسیدن به آن می باشد.

حسابدهی و شفافیت

دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه ی پوهنتون جوزجان به ریاست محترم پوهنځی در اخیر هر سمستر و در اخیر هر سال تعلیمی از چگونگی کیفیت تدریس، فارغ التحصیلان و جذب جدیدالشمولان، اخذ امتحانات، تطبیق نتایج حسابده خواهد بود.

اهداف دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی

هدف اساسی دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه ی پوهنتون جوزجان نه تنها بهبود ظرفیت کادری، ارتقای کیفیت تدریس، تأمین امکانات رشد دانش آموزان بر مبنای جدیدترین دست آوردها در این رشته علمی می باشد. 

تعلیم و تربیه،  منحیث یگانه راه درست  برای تربیه افراد تحصیل کرده، ثابت ساخته است که باعث ترقی و انکشاف یک جامعه و ملت است. جامعه و ملت های که از تعلیم و تربیه عالی برخوردار اند  به قله های بلند پیروزی نایل گشته اند، که انکشاف و پیشرفت کشورهای متمدن جهان امروزی خود دلیل براین مدعا است. دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه ی پوهنتون جوزجان نیز کوشیده تا افراد با دانش و ملبس به زیور تعلیم و تربیه را در جامعه تقدیم نماید و همچنان جهت رسیدن به این آرزو اهداف ذیلرا تعقیب مینماید.

1. ارایه تحصیلات با کیفیت برای تمام کسانیکه واجد شرایط علمی و اکادمیک اند.

2. تقویه بخشیدن آموختن لسان خصوصاً در رشته های زبان و ادبیات اوزبیکی.

3. بهترین بودن در بین دیپارتمنت های پوهنځی تعلیم و تربیه ی پوهنتون جوزجان و در سطح کشور در قطار دیپارتمنت های نخبه.

4. ایجاد توانایی ها جهت درک و فهمیدن لسان ها.

5. ارتقا و بهبود ظرفیت دیپارتمنت جهت اجرای تحقیق با کیفیت.

6. ایجاد برنامه های مؤثر علمی و فرهنگی مربوط به این رشته علمی.

7. انکشاف و بازنگری نصاب تحصیلی این رشته.

8. ایجاد یک کتابخانه مجهز تخصصی فزیکی و الکترونیکی برای این رشته.  

 

9. آماده ساختن افراد مسلکی، متخصص، متعهد، مبتکر ودارای حس وطن دوستی و پابند به ارزشهاي ملي وطنی ودینی.

10. تربيه ي اشخاص تحصیل کرده که ازتعلیم وتربیه مسلکی برخوردار باشند،  براي معارف افغانستان.

11. ارتقای ظرفيت هاي علمي ومسلكي معلمان این رشته.

12. تربيه ي محصلان روشنفکر، مسئوول و متعهد، داراي ظرفيت لازم و انديشه هاي مبتني براساس تعهد اجتماعي، بردباري و احترام متقابل، که بتوانند منحیث شهروندان خوب مصدر خدمت به ملت گردند.

13. همگام شدن با تحولات علمی جهان و ایفای نقش مؤثر در عرصه های ملي و جهاني.

14. بهبود کيفيت تدريس و يادگيري كه جوابده نيازهاي تحصيلي در زمينه هاي ملي و منطقوي باشد.

15. تعليم و آموزش فارغ التحصيلان ورزيده در راستاي تأمين نيازهاي انکشاف اجتماعي و اقتصادي افغانستان.

16. ارتقاي سطح تدريس، تحقيق،فراگيري و تشويق عرضهء خدمات به جامعه و معارف افغانستان.

نکات قوت دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه ی پوهنتون جوزجان

با آنکه کمتر از 5 سال می شود به فعالیت آغاز نموده، در نبود امکانات از نقاط قوت زیر برخوردار است.

1. موجودیت پوشش کادر علمی جهت پیشبرد سالم اهداف دیپارتمنت.

2. توانمندی کادرهای علمی و مسلکی خصوصاً در رشته های تخصصی زبان و ادبیات اوزبیکی.

3. موجودیت پلان و پروگرام درسی منظم مطابق لایحه سیستم کریدیت.

4. تطبیق سیستم کریدیت در مطابقت با لوایح، مقرره ها و طرزالعمل مقام وزارت تحصیلات عالی.

5. استفاده از برنامه های ماستری.

6. اطلاع دهی دوامدار از کار و فعالیت و پیشرفت های دیپارتمنت به پوهنځی و استادان.

 

نکات قابل توجه جهت بهبود تدریس و آموزش در دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنحی تعلیم و تربیه ی پوهنتون جوزجان   

1. ازدیاد کادر های مسلکی ورزیده دارای تحصیلات ماستری و دوکتورام.

2. آماده سازی امکانات و فعالیت دوامدار انترنیت در سطح دیپارتمنت.

3. فراهم سازی تسهیلات لازم  در صنوف درسی.

4. فرام هم سازی صنوف معیاری برای یادگیری زبان.

5. امکانات ایجاد سیستم برق.

6. ایجاد یک کتابخانه تخصصی و مجهز برای دیپارتمنت.

فرصت های موجود در دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی

1. اعزام اعضای کادر علمی به منظور ارتقای سطح دانش علمی و تخصصی و تبادل افکار به خارج از کشور.

2. پیاده نمودن سیستم کریدیت در نظام تحصیلی موجود دیپارتمنت.

باورها و ارزش ها:

دیپارتنت زبان و ادبیات اوزبیکی باور دارد که:

 • تمام محصلان میتوانند بیاموزند.
 • هرمحصل منحیث یک فرد با شخصیت دارای احساسات، عواطف، موقف اجتماعی، نیازمندیها میباشد.
 • ارزیابی هایکه صورت میگیرد، محصلان را فرصت  میدهد، تا خود شانرا برای موفقیت های بیشتر برای آموزش آماده سازند.
 •  تعلیم و تحصیل  کلیدی است  برای فرصتها و بیداری جامعه.
 • محیط سالم آموزشی و امنیت  دلیل خوبی برای موفقیت های محصلان میباشد.
 • محصلان نه تنها ضرورت به فهم دقیق و انکشاف مهارتهای شان  دارند، بلکه ضرورت دارند تا دانش و درک شانرا از آموزش برای رفاه اجتماع و وطن به کار ببرند تا باعث حل مشکلات جامعه و مردم شوند.
 • آمریت دیپارتمنت باید توجه عمیق به جوانب مختلف آموزش (آموزش محصلان، آموزش استادان و...)داشته باشد.

انکشاف کیفیت درسی در دیپارتمنت  مقدم بر همه چیز در نزد آمریت دیپارتمنت میباشد.

ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی استادان و محصلان

ارتقای رتب علمی و فعالیتها مبتنی بر تحقیقات علمی که دلیل رشد و انکشاف دیپارتمنت، جامعه و رفاه همه گانی باشد، محور فعالیتهای استادان را تشکیل میدهد. فعلاً در دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی با داشتن 7 تن استاد متجرب مصروف تربیه جوانان متخصص در رشته های زبان و ادبیات اوزبیکی میباشند. دراین دیپارتمنت  محصلان از اکثریت ولایات کشور مصروف تحصیل هستند.

بورسیه ها و رتب علمی استادان

فعلاً از جمله استادان دو تن ماستر، دو تن هم مصروف تحصیل ماستری و یک تن مصروف پروگرام دوکتورا و متباقی  لیسانس میباشند. یک تن دارای رتبه علمی پوهاند دو تن از استادان دارای رتبه علمی پوهنوال، یک تن رتبه علمی پوهندوی، و یک تن پوهنیار و متباقی دارای رتب علمی نامزد پوهنیار اند. طی پنجسال آینده استادان جوان از این دیپارتمنت بخاطر اکمال دوره های ماستری و دوکتورا از طریق بورسیه ها به پوهنتونهای خارج و داخل کشور فرستاده خواهند  شد. ارتقای درجه تحصیل یعنی وجود استادان با درجه تحصیلی ماستر و دوکتورا اعتبار علمی و  اکادمیک دیپارتمنت را بالا برده و با میتودها و شیوه های درسی جدید آشنا میسازد. تعداد استادان، رتب علمی و درجه تحصیلی شان طی پنجسال  آینده در جدول های ذیل نشان داده شده است. استادان در سیستم های درسی خویش از میتود های مختلف استفاده مینمایند. ارزیابی ها از طرف آمریت دیپارتمنت و اداره فاکولته صورت گرفته، اکثریت محصلان از شیوه های درسی استادان راضی به نظر میرسند. برای وضاحت بیشتر درمورد رتب علمی و درجه تحصیلی استادان به جدول های ذیل توجه شود.