دیپارتمنت مهندسی

 

پوهنتون جوزجان

پوهنحی انجنیری ساختمانی

دیپارتمنت مهندسی

 

دیپارتمنت مهندسی

تاریخچه

          دیپارتمنت مهندسی درچوکات پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجان درسال (1388) ایجاد و درسال (1395) با تعداد (50) تن محصل جدید الشمول عملاً به فعالیت آغازنموده است.  

محصلان دیپارتمنت مهندسی بعد ازاتمام دورۀ تحصیل وفراغت شان ازپوهنتون نظربه خواست ونیازبازارکارمی توانند درتمام مؤسسات دولتی وخصوصی ایفای وظیفه نمایند.

اکنون به تعداد(192) تن محصل که ازجمله (173) تن ذکور و(19) تن آن اناث مصروف فراگیری علم ودانش مسلکی می باشند وهمچنان بعد ازایجاد این دیپارتمنت تا اکنون به تعداد (30) تن محصل سند فراغت بدست آورده وبه جامعه تقدیم گردیده است.

         مدت تحصیل دراین رشته مدت چهارسال ونیم بوده که مدت هشت سمستردرسی برای آموزش و فراگیری مضامین مسلکی می باشد ودرسمسترنهم محصلان بالای کار پروژه های دیپلوم تحت نظراستادان رهنما مصروف تکمیل ودفاع ازپروژه های دیپلوم شان می باشند که بعد ازدفاع مؤفقانه از پروژه های دیپلوم واخذ تقریظ ازطرف استاد رهنما لقب انجنیر لیسانس به اوشان تفویض می گردد.

درتشکیل دیپارتمنت ساختمان های هایدروتخنیکی به تعداد (1) تن استاد که دارای درجه تحصیلی لسانس و رتبه علمی نامزد پوهنیارمی باشد به پیش برده می شود.

 

        جدول (1)، مشخصات اعضای کادر علمی دیپارتمنت مهندسی

اسم

تخلص

وظیفه

رتبه علمی

درجه تحصیل

 

ملاحظات

نامزد پوهنیار قدریه

شیوا قادری

آمردیپارتمنت

نامزد پوهنیار

لیسانس

 

 

ماموریت و دیدگاه

دیگاه

دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی درنظردارد تا ازنقطه نظرتدریس وآموزش، تحقیقات علمی وارایه خدمات تحصیلی با کیفیت مطابق به معیارهای ملی وبین المللی و دارای مدیریت عالی وجوابگو به نیازمندی های جامعه و رشد اقتصادی کشورمتکی به ارزش های ملی ومعنوی می باشد.

 

 

ماموریت

دیپارتمنت مهندسی زمینه فراهم سازی به تحصیلات عالی با کیفیت ومعیاری را مطابق به خواسته های جامعه بشری دررشته های انجنیری برای محصلان فراهم نموده وازطریق کسب مهارت های لازم مسلکی وتخصصی با روحیه ملی وحس وطن دوستی با زیورعلم ودانش محصلان را آماده نموده وبخاطررفاه ملی وترقی کشورسهم بزرگی را ایفا می نماید.

 

ارزش ها  

 1. تحصیلات عالی با کیفیت.
 2. اداره سالم و کارایی.
 3. شفافیت درتطبیق فعالیت های موثر.
 4. رعایت اخلاق و کرامت انسانی.
 5. مساوات و برابری های اکادمیک.

 

 

اهداف دیپارتمنت مهندسی

        هدف اساسی این دیپارتمنت تطبیق نصاب تحصیلی، تربیه وفارغ التحصیل نمودن محصلان دوره لیسانس دررشته مهندسی (تعمیرات رهایشی، تجارتی، عام المنفعه و تمام ساختمان های مربوط آن ها)     طی (9) سمستردرمطابقت با پروگرام های ملی وبین المللی ودست آورد های جدید علمی وفن آوری معاصر که تمام نیازمندی های جامعه را مرفوع نموده ومطابق به نیازبازارکاردرعرصه خدمات بهترعلمی وتحصیلی درسطح کشور ازاهمیت خاصی برخوردارباشد.

       تربیه انجنیران مسلکی وکادرهای ورزیده دررشته مهندسی که مجموعه فعالیت های تیوری طرحریزی مهندسی تعمیرات وهمچنان تطبیق نقشه های ساختمانی را دربرداشته وتمامی نیازمندی های  جامعه بشری را درعرصه های مختلف انجنیری درسطح کشورمرفوع خواهند نمود.

 این دیپارتمنت مهندسان را که به جوامع افغانی وجهانی احترام داشته، قادربه رهبری ومدیریت سالم جامعه به سوی یک زندگی مرفع وآبادانی کشورنقش مهمی را ایفا نموده ودرزمان تطبیق این نصاب تحصیلی فارغ خواهد داد.

       تقویت سیستم تحصيلات عالی تخصصی انجنيری ازنظركمی وكيفی که نه تنها نيازمندی های توسعه وپيشرفت کشور را نظربه مطالبات معاصرجوابده باشد، بلكه با معيارهای اكادميك پوهنتون های منطقه نیزرقابت نمايد.

مقاصد دیپارتمنت مهندسی

       مقاصد دیپارتمنت مهندسی ارتقای سطح دانش دررشته مهندسی مطابق قانون وزارت محترم تحصیلات عالی، خدمات درعرصه های مختلف انجنیری، تجهیزواکمال مادی ومعنوی دیپارتمنت وهمچنان بلند بردن ارتقای ظرفیت اعضای کادرعلمی، اداری ومحصلان می باشد.

مقاصد دیپارتمنت مهندسی شامل اجزای ذیل می باشد:

با فرا گرفتن یک دوره تحصیلی لیسانس با  مفردات موجود فارغان این رشته مقاصد ذیل را برآورده ساخته وتوانایی های ذیل را دارا می باشد:   

 1. ارتقای ظرفیت علمی استادان ومحصلان.
 2. بلند بردن آموزش علمی ومسلکی محصلان درعرصه انجنیری.
 3. فراهم نمودن خدمات تحصیلی عالی با کیفیت.
 4. رفع احتیاجات جامعه ازدرک کمبود تعمیرات مختلف النوع. 
 5. طرحریزی واعمارساختمان های جدید به سبک معماری ملی وبین المللی.
 6. آموزش روش وشیوه های طرح مهندسی و ساختمانی تعمیرات. 
 7. تهیه وترتیب رهنمودها ودستورالعمل های معیاری برای طرحریزی تعمیرات وشهرها.
 8. مطالعه وتحقیق درتأثیرفکتورهای اقلیمی وشرایط طبیعی ساحه بالای طرح و ساختمان تعمیرات.

      با فرا گیری یک دوره تحصیلی با مفردات درسی و نصاب تحصیلی تائید شده وزارت محترم تحصیلات عالی، فارغان این رشته مقاصد ذیل را برآورده ساخته و توانایی های آتی را خواهند داشت:

 1. حل معقولانه هرنوع مسایل تیوریکی وعملی مهندسی مطابق به اساسات علمی.
 2. طرحریزی انواع تعمیرات مسکونی، عام المنفعه وتعمیرات صنعتی با معیارهای بین المللی.
 3. طرحریزی، پلانگذاری واعمارشهرها وشهرک های جدید وناحیه های مسکونی.
 4. پلانگذاری، اداره وسازماندهی امورپروژه های ساختمانی با تکنالوژی معاصر.
 5. مطالعه هنرمعماری افغانستان ومسایل طرح مهندسی وشهرسازی ممالک دیگر.