اعلان بست های کادر علمی پوهنتون جوزجان!

ju_admin
Announcement

.پوهنتون جوزجان برای  تکمیل بست های کادری خویش در سال 1444 هـ ق در رشته های ذیل به سویه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی:

- دیپارتمنت کیمیای عمومی یک بست خالی برای بار اول .عمومی - 

- دیپارتمنت تولید مواد عضوی یک بست برای بار مجدد عمومی - 

پوهنحی تعلیم و تربیه:

دیپارتمنت کیمیا یک بست برای بار دوم (صرف برای اناث) - 

- دیپارتمنت زبان و ادبیات دری یک بست برای بار مجدد.عمومی - 

پوهنحی اقتصاد:

- (دیپارتمنت امورمالی و بانکی یک بست برای بار سوم . (صرف اناث -

پوهنحی علوم اجتماعی:

- دیپارتمنت زبان و ادبیات ترکولوژی یک بست برای بار سوم . عمومی -

تقاضیان از تاریخ 1444/6/12 هـ ق الی 1444/6/30 هـ ق درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت نمرات، کاپی همین اعلان از وب سایت وزارت تحصیلات عالی و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون جوزجان تسلیم نمایند.

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ - ۱۰:۱۰
Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنتون جوزجان!

.پوهنتون جوزجان برای  تکمیل بست های کادری خویش در سال 1444 هـ ق در رشته های ذیل به سویه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی:

- دیپارتمنت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۹ - ۱۳:۲
Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنتون جوزجان!

پوهنتون جوزجان برای بار دوم (مجددا) در سال 1444 هـ ق در رشته های ذیل به سویه دوکتور، ماستر و لیساننس به کادر های علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنځی اقتصاد:

دیپارتمنت امور مالی و بانکی (1) . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۹/۹ - ۱۱:۱
Background image

اعلان بست های کادر علمی پوهنتون جوزجان!

پوهنتون جوزجان برای بار اول در سال 1444 هـ ق در رشته های ذیل به سویه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر های علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی:

دیپارتمنت کیمیای عمومی (1) بست.

. . .

بازگشت به اطلاعیه ها