اعلان بست های کادر علمی پوهنتون جوزجان!

ju_admin
Announcement

پوهنتون جوزجان برای بار دوم (مجددا) در سال 1444 هـ ق در رشته های ذیل به سویه دوکتور، ماستر و لیساننس به کادر های علمی جدید ضرورت دارد.

پوهنځی اقتصاد:

دیپارتمنت امور مالی و بانکی (1) بست:

متقاضیان محترم میتوانند از تاریخ 1444/5/4 هـ ق الی 1444/5/16 هـ ق درخواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپت نمرات، کاپی اعلان (از وب سایت وزارت تحصیلات عالی) و کاپی تذکره تابعیت به پوهنتون جوزجان تسلیم نمایند.