آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون جوزجان

پوهنتون­ ها و مؤسسات تحصیلات­ عالی باید نشان دهد که برنامه­ های تضمین ­کیفیت جهت اطمینان از کیفیت تجربه آموزشی محصلان را روی دست دارد. اجرای نظارت سالانه و مرور دور­ه­ ای برنامه ­های علمی و ارسال گزارش آن­ها به وزارت محترم تحصیلات­ عالی از الزامات آن به ­شمار می­رود. کمیته تضمین­ کیفیت، فعالیت­ های علمی و تحقیقی را در سطح یک پوهنتون مورد نظارت و ارزیابی قرار می­دهد. تضمین­ کیفیت بیانگر مجموعه فعالیت­ هایی است که به منظور تطبیق شاخص­ های پوهنتون با شاخص ­ها و استندردهای ملی، منطقه­ ای و بین المللی صورت می­گیرد. این امر مستلزم دقت بر اصلاح پروسه و ارتقاء نتایج است. انکشاف و تطبیق مجموع ه­ای از پروسه ­های تضمین کیفیت مانند ایجاد برنامه­ های علمی جدید، نظارت سالانه و مرور دوره­ای برنامه­ های علمی برای ایجاد چارچوب معیارهای تضمین­ کیفیت در همه مؤسسات تحصیلات عالی نقش حیاتی دارد.

      تنظیم این چارچوب مؤسسات تحصیلات عالی را قادر می­سازد تا برنامه­ های علمی شان را در هماهنگی با اهداف استراتیژی ملی و مؤسسات تحصیلات عالی تنظیم نموده، زمینه سنجش میزان کیفیت برنامه­ های اکادمیک را به­ حیث پروسه­ های داخلی شان تنظیم نمایند. از سوی دیگر، چنین چارچوبی، وزارت محترم تحصیلات­ عالی را نیز قادر به نظارت مؤثر از کیفیت برنامه­ های علمی در مؤسسات تحصیلات­ عالی می­سازد. یکی از عناصر مهم پروسه تضمین­ کیفیت تشخیص ابعادی از برنامه علمی است که نیازمند بهبود و انکشاف پلان عملیاتی جهت اصلاح آن است. این موضوع رابطه میان تضمین­ کیفیت و ارتقای کیفیت را تقویت می­کند­.

در نتیجه، هدف اصلی این پروسه فقط تضمین کیفیت برنامه­ ها نیست بلکه تضمین استمرار ارتقای کیفیت از رهگذر تجربه آموزشی محصلان و ارتقای کیفیت برنامه­ ها در آموزش محصلان برای تسهیل زمینه اشتغال آیندهای شان می­باشد. کمیته تضمین کیفیت پوهنتون جوزجان یکی از حیاتی­ترین کمیته ­های تحت نظر معاونیت علمی این پوهنتون است که وظایف ارزیابی کیفیت، نظارت برکیفیت، بهبود کیفیت تدریس، تحقیق و عرضه خدمات در سطح پوهنتون، پوهنحی و دیپارتمنت ­ها را به ­عهده دارد. کمیته تضمین کیفیت یکی از فعال­ترین و پرکارترین کمیته­ های این پوهنتون خواهد بود که براساس طرزالعمل کاری خویش وظایف متعددی را در راستای ظرفیت سازی، آگاهی ­دهی، نظارت و ارزیابی، تهیه پلان­ ها، فارمت­ ها و رهنمودها، اجرای ارزیابی خودی و ارزیابی از کیفیت تدریس، نظارت بر پروسه بازنگری سالانه و دوره ­ای برنامه­ های علمی و سایر وظایف مرتبط را به ­عهده دارد.

 دیدگاه:

کمیته تضمین کیفیت پوهنتون جوزجان با ارزیابی و نظارت مستمر برنامه ­های علمی و اداری این کانون علمی، طرح و تطبیق پلان­ های مؤثر و کارآمد برای بهبود و ارتقای کیفیت در تمام عرصه­ های این پوهنتون، در نظر دارد تا در آینده نزدیک بتواند مراحل تضمین کیفیت و اعتباردهی را به اتمام رسانیده و از نظر کیفیت برنامه ­های علمی و تحصیلی در صدر پوهنتون­ های کشور جایگاهی خود را داشته باشند .

مأموریت:

نیازسنجی، طراحی، برنامه­ ریزی و سازماندهی فعالیت­ های ارتقای کیفیت و تطبیق، نظارت و ارزیابی کیفیت برنامه­ های علمی، اداری و خدماتی به هدف ارتقای مداوم کیفیت خدمات تحصیلی در سطح پوهنتون.

اهداف ارتقای کیفیت در نهاد تحصیلی:

کمیته ارتقای کیفیت پوهنتون جوزجان در پی برآورده شدن اهداف ذیل فعالیت می­نماید:

  • بهبود وضعیت آموزشی و تحصیلی در پوهنتون از نگاه کیفیت و کمیت؛
  • تطبیق هر چه بهتر لوایح و مقرراتی که از طرف وزارت تحصیلات­عالی ارسال می­گردد؛
  • شناسایی خلاهای آموزشی و  اصلاحات آن­ها؛
  • ترویج و انکشاف سیستم­های جدید آموزشی در سطح پوهنتون با برگزاری سمینارهای علمی؛
  • بلند بردن سطح رضایت محصلان از کیفیت شیوه آموزشی؛
  • ارزیابی نحوه تدریس استادان و خدمات ارائه شده از طرف مسؤولین پوهنتون؛
  • ارزیابی فعالیت­های علمی و آکادمیک و فعالیت سایر کمیته­ها در سطح نهاد تحصیلی و پوهنحی­ها؛

 

  تاریخچه ارتقای کیفیت پوهنتون جوزجان:

 طوری­که آگاهی دارند؛ براساس پیشنهاد هیأت رهبری پوهنتون جوزجان و منظوری مقامات صالحه وزارت تحصیلات عالی آمریت ارتقای کیفیت در سال 1392 در چوکات معاونیت علمی پوهنتون جوزجان با تقرری محترم وزیر محمد رمضان اوغلی به صفت نخستین مدیر عمومی ارتقای کیفیت از طریق رقابت آزاد ایجاد گردیده است. بدین اساس موصوف از آغاز فعالیت­اش تا سال ۱۳۸۹ یک سلسله کارکردها و دست آرود­های زیادی را ­مجمله می­توان از بخش­های ذیل:  شمولیت پوهنتون در پروسه تضمین کیفیت، عبور مؤفقانه پوهنتون جوزجان از مرحله اول و دوم ارتقای کیفیت، شمولیت در ورکشاپ­ ها و سمینارهای متعدد که در مرکز و در پوهنتون محترم بلخ برگزار گردیده بود به شکل فعال  اشتراک و نصیب گردیده هم­چنان در تدویر ورکشاپ­ ها، سمینار­ها در ­این نهاد اکادمیک، ایجاد کمیته­ها در سطح پوهنتون، پوهنحی­ ها و همکاری در تدویر کنفرانس­ های علمی استادان و تشویق و ترغیب اساتید جهت استفاده از تکنالوژی معاصر در تدریس و معیاری سازی دروس با استفاده از شیوه­ های نوین مطابق به مارکیت کار در این کانون علمی خدمات مؤثر و ماندگار را انجام داده است؛ اما نظر به لزوم­دید وزارت محترم تحصیلات­عالی درتشکیل سال 1398 یک بست  تحت نام بست آمریت منظور گردید. بنابر آن  به اساس پیشنهاد هیئت رهبری پوهنتون جوزجان، محترمه پوهندوی دوکتور والنتینا نوری به صفت آمر تضمین کیفیت از طرف وزارت تحصیلات عالی منظور گردید. موصوفه از تاریخ 2/4/1398 به صفت آمر تضمین کیفیت آغاز به کار نمود. بر اساس فعالیت­های مؤفقاته وچشمگیر دوکتور نوری مورد که توجه ریاست پوهنتون جوزجان قرار گرفت؛ نظر به لزوم دید این کانون علمی، موصوفه به صفت رییس پوهنحی انجییری تکنالوژی کیمیاوی پیشنهاد و تعیین بست گردید. این چنین محترم پوهنمل محمد ابراهیم شرف از سال10/2/1398 الی 29/12/1400 مسؤولیت آمریت تصمین کیفیت را به عهده گرفت؛ اما موصوف جهت ادامه تحصیل در مطقع دوکتورا عازم کشور ترکیه گردید، درعوض اوشان بر اساس لزوم دید ریاست پوهنتون جوزجان محترم پوهنمل محمدالله قویاش یکی از کادرهای متجرب، ورزیده و زحمتکش این نهاد تحصیلی مسؤولیت آمریت ارتقای کیفیت تا الحال این سمت را عهده دار می­باشد قابل ذکر است که در تشکیل ارتقای کیفیت یک تن به صفت آمرتضمین کیفیت و یک تن دیگر  به صفت مدیرعمومی تضمین کیفیت طبق لایحه وظایف خویش مصروف خدمات بی­شایبه و بی دریغ می­باشد.

هدف از ایجاد ارتقای کیفیت ارائه خدمات مؤثرء با کیفیت مطابق به مارکیت کار  سیستم تحصیلات عالی کشور میباشد. این آمریت طبق طرزالعمل­ های مربوطه خویش از برنامههای تضمین کیفیت نظارت و کنترول می­نماید. بدین اساس غرض معیاری سازی دروس به منظور رسیدن به استندرد ­های قبول شده ملی و بین المللی که نیازمندی­ های جامعه در چوکات دولت اسلامی  دولرا مرفع نماید، همواره تلاش و فعالیت می­ورزد.

همین طور از حیث اهمیت، ایجاد تضمین کیفیت در نهاد های تحصیلی ازجملة مبرم­ترین و با ارزش­ترین مرجع به حساب می­آید؛ زیرا نهاد­ های علمی و تحقیقی یگانه مکان معنوی و مهم برای تولید علم بوده و نیازمندی­های تحصیلی جامعة مرفع می­نماید. بدین ملحوظ کیفیت و تضمین آن از حیثیت والا و شایسته بر خورد دار می­گردد، زیرا عدم تولید و انکشاف معنوی را در ساحات تحقیقی به معنای حقیقی آن در نظر داشته باشیم؛ در آن صورت محروم  شدن از مسیر اکادمیک بوده می­تواند. لذا تضمین کیفیت در نهاد­های اکادمیک بر اساس تأمین برنامه ­های علمی به حساب می رود؛ اما در عصر حاضر  از یک طرف مراجعه بیش از حد بر تحصیلات­عالی بنابر مقتضیات زمان و از جانب دیگر تقاضای جهان پیشرفت در شکل سیستماتیک و معیاری شدن تمام برنامه ­ها  در مداول قرار دارد. بنابر آن  با در نظر داشت این واقعیت تضمین کیفیت برای معیاری سازی فعالیت ­های سودمند و برنامه­ ها در چوکات نهاد ­های اکادمیک یک امر ضروری پنداشته می­شود.

از جانب دیگر می­توان تذکر داد که، اهمیت تضمین کیفیت سطح تحصیلی در مراکز تحصیلات عالی برکسی پوشیده نیست؛ زیرا بهبود سطح کیفی تحصیلی باعث رشد مراکز تحصیلی، استادان، کارمندان  و در نهایت این امر باعث رشد علمی محصلان گردیده وشرایط خاص معنوی را به  صورت استندرد فراهم می­­آورد. در نتیجه آمریت تضمین کیفیت پوهنتون جوزجان همیشه در تلاش است که در زمینه رشدکیفی وضعیت تحصیلی پوهنتون؛ گام­های استوار و برنامه های سودمند را همه وقت  در خدمت مراجع ذیربط  خود باشد. بدین ملحوظ تاکنون چند مرحله ­ی آن انجام یافته است؛ اما بنابر بهبود وضعیت موجود برای  وضعیت بهتر، نیازمند وقت کافی می­باشد. البته برای حل این موضوع آمریت تضمین کیفیت یک سلسله برنامه­ های دراز مدتی را  در پلان خویش گنجانیده است، که تطبیق آنها برای خیر امور ورشد این نهاد تحصیلی خالی از مفاد نخواهد بود.

 

شهرت اعضای کمیته ارتقای کیفیت در سطح پوهنتون جوزجان:

شماره اسم و تخلص رتبه علمی موقف  بیوگرافی
1 دوکتور عبدالبصیر محمودزاده پوهنمل ریس کمیه لطفا اینجا مراجعه کنید
2 محمدالله قویاش پوهنمل عضو لطفا ایجا مراجعه کنید
3 عبدالحکیم حکیمی پوهنمل عضو لطف اینجا مراجعه کنید
4 دوکتور محمد دانشگر پوهنمل عضو لطفا اینجا مراجعه کنید
5 محمد معروف شریفی پوهنیار عضو لطفا اینجا مراجعه کنید
6 ولی الله امین پوهنیار عضو لطفا اینجا مراجعه کنید
7 تاج محمد مجیدی پوهنیار عضو لطف اینجا مراجعه کنید
8 محمدی محمدی پوهنیار عضو لطفا اینجا مراجعه کنید
9 محمد اکرام صوفی زاده پوهنیار عضو لطفا اینجا مراجعه کنید
10 حاجی محمد رحیمی -- عضو لطفا اینجا مراجعه کنید
11 وزیر محمد رمضان اوغلی -- عضو لطفا اینجا مراجعه کنید

 

 قابل یادآوریست که از بدو ایجاد تا الحال در راس کمتیه تضمین کیفیت در سطح پوهنتون جوزجان محترمان هریک: پوهاند دیپلوم انجنییر محمد هاشم صدیقی، پوهنوال دیپلوم انجنییر غلام سخی نظری، پوهندوی سهیلا حیدری و در حال حاضر محترم پوهنمل دوکتور عبدالبصیر محمود زاده معاون علمی پوهنتون جوزجان قرار گرفته اند.

کمیته تضمین کیفیت این نهاد علمی جلسات خویش را مطابق برلایحه وظایف خویش  به طور منظم دایر نموده و وظایف محوله را انجام می دهد. البته کمیته مربودکمیته همواره در تلاش است، تا به صورت قانونی و اصولی طرزالعمل­ ها و دستوراتی که از وزارت محترم تحصیلات­ عالی به آدرس پوهنتون  ارسال می­گردد را دقیقاً مطالعه و عملی می­نماید؛ تا باشد در راستای تطبیق برنامه­ های علمی مذکور به موفقیت های عالی دست یابد.