دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک

پوهنتون جوزجان

پوهنحئی انجنیری ساختمانی

دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک

 

دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک

تاریخچه

            دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک درسال (1387) درتشکیل پوهنحئی ساختمانی ایجاد گردیده وتا اکنون به فعالیت خویش ادامه می دهد.

            کتب درسی مضمون رسم تخنیک وهندسه ترسیمی توسط استادان این دیپارتمنت تالیف و ترجمه گردیده وهمچنان چپترنوت ها جهت تدریس توسط استادان این دیپارتمنت ترتیب وبدسترس محصلان قرارداده شده است وهمچنان دروس مضامین مطابق به لایحه سیستم کریدت درمطابقت به مفردات درسی ونصاب تحصیلی تائید شده وزارت محترم تحصیلات عالی صورت تظبیق می گردد.

            تدریس با استفاده ازپروجکتور، وایت بورد، فلیپ چارت صورت می گردد که ارزیابی پروژه های صنفی، کارهای گرافیکی تحت نظراستادان رهنما صورت گرفته ومجموع کریدت های درسی صنوف درسمسترها نظربه نیازسنجی متفاوت می باشد. 

درتشکیل این دیپارتمنت به تعداد (6) تن استاد که دارای درجه تحصیلی ماسترو رتب علمی پوهاند، پوهنمل وپوهنیارمی باشند.

     

     جدول (1)، مشخصات اعضای کادر علمی دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک

اسم

تخلص

وظیفه

رتبه علمی

درجه تحصیل

 

ملاحظات

پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد هاشم

صدیقی

آمر دیپارتمنت

پوهاند

ماستر

 

پوهنمل محمد معروف

شریفی

عضو

پوهنمل

لسانس

 

پوهنمل دیپلوم انجنیرملالی

دادور

عضو

پوهنمل

ماستر

 

پوهنیار دیپلوم انجنیر شگوفه

پیوستون

عضو

پوهنیار

ماستر

 

پوهنیار دیپلوم انجنیر مژده

قایم

عضو

پوهنیار

ماستر

 

پوهنیاردیپلوم انجنیرنقیب الله

صافی

عضو

پوهنیار

ماستر

 

 

 

 

ماموریت و دیدگاه

ماموریت

دیپارتمنت هندسه ترسیمی ورسم تخنیک پوهنحی ساختمانی منحیث یک واحد علمی و اکادمیک مسولیت دارد تا جهت فراهم سازی زمینه آموزش وتحصیلات عالی با کیفیت را برای تمامی محصلان این پوهنحی ایجاد نموده و درراستای تحقق هرچه بهترآرمان های ملی ومعنوی کشورازهیچگونه سعی وتلاش دریغ نورزیده و دررشد وآبادانی کشورعزیزمان سهم فعال را ایفا نماید.

دیپارتمنت هندسه ترسیمی ورسم تخنیک خود را ملزم به تطبیق طرزالعمل ها، قوانین ومقررات وزارت محترم تحصیلات عالی دانسته وجهت رفع نیازمندی های جامعه توجه خاصی را درعرصه خدمت گذاری به مردم وکشورمبذول دارند.

دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک برای تربیه وآموزش انجنیران مسلکی و ورزیده توام با روحیه وطن دوستی، متعهد بوده و وظایف خویش را به وجه احسن انجام می دهد وهمچنان سهمگیری درحل مشکلات اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور با اهداف مهم و فعالیت های موثربا ارایه خدمات تحصیلی برای محصلان می پردازد.

 

دیدگاه

         دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک با پیروی ازقوانین، مقررات و لوایح نافذه وزارت محترم تحصیلات عالی درمسیرپلان استراتیژیک پوهنحی ساختمانی خود را ملزم به تطبیق فعالیت های علمی واکادمیک دانسته وجهت ارایه خدمات بهترومعیاری سازی تمامی امورات اکادمیک، پلان های جامع را طرح نموده ودرراستای تطبیق آن کوشا می باشد.

         این دیپارتمنت درنظردارد تا به یک دیپارتمنت با کیفیت عالی، متعهد به ارزش های معنوی وتحقق آرمان های ملی کشور که جوابگوی نیازمندی های جامعه بوده ودرپیشرفت یک کشور آباد که توام با فضای حسن همکاری، دوستی، اعتماد واحترام بین استادان و محصلان می باشد، دراولویت های کاری خویش قرارمی دهند.

 

ارزش ها

 1. تدریس و آموزش با کیفیت عالی.
 2. رعایت آزادی درامورات اکادمیک.
 3. رعایت اخلاق وکرامت انسانی.
 4. اداره سالم، رهبری موثر وکارا.
 5. شفافیت درتطبیق فعالیت های اکادمیک.
 6. بلند بردن ارتقای ظرفیت استادان ومحصلان.

            

 

 

 اهداف دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک    

      هدف اساسی دیپارتمنت هندسه ترسیمی ورسم تخنیک را تربیه کادرها وانجنیران متخصص ومسلکی با اندیشه مملو ازصلح وصفا، صمیمیت، برابری وعاری ازهرنوع کشمکش های لسانی، نژادی، ملیتی ومذهبی وبهبود ظرفیت اعضای کادرعلمی می باشد که اهداف دیپارتمنت هندسه ترسیمی ورسم تخنیک شامل اجزای ذیل می باشد:

مقاصد دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک

با فرا گرفتن مضامین هندسه ترسیمی و رسم تخنیک درسمستراول و دوم تحصیلی، محصلان قادربه برآورده ساختن مقاصد ذیل بوده وتوانایی های آتی را دارا می باشند.

 1. ارتقای ظرفیت تحصیلی اعضای استادان ومحصلان.
 2. تربیه وآموزش کادرهای مسلکی دررشته های مختلف انجنیری.   
 3. آموزش،خواندن وترسیم نقشه ها، بررسی قواعد وقوانین نقشه ها، ارائه اساسات نظری، تفکرمنطقی وتخیل فضائی برای محصلان.  
 4. آماده ساختن محصلان برای حصول معلومات درمضامین انجینری درصنوف بالا.  
 5. آماده ساختن محصلان انجنیری برای تهیه نقشه های انجنیری.
 6. نایل شدن محصلان به بخش های اساسی گرافیک انجینری.
 7. استفاده ازگرافیک درنقشه های مختلف انجنیری.