دیپارتمنت ساختمان های هایدروتخنیکی

پوهنتون جوزجان

پوهنحی انجنیری ساختمانی

دیپارتمنت ساختمان های هایدروتخنیکی

 

دیپارتمنت ساختمان های هایدروتخنیکی

تاریخچه

دیپارتمنت ساختمان های هایدرولیکی درچوکات پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجان درسال (1388) ایجاد ودرسال (1395) با تعداد (50) تن محصل جدید الشمول عملاً به فعالیت خویش آغازنمود.  

محصلان دیپارتمنت ساختمان های هایدرولیکی بعد ازاتمام دورۀ تحصیل وفراغت شان ازپوهنتون نظربه خواست ونیازبازارکارمی توانند درتمام مؤسسات دولتی وغیردولتی ایفای وظیفه نمایند.

اکنون به تعداد (172) تن محصل که ازجمله (167) تن ذکور و(5) تن آن اناث می باشد، مصروف فراگیری علم ودانش مسلکی می باشند وهمچنان بعد ازایجاد این دیپارتمنت تا اکنون به تعداد (19) تن محصل سند فراغت بدست آورده وبه جامعه تقدیم گردیده است.

             مدت تحصیل دراین رشته مدت چهارسال ونیم بوده که مدت هشت سمستردرسی برای آموزش و فراگیری مضامین مسلکی می باشد ودرسمسترنهم محصلان بالای کار پروژه های دیپلوم تحت نظراستادان رهنما مصروف تکمیل ودفاع ازپروژه های دیپلوم شان می باشند که بعد ازدفاع مؤفقانه از پروژه های دیپلوم واخذ تقریظ ازطرف استاد رهنما لقب انجنیر لیسانس به اوشان تفویض می گردد.

درتشکیل دیپارتمنت ساختمان های هایدروتخنیکی به تعداد (3) تن استاد که ازجمله دوتن آنان دارای درجه تحصیلی ماسترویک تن آن لیسانس بوده که دارای رتب علمی پوهنوال، پوهنمل و نامزد پوهنیارمی باشد.

 

    جدول (1)، مشخصات اعضای کادر علمی دیپارتمنت ساختمان های هایدرولیکی

اسم

تخلص

وظیفه

رتبه علمی

درجه تحصیل

 

ملاحظات

پوهنمل  دیپلوم انجنیر جاوید

سیرت

آمر دیپارتمنت

پوهنمل

ماستر

 

پوهنوال دیپلوم انجنیر غلام سخی

یاسا

عضو

پوهنوال

ماستر

 

نامزد پوهنیار انجنیرامید احمد

عطایی

عضو

نامزد پوهنیار

لیسانس

 

   

 

 

 

 

 

 

ماموریت و دیدگاه

ماموریت

دیپارتمنت ساختمان های هایدورتخنیکی پوهنحی ساختمانی  منحیث یک واحد علمی و اکادمیک مسولیت خود می داند تا زمینه  فراهم سازی آموزش عالی و تحصیلات با کیفیت را برای تمامی محصلان این پوهنحی فراهم نماید.

دیپارتمنت ساختمان های هایدروتخنیکی این پوهنحی ملزم به رعایت و تطبیق قوانین ومقررات وزارت محترم تحصیلات عالی بوده وجهت رفع نیازمندی های جامعه وبازارکارتوجه خاصی را درعرصه خدمت گذاری به مردم وکشورمبذول داشته وازهیچ نوع سعی وتلاش دریغ نمی ورزد.

تربیه وآموزش انجنیران مسلکی و ورزیده توام با حس وطن دوستی، صداقت ومتعهد ازجمله وظایف این دیپارتمنت بوده وهمچنان سهمگیری درحل مشکلات اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور با اهداف مهم و فعالیت های موثر به ارایه خدمات تحصیلی می پردازد.

 

دیدگاه

         دیپارتمنت ساختمان های هادروتخنیکی با پیروی ازقوانین، مقررات و لوایح نافذه وزارت محترم تحصیلات عالی درمسیرپلان استراتیژیک پوهنحی ساختمانی خود را ملزم به تطبیق فعالیت های علمی و اکادمیک دانسته وجهت ارایه خدمات بهترومعیاری سازی تمامی امورات اکادمیک، پلان های جامع را طرح نموده ودرراستای تطبیق آن کوشا می باشد.

         دیپارتمنت ساختمان های هایدروتخنیکی درنظردارد تا به یک دیپارتمنت با کیفیت عالی، متعهد به ارزش های معنوی وتحقق آرمان های ملی جامعه که جوابگوی نیازمندی های رشد وانکشاف کشور بوده وهمچنان فراهم نمودن فضای حسن همکاری، دوستی، اعتماد واحترام بین استادان و محصلان نیزجزدیدگاه این دیپارتمنت به شمارمی رود.

 

ارزش ها

 1. تدریس و آموزش با کیفیت.
 2. رعایت آزادی های اکادمیک.
 3. رعایت اخلاق وکرامت انسانی.
 4. اداره سالم، موثر وکارا.
 5. شفافیت درتطبیق فعالیت های اکادمیک.
 6. بلند بردن ارتقای ظرفیت استادان ومحصلان.

            

 

 

 

 

 

 

اهداف دیپارتمنت ساختمان های هایدروتخنیکی 

هدف اساسی تطبیق این نصاب تحصیلی عبارت است از تربیه و فارغ التحصیل نمودن محصلان دوره لیسانس در رشته انجنیری آب (تعمیرات رهایشی، بند های آب، استیشن های تولید برق آبی، انجنیری آبیاری وتمام ساختمان های مربوط آن ها) طی نه سمستردرمطابقت با پروگرام های ملی وبین المللی و دست آورد های جدید علمی وفن آوری معاصربوده که تمام نیازمندی های جامعه را درسطح انجنیری آب پاسخگو باشد.

تربیه انجنیران مسلکی دررشته انجنیری ساختمان های هایدروتخنیکی مطابق نیازبازارکارکه مجموعه فعالیت های کامپلکس، تیوری طرحریزی ودیزاین مهندسی بندها، ستیشن های تولید برق آبی، انجنیری آبیاری و تعمیرات مختلف صنعتی را دربرداشته ونیازمندی های جامعه بشری را درسطح کشورمرفوع خواهند نمود.         

 این دیپارتمنت انجنیران مسلکی را که به جوامع افغانی وجهانی احترام داشته، قادربه مدیریتو رهبری جامعه به سوی یک زندگی مرفع درمدت تطبیق این نصاب تحصیلی می باشند، فارغ خواهد داد.

تقویت سیستم تحصيلات عالی تخصصی انجنيری ازنظركمی وكيفی که نه تنها نيازمندی های توسعه وپيشرفت افغانستان را نظربه مطالبات معاصرجوابده باشد، بلكه با معيارهای اكادميك پوهنتون های منطقه نیز رقابت نمايد.

رسالت دیپارتمنت ساختمانهای هایدروتخنیکی ارتقای سطح دانش دررشته انجنیری آب مطابق قانون وزارت محترم تحصیلات عالی، تحقیقات علمی دراین رشته وخدمات درعرصه های مختلف انجنیری، تجهیزواکمال مادی ومعنوی دیپارتمنت وارتقای ظرفیت اعضای کادرعلمی، اداری ومحصلان می باشد.

مقاصد دیپارتمنت ساختمان های هایدروتخنیکی

مقاصد آموزشی دیپارتمنت ساختمان های هایدروتخنیکی را بطورخلاصه می توان چنین نوشت:

 1. تربیه وآماده ساختن محصلان بدرجه لسانس منحیث کادرهای ورزیده، متخخص ومسلکی.
 2. طرحریزی پروژه های آبیاری و بهره برداری ازآن ها.
 3. اعمارستیشن های برقی ، منبع های ذخایرآبی واعمارکانال ها.
 4. طرحریزی پروژه های تحکیم سواحل دریا های بزرگ وبندها.
 5. تنظیم دریایی پروژه های آبیاری به شمول اخذ آب ازمنبع وانتقال آن تا محل مصرف.
 6. خصوصیات اساسی یک تعداد دریا ها و رابطه بین جریان آب وترسبات اتموسفیری.
 7. تقویه بخشیدن علوم معاصرانجنیری هایدرولیک مطابق به تکنالوژی معاصر.
 8. فراهم آوری ودسترسی به تحصیلات عالی با کیفیت برای محصلان.

 

با فرا گیری یک دوره تحصیلی با تطبیق مفردات درسی و نصاب تحصیلی فارغان این رشته مقاصد ذیل را برآورده ساخته و توانایی های آتی را دارا خواهند بود:

 • طرح ریزی و محاسبه ساختمانهای هایدرولیکی از قبیل بندها، ستیشن های تولید انرژی برق آبی، مسیریابی کانال های (عمومی، تقسیماتی و ساحوی)، ساختمان های اتصالی وانتقالی، ترسیم پروفایل بند های ابریزه، محاسبه طول جبهه ابریزه ای، جریان تحت دروازه ها، تعمیرات رهایشی و صنعتی، دیوارهای استنادی، سرک های ساحوی، پل و پلچک ها وغیره.
 • ساختمان ومنجمنت پروژه های هایدرولیکی، تعمیرات رهایشی، تعمیر ستیشن های برق آبی، ساختمان های اساسی وکمکی وساختمان های ترانسپورتی با تکنالوژی معاصر.
 • پلان های معقول حفظ، مراقبت و نظارت ازساختمان ها درمراحل مختلف اعماروبهره برداری.
 • طرق تطبیق وتکنالوژی اعمارساختمان های هایدروتخنیکی مطابق به طرح پروژه وی و استفادۀ درست ازماشین های ساختمانی وانتخاب مناسب آن وهمچنان کارهای اختصاصی درصورت اعماراین ساختمان ها.
 • طرح ریزی سیستم وشیما های مروج آبیاری انجینری، سازماندهی ساحه تحت آبیاری، محاسبه نورم آبدهی وآبیاری وترسیم گراف های هایدرومودول، گراف های آبدهی ساحه و انتخاب انواع مختلف ساختمان های هایدروتخنیکی بالای مسیرسیستم آبیاری.
 • پلان گذاری وسازماندهی ساختمان های هایدروتخنیکی، عبوردادن آب های ساختمانی، طرق اعمارسدهای موقتی، پلان ها ی تقویمی اعمار پروژه ها، پلان های عمومی ساختمانی ساختمان های هایدرولیکی.
 • هدف اشنایی به انواع مختلف جنراتورها، قسمت های برقی ستیشن های برق آبی، تجهیزات میخانیکی تعمیر ستیشن های برق آبی، تعمیر ستیشن های برق آبی، اجزای ساختمانی تعمیر ستیشن برق آبی وغیره ساختمان های اساسی وکمکی وتجهیزات ستیشن های برقی می باشد.