معرفی و تاریخچه پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان

 

Image removed.

Image removed.

 

 

 

   بسم الله الرحمن الرحیم

 

معرفی و تاریخچه پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان

پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان به تعقیب پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون پولیتخنیک کابل دومین پوهنحی در رشته های انجنیری جیولوجی و معادن در سطح کشور به منظور تربیهء کادرهای علمی انجنیری در سال(1372) تحت ریاست محترم پوهنوال دوکتور سیف الله راسخ در چوکات انستیتوت معادن و صنایع جوزجان به فعالیت علمی و اکادمیک خود آغاز نمود.

از سال(1374) الی(1388) بدینسو محترمان هریک پوهنوال دیپلوم انجنیر گل احمد فضلی پوهنمل دیپلوم انجنیر جمعه خان ، پوهنمل انجنیر عبدالاحد هولکر و پوهنوال دیپلوم انجنیر غلام سخی نظری به صفت سرپرست و همچنان رئیس پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن ایفای وظیفه نموده و از سال 1388 محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر محمدی طغیان به صفت رئیس پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن انتخاب گردیده و با متقبل شدن زحمات و تلاش های زیاد وبا به ارمغان آوردن ابتکارات و دست آورد های فراوان عهده دار این مسئولیت بزرگ میباشد.

تعداد اعضای کادر علمی موجود این پوهنحی 34)) تن بوده که از جملهء آن ها (14) تن با درجهء تحصیلی ماستر  (17) تن لیسانس و (3) تن در مقطع ادامه تحصیل دوکتورا است که دارای رتب علمی پوهاند الی نامزد پوهنیار میباشند.

 دراین پوهنحی  به تعداد (734) تن محصل از جمله (678) ذکور و (56) تن اناث مصروف فراگیری دروس اند که توسط استادان با رتب علمی نامزد پوهنیار تا پوهاند به سویه های تحصیلی لیسانس، ماستر و دوکتورا  تدریس میگردند.

در حال حاضر به تعداد (8) تن از استادان پوهنحی جهت بلند بردن سویهء تحصیلی شان به درجهء ماستری و دوکتورا به کشور های جاپان ، تاجکستان ، ترکیه و چین معرفی و اعزام گردیده اند.. تا اکنون این پوهنحی به تعداد (1672) تن از جوانان که (1529) تن آنرا ذکور و (143) تن آن را اناث تشکیل میدهد منحیث انجنیر لیسانس به جامعه تقدیم نموده است.

پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن دارای شش  دیپارتمنت است که  پنج  دیپارتمنت آن (دیپارتمنت جیولوجی،اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگاز دار،انجنیری جیولوجی  و اکتشاف معادن مواد مفیدهء جامد ، جیودیزی انجنیری ، استخراج معادن مواد مفیدهء جامد و حفاظت محیط زیست ) فارغ ده و دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی غیر فارغده میباشد.

درسال (1398) بیستمین دور فراغت این پوهنحی از دیپارتمنت های اکتشاف معادن جامد، نفت وگاز، جیودیزی انجینری و استخراج معادن جامد با ترتیب پروژه های دیپلوم درموضوعات مختلف و با اهمیت اقتصادی ودفاعیه موفقانه از آن درمحضرکمیسون دفاع از پروژه های دیپلوم وبرگذاری محافل شاندار، سند دیپلوم فراغت به سویه انجینر لیسانس را بدست آوردند، تجلیل بعمل آمد.

مدت تحصیل دراین پوهنحی چهارونیم سال را در بر می گیرد که در آن براساس پلان مشخص تحصیلی (کریکولم) ، خدمات تحصیلی به محصلان ارایه می گردد. پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن جوانان را با زیورعلم ودانش آراسته ساخته و آنان را منحیث انجنیران جوان و متخصص در بخش های انجنیری جهت رفع نیازمندی ها و ضرورت مارکیت کار و در نهایت تقویه اقتصاد ملی کشور به سویهء انجنیر لیسانس به جامعه تقدیم می نماید.

در پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن جوانان وطن بعد از فراگیری دانش مسلکی انجنیری به شکل دروس نظری عملی و پرکتیک های تعلیمی رشته های یاد شده در طی هشت سمستر، در سمستر نهم بعد از اجرای تطبیقات تولیدی یا ماقبل دیپلوم  ، تهیه و ترتیب پروژه ی دیپلوم در محضر کمیسیون از پروژه های دیپلوم دفاع نموده و بحیث انجنیر لیسانس فارغ التحصیل می گردند.

دیپارتمنت انجنیری اکتشاف معادن جامد بعداز انتقال انستیتوت معادن وصنایع در سال 1373 درجمع این  انستیتوت ایجاد و شروع به فعالیت نمود که اولین آمر آن محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرغلام سخی نظری بصورت انتخابی تعیین گردیده اند.

دیپارتمنت اکتشاف معادن جامد با وجود کمبود استاد، صنوف درسی وغیره امکانات برای اولین بار توانست به تعداد (4) تن را درسال (1381) فارغ و به جامعه تقدیم نماید. دیپارتمنت اکتشاف معادن جامد با نزدهمین دور فراغتش در سال 1398 تا حال به تعداد (598) تن را به صفت کادر مسلکی به جامعه تقدیم نموده که از جمله (574) تن ذکور و (22) تن را اناث تشکیل میدهد. برای فعلآ در مجموع به تعداد (140) تن محصل شامل فراگیری دروس بوده که (130) تن آن ذکور (10) تن آنرا اناث تشکیل میدهد.برای فعلآ دروس توسط شش تن از استادان مجرب پیشبرده میشود که یک تن از استادان دیپارتمنت برای ادامه تحصیل به سویه دکتورا خارج از کشور و استادان دیپارتمنت های دیگر با ارتباط مضامین مسلکی این دیپارتمنت را همکاری مینمایند.

در دیپارتمنت جیولوجی، تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیدهء جامد، جوانان بازیور دانش مسلکی پیرامون اکتشاف و تثبیت ذخایر انواع مختلف معادن مواد مفیده جامد از قبیل آهن ،مس،پلاتین ،یورانیم ،المونیم،نکل،لاجورد،زمرد،یاقوت،سرب،جست،نمک،ذغال سنگ وغیره آراسته گردیده و باکسب توانائی های لازم در این عرصه به جامعه تقدیم می گردند.

    دیپارتمنت دیپارتمنت جیولوجی،اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگاز دار در سال 1372 ایجاد و شروع به فعالیت نمود که اولین آمر آن محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد محسن عزیزی  به صورت انتخابی تعیین گردیده اند.

    دیپارتمنت نفت وگاز، برای اولین بار توانست علی الرغم چالش های سیاسی نظامی وقت مستولی در کشور به تعداد (2) تن را در سال (1378) فارغ و به جامعه تقدیم نماید. دیپارتمنت نفت وگاز در بیست دور فراغت جوانان به تعداد (560) تن را فارغ و به صفت کادرمسلکی به جامعه تقدیم نموده که از جمله (455) تن را ذکور و (105) تن  را اناث تشکیل میدهد. برای فعلآ به تعداد (154) تن محصلان شامل فراگیری دروس بوده که (133) تن آن ذکور و (21) تن آنرا اناث تشکیل میدهد.

    استادان دیپارتمنت جیولوجی،اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگاز دار در مراحل ابتدایی و زیر بنایی اهداف خود بخاطر تربیه و تقدیم کادر های مسلکی و ورزیده، در اثر سعی تلاش بی دریغانه به جامعه، خدمات صادقانه در راستای انکشاف و ترقی جامعه، استفاده از میتود های علمی و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان ومحصلان، تبادله افکار در عرصه های علمی و اکادمیک با استادان در داخل پوهنتون و پوهنتون های خارج ولایت، روابط حسنه با تمام ادارات مربوطه پوهنتون، تحقیق و اثر های علمی و کتب ممد درسی با اخذ تقریظ از استادان به طور دوامدار و تقدیم کادر های مسلکی به جامعه رسالتمندانه ایفای وظیفه می نمایند.

    برای فعلآ دروس توسط پنج تن از استادان مجرب پیشبرده می شود که دو تن از استادان این دیپارتمنت برای ادامه تحصیل به سویه ماستری و دوکتورا خارج از کشور و استادان دیپارتمنت های دیگر با ارتباط مضامین مسلکی این دیپارتمنت را همکاری می نمایند، قابل تذکر است که دراین اواخر موسسه USWDPImage removed.  در تجهیز و آماده ساختن صنوف درسی، لابرتواری و تریننگ استادان همکاری نموده که موثریت کمک های موسسه مذکور در سطح دیپارتمنت قابل احساس بوده که در آینده  نیز همکاری های همه جانبه شان را در عرصه های مختلف آرزومندیم.

با توجه به موجودیت معادن تثبیت شدهء قابل ملاحظه ی نفت وگاز در شمال و شمال غرب کشور و معادن احتمالی نفت وگاز در زون هلمند و انواع گوناگون و سرشار معادن مواد مفیدهء جامد و رول اساسی و برجستهء آن ها در رشد و انکشاف صنعت وتقویهء پایه های اقتصادی کشور ،تربیه ی کادر های مسلکی در رشته های یاد شده اهمیت به سزایی را دارا می باشد.

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری درسال1387 در نتیجه پیشنهاد رسمی پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن توسط مقام محترم  وزارت تحصیلات عالی در چهارچوپ پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان منظور گردید.

 درسال 1388 به تعداد از 60 تن محصلان جدیدالشمول برای نخستین بار از طریق امتحان کانکور به این دیپارتمنت معرفی گردیده اند.

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری در نهمین دور فراغت جوانان به تعداد (392) تن را فارغ و به صفت کادرمسلکی به جامعه تقدیم نموده که از جمله (386) تن ذکور و (6) تن را اناث تشکیل میدهد.در حال حاضر در این دیپارتمنت به تعداد 185 تن محصل از جمله 3 تن اناث و 182 تن ذکور مصروف تحصیل میباشند که توسط 6 تن از استادان با رتبه علمی پوهاند، پوهنیار و نامزد پوهنیار و با درجه تحصیلی ماستر و لیسانس تدریس میگردد.

دروس مسلکی پیرامون نقشه برداری های مختلف سطحی  ، زیرزمینی ،بحری و فضائی که در عرصه های مختلف زنده گی انسانها اعم از اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی و سیاسی مانند جغرافیه ، امور زمینیداری ، طرحریزی ساختمان های مختلف انجنیری ، نقشه برداری های برهنه و زیرزمینی ،عکس برداری های هوائی ،بحری و صد ها موارد  دیگر کاربرد دارد ، تدریس گردیده و جوانان با کسب توانائی های لازم در عرصه های متذکره به جامعه تقدیم میگردند.

دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیده جامد درسال 1392 به اساس پیشنهاد پوهنحی انجنیری جیولوجی  و معادن و منظوری مقام محترم  وزارت  تحصیلات عالی در چهارچوب پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان ایجاد گردیده و در سال 1393 به تعداد 70 تن از محصلان جدید الشمول برای نخستین بار از طریق امتحان کانکور به این دیپارتمنت معرفی گردیدند. دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیده جامد در سومین دور فراغت جوانان به تعداد124)) تن را فارغ و به صفت کادرمسلکی به جامعه تقدیم نموده که از جمله (114) تن ذکور و (10) تن را اناث تشکیل میدهد.  درحال حاضر دراین دیپارتمنت به تعداد 170 تن محصل از جمله 163 تن ذکور و 7  تن اناث مصروف تحصیل میباشد. که توسط سه تن استادان با رتبه علمی پوهنیار و نامزد پوهنیار و درجه تحصیلی ماستر و لیسانس تدریس میگردد. دو تن از استادان این دیپارتمنت جهت تعقیب مقطع ماستری به کشور های ترکیه و چین اعزام گردیده اند.

قسمیکه تذکر به عمل آمد کشور عزیزما افغانستان سرشار از معادن گوناگون مواد مفیدهء جامد می باشد در دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدهء جامد محصلان روش های مختلف معاصر و موثر استخراج معادن مواد مفیده جامد به طریقه های زیرزمینی و رو با رو، تهویه معادن، ترانسپورت امور معدن، حفر و تحکیم سوفهای معدنی، حفر تونل ها، امور برمه و انفجار، مکانیزه ساختن پروسه های تولیدی معادن ذغال سنگ، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، فلزات نادره، فلزات رنگه، فلزات سیاه، سنگ های ساختمانی وغیره میتوانند به طور مستقلانه ایفای وظیفه نمایند.

       دیپارتمنت حفاظت محیط زیست در سال 1392 هـ .ش برای بار اول در سطح پوهنتون جوزجان بنا بر پیشنهاد  رسمی  پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن  توسط مقام محترم وزارت تحصیلات عالی، در چهارچوپ  این فاکولته منظور گردید.

       در دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پروگرام های درسی مانند سایر دیپارتمنت های انجنیری جیولوجی و معادن ، بصورت منظم تجدید شده و انواع مختلف کار های عملی به نحوه بهتر انجام داده میشود و مطابق به این پلان درسی ، محصلان عزیز لکچر های مضامین عمومی، اساسی، تیوریکی ، تخنیکی و مضامین اختصاصی را در طول سمستر به صورت تیوری و عملی  با پراجکتور،  تجارب عملی را در زمان انجام تطبیقات و سپری نمودن پرکتیک در موسسات تولیدی فرا می گیرد.

       این دیپارتمنت به دلیل کمبود اعضای کادر علمی و عدم موجودیت صنوف و مواد درسی تا هنوز نتوانسته بود محصل جذب کند، ولی  به همان امکانات  در دست نداشته قبلی اش مصمم بر این شد که برای بار نخست در سال  1397 از طریق پروسه آزمون ملی سر تاسری کانکور محصل جذب نماید، و به اساس پیشنهاد محصل به کمیته محترم امتحانات کانکور وزارت محترم تحصیلات عالی، در حال حاضر به تعداد (85) تن که (70) تن ذکور و (15) تن آنرا اناث تشکیل میدهد محصل جدید الشمول به این دیپارتمنت معرفی و فعلاَ مشغول کسب دانش درین رشته تحصیلی می باشند.

موضوع حفاظت محیط زیست در حال حاضر به مثابه یک ضرورت شدید و پرابلم حاد جهانی جوامع بشری و مخصوصآ شهر های پرنفوس و مزدحم تلقی گردیده که بدین ماَمول ، دیپارتمنت حفاظت محیط زیست در چوکات پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن ایجاد گردیده که تا حال دو استاد مسلکی و فارغ پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل در آن تقرر حاصل نموده و اولین دور محصلان آن در صنف اول مصروف فراگیری علم و دانش می باشند.

دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی یک دیپارتمنت فعال پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن میباشد. درسال 1373 تاسیس و در سطح پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان به فعالیت های عملی و اکادمیک خویش آغاز نموده، که برای اولین بار محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر رحمت جبلی به حیث آمر دیپارتمنت منصوب شدند. که ایشان در راستای بهبود بخشیدن کیفیت تدریس، ملبس نمودن جوانان به زیور دانش و تقدیم نمودن آنها به سویه انجنیر لیسانس به جامعه ستم دیده کشور از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیدند.

درحال حاضر این دیپارتمنت با (6) تن استادان به سویه های تحصیلی ماستر و لیسانس و با رتبه های علمی نامزد پوهنیار  تا پوهنمل مصروف تعلیم و تدریس میباشند، که از این جمله (3) تن مصروف تحصیل در مقطع دوکتورا و ماستری هستند.

استادان دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی تدریس مضامین ریاضی ، فزیک، ستندردیزیشن ، الکتروتخنیک عمومی ، لسان انگلیسی و اساسات کمپیوتر را درپوهنحی های انجنیری پوهنتون جوزجان به عهده دارند.

دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی فارغ ده نبوده اما با داشتن یک پلان و برنامه منسجم و منظم، موثر و کارا در کنار سایر دیپارتمنت ها در چوکات پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن بخاطر توسعه و انکشاف پوهنحی های انجنیری پوهنتون جوزجان از پلان های سودمند و برنامه های منظم برخوردار می باشد. و با استفاده از روش های معاصر و موثر به شکل ارایه لکچر نوت ها، دروس عملی، لابرتواری، سیمینار ها و کنفرانس های علمی محصلان، اجرای کار های صنفی، پروژه های صنفی و مواد جدید به پیش برده میشود.

از اینکه کریکولم درسی دیپارتمنت ها وپروگرام های درسی مضامین بنابر نیاز سنجی و درک ضرورت های مبرم و مقتضیات مارکیت کار و ایجابات عصر تهیه و تدوین گردیده و مضامینی در آن به تدریس گرفته می شود که فارغان ما علاوه از داشتن توانائی های لازم کار در عرصه های مسلکی میتوانند در بخش حفر چاه های آب آشامیدنی و پایپ لاین آن در نقاط مورد ضرورت و پرنفوس، سرکسازی ، میخانیک و مقامت مواد ساختمانی ، میخانیزم و پرزه جات ماشین،ریاضیات عالی ، فزیک و ده ها موارد دیگر موفقانه ایفای وظیفه نموده و مصدر خدمات گردند.

اهداف  پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان

    هدف اساسی پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان سهم گیری آگاهانه در زمینه تربیه ای کادر های ورزیده و مسلکی بهبود کیفیت تدریس، ارتقای ظرفیت های علمی و مسلکی اعضای کادر علمی و محصلان، تامین شرایط رشد و توسعه ی علوم انجنیری با کار برد جدید ترین دست آورد ها وروش های علمی و عملی معاصر، به منظور رشد بنیه ی اقتصادی و اعتلای کشور در منطقه بوده منطقه بوده که با در نظر داشت نکات عمده ی ذیل امکان پذیر است.

 1. تجزیه،تحلیل و انتقال دانش و مهارت ها در بخش علوم انجنیری رشته های مربوطه ی پوهنحی جیولوجی و معادن به محصلان.
 2. تامین نیاز های اقتصادی جامعه و مارکیت کار با تربیه ی کادر های علمی، مسلکی در سطح ملی.
 3. ارتقای توانمندی ها در جهت سهم گیری و اجرای تحقیقات علمی به منظور تقویه ی روند رشد و توسعه ی ساحات اقتصادی کشور.
 4. بهبود و تقویه ی وضعیت شعبات و دیپارتمنت های موجوده با سهم گیری فعال اساتید،کارمندان و محصلان در امور عام المنفعه و جامعه ی مدنی.
 5.  تهیه و ترتیب برنامه ها با در نظر داشت نیاز های مبرم جامعه، غرض ایجاد رشته های تحصیلی و تقویه ی برنامه های رشته های موجوده ی پوهنحی
 6. بهبود و ارتقای سطح کیفیت تدریس و ارائه ی خدمات آموزشی در سطح پوهنحی

رسالت

 1. آگاه ساختن محصلان از اهمیت منابع طبیعی کشور ومنابع انرژی زا به منظور رشد بنیه ای اقتصادی وطن ویران شده .
 2. مرفوع ساختن نیازمبرم بازار کار به کادر های ورزیده مسلکی از طریق استفاده از مواد جدید درسی، تکنالوژی معاصر تدریس و ظرفیت های کادری .
 3. آماده ساختن محصلان با روحیه دفاع از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی وشناخت فرهنگ اصیل کشور.
 4. تقویه روحیه همدیگر پذیری، حسن نیت محصلان، نکوهیش روحیه جنگ طلبی و برادرکشی ودهشت افگنی .
 5. احترام به قوانین ،رسوم وعنعنات اسلامی وقوانین مدنی کشور جهت تحقق مساوات بین افراد جامعه ،بدون درنظر داشت تفاوت های قومیت ،دین ،سمت و جنسیت .
 6. ایجاد فضای سالم برای زیست باهمی محصلان ولایات مختلف درپوهنتون وتقویه احساسات برادری همکاری وارتقاء روحیه ای صلح پسندی محصلان .

مرام نامه پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان

 1. ایجاد شرایط و زمینه های مناسب برای محصلان ولایات مختلف اعم از ذکور و اناث جهت ادامه ی تحصیل در این کانون علمی انجنیری.
 2. تربیه ی کادر های مسلکی و ورزیده در رشته های انکشاف و استخراج معادن هایدروکاربنی معادن مواد مفیده ی جامد، جیودیزی انجنیری و تقدیم آنان به جامعه جهت توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور.
 3. ارتقای ظرفیت های کادری و تامین نیروی کار بشری تحصیل کرده به سویه ی انجنیر لیسانس در کشور.
 4. تجهیز و غنامند ساختن لابراتوار های موجوده و ایجاد لابراتوار های جدید مسلکی در مضامین تخصصی و عمومی تخنیکی در پوهنحی.
 5. مرتبط ساختن پوهنحی با پوهنتون های کشور های پیشرفته.
 6. ایجاد دیپارتمنت های انرژی، GIS، اتومیخانیک، برمه کاری، جیوفزیک، هایدرو جیولوجی و ارتقای دیپارتمنت ها به فاکولته در صورت فراهم شدن شرایط عملی و علمی
 7. ایجاد پروگرام ماستری در پوهنحی.

دیدگاه  پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان

    پوهنحی انجنیری جیولوجی و معاون پوهنتون جوزجان در نظر دارد تا به یک فاکولته ی با کیفیت عالی متعهد بر تدریس و تحقیق  پیشرفته ی علمی و دارای مدیریت موثر و کارا که جوابگوی نیاز های رشد و انکشاف مسلکی به ارزش های ملی بوده و در سطح مقام وزارت تحصیلات عالی کشور دارای اعتبارو جایگاه خاص باشد مبدل گردد. پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان خدمات صادقانه را در راستای تربیه و مجهز ساختن اولاد وطن با دانش مسلکی انجنیری در رشته های بسیار مهم اکتشاف و استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد مایع و گاز ، جیودیزی انجنیری و محیط زیست و تقدیم نمودن جوانان ورزیده،مسلکی و در عین زمان متعهد به منافع مردم و کشور ارایه  می نماید.

    پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان به حیث نهاد تحصیلی پایبند به ارزش های اخلاقی،  حفظ کرامت انسانی و اعتماد متقابل بوده و تمام تلاش های خود را برای تربیت اولاد وطن به کار خواهد بست. درنهایت، این تلاش های توام با مهارت  ها و دانش، شخصیت محصلان را به صفت شهروندان با ابتکارو پویا شکل داده و باعث پیشرفت و دست آورد های چشمگیری در عرصه های مختلف جامعۀ ما خواهد شد.

ماموریت  پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان

 1. آگاه ساختن محصلان از اهمیت منابع طبیعی کشور ومنابع انرژی زا به منظور رشد بنیه ی اقتصادی وطن ویران شده.
 2. طرح پالیسی های مدون جهت انجام تحقیقات علمی، فراهم نمودن تسهیلات مانند کتابخانه، تکنالوژی معلوماتی و ارتباط، دسترسی به انترنت، تدریس زبان های خارجی، بهبود کیفیت و اعتباردهی.
 3. مرفوع ساختن نیاز مبرم بازار کار به کادر های ورزیدۀ مسلکی از طریق استفاده از تکنالوژی معلوماتی جهت ارتقای ظرفیت های کادری، تربیۀ کادر ها در رشته های اکتشاف و استخراج معادن جامد، نفت وگاز، جیودیزی انجنیری و حفاظت محیط زیست.
 4. آماده ساختن محصلان با روحیۀ دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و شناخت فرهنگ اصیل کشور.
 5. احترام به دین مقدس اسلام و قوانین نافذۀ کشور جهت تحقق مساوات بین افراد جامعه،بدون در نظرداشت تفاوت های قومی،سمت و جنیست.
 6. تقویۀ روحیۀ حسن نیت محصلان، نکوهش روحیۀ جنگ طلبی،برادرکشی و دهشت افگنی.
 7. ایجاد فضای سالم برای زیست باهمی محصلان ولایات مختلف در پوهنتون و تقویۀ احساسات برادری، همکاری و ارتقاء روحیۀ صلح پسندی محصلان.

 

ارزش های پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان

 1. تحصیلات عالی با کیفیت.
 2. تقویت وحدت ملی.
 3. اخلاق و کرامت
 4. برابری
 5. اداره سالم، موثرو کارا.

پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان در راستای بهبود کیفیت به شمول تدوین نصاب تحصیلی، ارایه ای پیشنهاد در جهت بهبود سیستم استخدام و ترفیع مبتنی بر اصل شایسته سالاری اهداف مشخص را تعقیب می نماید. پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن جهت انجام تحقیقات علمی، بهبود تسهیلاتی مانند کتاب خانه، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات، دسترسی به انترنت، تدریس زبان های خارجی،بهبود کیفیت و اعتبار دهی پالیسی های طرح را خواهد کرد. 

                                                             

 

موارد فوق در جلسۀ مورخ (    05   /   01   /1399)و پروتوکول شماره (    1  ‌‌) شورای علمی پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن مورد تائید قرار گرفت

 

         منشی جلسه                                                                                     بااحترام

 

پوهنیار دیپلوم الوغبیک تلاش                                                                   خیرالله نظری

                                                                                   رئیس پوهنحی جیولوجی و معادن