دیپارتمنت میخانیک

پوهنتون جوزجان

پوهنحئی انجنیری ساختمانی

دیپارتمنت میخانیک نظری

 

دیپارتمنت میخانیک پوهنحئی ساختمانی

تاریخچه

دیپارتمنت میخانیک نظری درچوکات پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان درسال (1390) ایجاد وبه فعالیت خویش آغازنمود. این دیپارتمنت دارای نصاب تحصیلی مشخص تائید شده ریاست کریکولم وزارت محترم تحصیلات عالی می باشد وکریکولم درسی دیپارتمنت میخانیک نظری مطابق ضرورت مبرم پوهنحی های انجنیری عیارگردیده است. دراین دیپارتمنت تمامی مضامین مطابق به لایحه سیستم کریدت تدریس گردیده، توسط دوتن استاد که دارای سویه تحصیلی ماستر و رتب علمی پوهنیاربه پیش برده می شود.

        جدول (1)، مشخصات اعضای کادر علمی دیپارتمنت میخانیک

اسم

تخلص

وظیفه

رتبه علمی

درجه تحصیل

 

ملاحظات

پوهنیار دیپلوم انجنیر ناجیه

کریمی

آمر دیپارتمنت

پوهنیار

ماستر

 

پوهنیار دیپلوم انجنیر شیما

شهسوار

عضو

پوهنیار

ماستر

 

 

ماموریت و دیدگاه

دیگاه

دیپارتمنت میخانیک نظری پوهنحی ساختمانی با درنظرداشت تدریس و آموزش، تحقیقات علمی و ارایه خدمات تحصیلی با کیفیت و معیاری، دارای مدیریت عالی وپاسخگو به نیازمندی های جامعه و رشد اقتصادی کشورمتکی به ارزش های ملی ومعنوی می باشد.

 

ماموریت

دیپارتمنت میخانیک نظری زمینه دستری به تحصیلات عالی با کیفیت ومعیاری را مطابق خواسته های جامعه در رشت های مربوطه برای محصلان فراهم می سازد، تا آن ها ازطریق کسب مهارت  های لازم مسلکی وتخصصی با روحیه ملی وحس وطن دوستی مصدرخدمت به مردم و کشورشوند.

 

 

 

ارزش ها

 1. تحصیلات عالی با کیفیت.
 2. اداره سالم و کارایی.
 3. شفافیت درتطبیق فعالیت های موثر.
 4. رعایت اخلاق و کرامت انسانی.
 5. مساوات و برابری های اکادمیک.

 

اهداف دیپارتمنت میخانیک نظری

      هدف اساسی دیپارتمنت میخانیک نظری بلند بردن قوه تحلیلی محصلان درعرصه ساختمان ها از جمله ساختمان های صنعتی ومدنی، ساختمان های هایدروتخنیکی، ساختمان های ترانسپورتی و    همچنان ارتقای کیفیت تدریس و تامین امکانات رشد علوم انجنیری برمبنای جدید ترین دست آوردهای علوم جهان معاصرجهت ترقی وپیشرفت کشوروتربیه متخصصین با اندیشه های مملوازصلح، صمیمیت، برابری، صداقت، شفافیت، دورازکشمکش های لسانی، نژادی، ملیتی ومذهبی می باشد. علاوه برآن ها دیپارتمنت میخانیک نظری دارای اهداف ذیل نیز می باشد:

 1. ارایه دروس با کیفیت برای محصلان مطابق به ضرورت بازارکار.
 2. ارتقای ظرفیت محصلان درعرصه های آموزش علمی وعملی.
 3. تهیه لکچرنوت ها مطابق به مفردات درسی و نصاب تحصیلی.
 4. استفاده ازتکنالوژی معاصر وتقویت اندوخته های مسلکی محصلان.
 5. بهبود بخشیدن خدمات مناسب و با کیفیت برای محصلان.

دیپارتمنت میخانیک نظری اهداف مشخص را در راستای بهبود کیفیت به شمول تدوین نصاب تحصیلی، پروسه استخدام وترفیع علمی استادان این دیپارتمنت مبتنی براصل شایسته سالاری دنبال  می نماید وهمچنان این دیپارتمنت پالیسی های را جهت افزایش انجام تحقیقات ونشرمقالات علمی اعضای کادرعلمی درمجله های معتبر داخلی وخارجی می باشد.

دیپارتمنت میخانیک نظری بمثابه نهاد تحصیلی متعهد به ارزش های اخلاقی، حفظ کرامت انسانی واعتماد متقابل بوده وبحیث الگوی اخلاقی برای محصلان عمل نموده وتمام تلاش های خود را به تربیت آن ها به عنوان مدیران عرصه کاربکارخواهند برد.

درنهایت این کیفیت ها توأم با مهارت ها ودانش مسلکی، شخصیت محصلان را منحیث شهروندان منتقدی شکل داده وسهم بارزی را در راستای ترقی و آبادانی کشورایفا خواهند نمود.

 

مقاصد دیپارتمنت میخانیک نظری

        مقاصد آموزشی دیپارتمنت میخانیک نظری را بطورخلاصه می توان چنین نوشت:

مقاصد اساسی این دیپارتمنت تربیه وآماده ساختن محصلان به سویه لیسانس منحیث انجنیران مسلکی و ورزیده بوده وبا فراگیری مضامین مختلف درسی ازقبیل میخانیک نظری، مقاومت مواد ومیخانیک ساختمان، محصلان مقاصد ذیل را برآورده ساخته و توانایی های آتی را دارا می باشند:

 1. تحلیل عناصرآهن کانکریتی.
 2. تحلیل عناصر فلزی.
 3. تحلیل عناصرسنگی، چوبی و پلاستیکی.
 4. استواری ساختمان ها درمقابل زلزله وبارهای وارده.
 5. بلند بردن مقاومت و استحکامیت ساختمان ها.