معرفی دیپارتمنت انجنیری استخراج معادن مواد مفیدهء جامد

معرفی مختصر دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیده جامد

دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیده جامد درسال 1392 به اساس پیشنهاد پوهنحی انجنیری جیولوجی  و معادن و منظوری مقام محترم  وزارت  تحصیلات عالی در چهارچوب پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان ایجاد گردیده و در سال 1393 به تعداد 70 تن از محصلان جدید الشمول برای نخستین بار از طریق امتحان کانکور به این دیپارتمنت معرفی گردیدند. دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیده جامد در سومین دور فراغت جوانان به تعداد124)) تن را فارغ و به صفت کادرمسلکی به جامعه تقدیم نموده که از جمله (114) تن ذکور و (10) تن را اناث تشکیل میدهد.  درحال حاضر دراین دیپارتمنت به تعداد 170 تن محصل از جمله 163 تن ذکور و 7  تن اناث مصروف تحصیل میباشد. که توسط سه تن استادان با رتبه علمی پوهنیار و نامزد پوهنیار و درجه تحصیلی ماستر و لیسانس تدریس میگردد. دو تن از استادان این دیپارتمنت جهت تعقیب مقطع ماستری به کشور های ترکیه و چین اعزام گردیده اند.

قسمیکه تذکر به عمل آمد کشور عزیزما افغانستان سرشار از معادن گوناگون مواد مفیدهء جامد می باشد در دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیدهء جامد محصلان روش های مختلف معاصر و موثر استخراج معادن مواد مفیده جامد به طریقه های زیرزمینی و رو با رو، تهویه معادن، ترانسپورت امور معدن، حفر و تحکیم سوفهای معدنی، حفر تونل ها، امور برمه و انفجار، مکانیزه ساختن پروسه های تولیدی معادن ذغال سنگ، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، فلزات نادره، فلزات رنگه، فلزات سیاه، سنگ های ساختمانی وغیره میتوانند به طور مستقلانه ایفای وظیفه نمایند.