معرفی دیپارتمنت انجنیری جیودیزی

معرفی دیپارتمنت جیودیزی انجنیری

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری درسال1387 در نتیجه پیشنهاد رسمی پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان از جانب مقام محترم  وزارت تحصیلات عالی در چهارچوپ پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن در این نهاد تحصیلی منظور گردید.

 درسال 1388 به تعداد از 60 تن محصلان جدیدالشمول برای نخستین بار از طریق امتحان کانکور به این دیپارتمنت معرفی گردیده اند.

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری در نهمین دور فراغت جوانان به تعداد (392) تن را فارغ و به صفت کادرمسلکی به جامعه تقدیم نموده که از جمله (386) تن ذکور و (6) تن را اناث تشکیل میدهد.در حال حاضر در این دیپارتمنت به تعداد 185 تن محصل از جمله 3 تن اناث و 182 تن ذکور مصروف تحصیل میباشند که توسط 6 تن از استادان با رتبه علمی پوهاند، پوهنیار و نامزد پوهنیار و با درجه تحصیلی ماستر و لیسانس تدریس میگردد.

دروس مسلکی پیرامون نقشه برداری های مختلف سطحی  ، زیرزمینی ،بحری و فضائی که در عرصه های مختلف زنده گی انسانها اعم از اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی و سیاسی مانند جغرافیه ، امور زمینیداری ، طرحریزی ساختمان های مختلف انجنیری ، نقشه برداری های برهنه و زیرزمینی ،عکس برداری های هوائی ،بحری و صد ها موارد  دیگر کاربرد دارد ، تدریس گردیده و جوانان با کسب توانائی های لازم در عرصه های متذکره به جامعه تقدیم میگردند.

    دیدگاه دیپارتمنت جیودیزی انجنیری:

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری در نظر دارد تا یک دیپارتمنت با کیفیت عالی ، متعهد بر تدریس و تحقیق با کیفیت پیشرفته عملی و دارای مدیریت عالی که جوابگوی نیازهای رشد و انکشاف کشور متکی به ارزش های ملی مبدل گردد.

رسالت دیپارتمنت جیودیزی انجنیری:

فراهم آ وری دسترسی به تحصیلات عالی با کیفیت برای تمام کسانی واجد شرایط علمی و اکادمیک اند بعد از فراغت توان ارائه تدریس ، تحقیق و خدمات با کیفیت را داشته و در رشد اقتصاد ملی ، انکشاف وضع اجتماعی  ، وحدت ملی و ثبات در افغانستان سهم گرفته بتوانند . هکذا برآورده ساختن ضروریات تحصیلی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و ساختمانی جامعه ما و بالاخره بودن در قطار دیپارتمنت های برجسته می باشد.

ارزش های دیپارتمنت جیودیزی انجنیری:

1.     تحصیلات عالی با کیفیت

2.     تقویت وحدت ملی

3.     اخلاق و کرامت

4.     برابری

5.     اداره سالم ، موثریت و کارآیی

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری اهداف مشخص را در راستای بهبود کیفیت به شمول تدوین نصاب تحصیلی ، سیستم استخدام و ترفیع مبتنی بر اصل شایسته سالاری دنبال خواهد کرد.

همچنین این دیپارتمنت پالیسی های را جهت افزایش انجام تحقیقات و نشرات ، بهبود تسهیلات ( کتابخانه ، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات ، دسترسی به انترنت) ، تدریس زبان های خارجی ( بخصوص انگلیسی) ، بهبود کیفیت و اعتبار دهی طرح خواهد کرد.

دیپارتمنت جیودیزی انجنیری متعهد به یک سلسله ارزش هایی می باشد که مستقیماً با تقویت وحدت ملی مرتبط می باشد. این امر در بر گیرنده کثرت گرایی و از طریق دیگر مستلزم بردباری ، احترام به تفاوت ها و مهمتر از همه ایجاد یک افغانستان متحد ، و پیشرفته بوده در عین حال وحدت ، تاریخ و فرهنگ افغانستان پاسداری می نماید.

  

اهداف دیپارتمنت جیودیزی انجنیری :

هدف اساسی دیپارتمنت جیودیزی انجنیری تربیه جوانان به درجۀ انجنیر لسانس  منحیث کادر های ورزیده متخصص و مسلکی در عرصه های ساختمانی از جمله سرکسازی ؛خط اندازی ساختمان ؛نقشه برداری تونل ها؛ایجاد خط ریل؛امتداد گذاری پایپ لاین ها؛سروی نقاط نفت خیز؛اعماربند ها؛سروی اراضی ؛سروی ونقشه برداری تونل ها ، وهمچنان به حیث استادان در انستیتوت ها ، پوهنتون ها ، لابرانت در لابراتوار ها ، شهر داری ها ، شهرسازی ها؛مدیریت کادستر ، گمرکات ، معارف ، دیگر موسسات دولتی و خصوصی ،بهبود ظرفیت کادری، ارتقای کیفیت تدریس و تأمین امکانات رشد علوم ساختمانی بر مبنای جدید ترین دست آورد های علوم جهان معاصر جهت ترقی کشور همچنان تربیه متخصصین با اندیشه های مملو از صلح ، صمیمیت، برادری، پرهیز گاری، صداقت، شفافیت ، دور از کشمکش های لسانی، نژادی، ملیتی و مذهبی میباشد. علاوه برآنها دیپارتمنت جیودیزی انجنیری دارای اهداف ذیل نیز میباشد:

1ـ فراهم آوری دسترسی به تحصیلات عالی با کیفیت برای تمام کسانی که واجد شرایط اند و بعد از فراغت توان ارایه تدریس، تحقیق، خدمات با کیفیت را داشته و در رشد اقتصاد کشور سهم گرفته بتوانند.

2ـ ارایه تحصیلات با کیفیت.

3ـ تقویت بخشیدن علوم ساینس و انجینیری مطابق تکنالوژی عصری.

4ـ بودن بهترین دیپارتمنت در بخش های تدریسی ، آموزشی و تحقیقی در پوهنتون.

5ـ استفاده بیشتر از تکنالوژی معلوماتی و تقویت بخشیدن آن. 

6- پیشبرد تحقیقات علمی در عرصه های علمی و تکنالوژیکی جهت رشد اقتصاد کشور، حل مساییل و پرابلم های جامعه.

7ـ ارتقای ظرفیت ها جهت تدریس با کیفیت.

 8ـ بهبود بخشیدن خدمات مناسب و باکیفیت برای محصلان.

9ـ ایجاد لابراتوار های مجهز و عصری.

10ـ ایجاد کتابخانۀ مدرن مطابق مسلک.

11ـ آماده ساختن چپتر نوت های درسی به شکل کمپیوتری.

مقاصد دیپارتمنت جیودیزی انجنیری:

تربیه کادر های جوان مسلکی به رشته ی جیودیزی انجنیری و توانمند ساختن جوانان بخاطر میکانیزه شدن کار های انجنیری و سهم گرفتن در امر رشد بنیه اقتصادی کشوربخاطررفا و آسوده گی ملت رنج دیده کشورمان.

ماموریت دیپارتمنت جیودیزی انجنیری:

ایجاد برنامه های تحصیلی، پروگرام سازی پراکتیک های تعلیمی و تولیدی ، سازمان دهی سیمینار ها و کنفرانس ها از طرف استادان و محصلان، اجرا تحقیقات علمی از استادان و محصلان و تدریس معیاری در اخیر تقدیم جوانان از رشته ی جیودیزی انجنیری به جامعه.