معرفی مختصر دیپارتمنت حفاظت محیط زیست

دیپارتمنت حفاظت محیط زیست

دیپارتمنت حفاظت محیط زیست در سال 1392 هـ .ش برای بار اول در سطح پوهنتون جوزجان بنا بر پیشنهاد  رسمی  پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن  توسط مقام محترم وزارت تحصیلات عالی، در چهارچوپ  این فاکولته منظور گردید.

       در دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پروگرام های درسی مانند سایر دیپارتمنت های انجنیری جیولوجی و معادن ، بصورت منظم تجدید شده و انواع مختلف کار های عملی به نحوه بهتر انجام داده میشود و مطابق به این پلان درسی ، محصلان عزیز لکچر های مضامین عمومی، اساسی، تیوریکی ، تخنیکی و مضامین اختصاصی را در طول سمستر به صورت تیوری و عملی  با پراجکتور،  تجارب عملی را در زمان انجام تطبیقات و سپری نمودن پرکتیک در موسسات تولیدی فرا می گیرد.

       این دیپارتمنت به دلیل کمبود اعضای کادر علمی و عدم موجودیت صنوف و مواد درسی تا هنوز نتوانسته بود محصل جذب کند، ولی  به همان امکانات  در دست نداشته قبلی اش مصمم بر این شد که برای بار نخست در سال  1397 از طریق پروسه آزمون ملی سر تاسری کانکور محصل جذب نماید، و به اساس پیشنهاد محصل به کمیته محترم امتحانات کانکور وزارت محترم تحصیلات عالی، در حال حاضر به تعداد (85) تن که (70) تن ذکور و (15) تن آنرا اناث تشکیل میدهد محصل جدید الشمول به این دیپارتمنت معرفی و فعلاَ مشغول کسب دانش درین رشته تحصیلی می باشند.

موضوع حفاظت محیط زیست در حال حاضر به مثابه یک ضرورت شدید و پرابلم حاد جهانی جوامع بشری و مخصوصآ شهر های پرنفوس و مزدحم تلقی گردیده که بدین ماَمول ، دیپارتمنت حفاظت محیط زیست در چوکات پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن ایجاد گردیده که تا حال دو استاد مسلکی و فارغ پوهنحی محیط زیست پوهنتون کابل در آن تقرر حاصل نموده و اولین دور محصلان آن در صنف اول مصروف فراگیری علم و دانش می باشند. 

اهداف و پلان

     استادان دیپارتمنت حفاظت محیط زیست افتخار دارند، در راستای خدمات صادقانه، اکادمیک، میهنی، وجدانی و صادقانه هدف مندانه عمل نمایند، در تطبیق و تحقق یافتن اهداف خود، همیشه دست بکار شده، صادقانه ایفای وظیفه می نمایند.

بنابر آن موارد آتی را از جمله عمده ترین اهداف خویش می داند:

1-  تربیه و تقدیم کادر های مسلکی، متخصص و ورزیده  در رشته ی علوم محیط زیستی، در اثر سعی و تلاش بیدریغانه استادان این دیپارتمنت به جامعه.

2-   خدمات صادقانه و هدفمند در راستای انکشاف و ترقی جامعه به طور دوامدار.

3-   استفاده از میتود های علمی، مواد بکر و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان و محصلان.

4-   تبادل افکار در عرصه های علمی و اکادمیک با استادان صاحب نظر در داخل پوهنتون و پوهنتون های سایر ولایات.

5-   همکاری اعضای دیپارتمنت به طور هدفمندانه و وسیع با معارف به طور دوامدار.

6-   داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادر های ورزیده و مسلکی.

7-   روابط حسنه با تماما ادارات مربوطه پوهنتون.

8-   تحقیق و تتبعات آثار علمی و کتب ممد درسی، با اخذ تقریظ از استادان صاحبنظر و اندیشمند، به طور دوامدار.

9-  ایجاد روحیه مطالعه کتب ممد  و مراجعت به کتابخانه های غنی از کتب معتبر علمی، برای استادان و محصلان به طور دوامدار.

10- ارتقای ظرفیت علمی استادان.

11-  تحقیق و تجسس جهت به دست آوردن موضوعات و مطالب جدید علمی.

12-  تطبیق لوایح و مقررات.

13-  پیروی از دستورات اکادمیک مقامات ذیصلاح و تطبیق آن بالای محصلان.

14-  رهنمایی و همکاری با محصلان جدیدالشمول.

15-  رهنمایی سالم و انگیزه دادن برای محصلان فارغ التحصیل، جهت ایفای وظیفه و انتقال دانش و اندوخته های علمی شان در جامعه.

16-   همکاری صادق با هیئت رهبری پوهنحی و پوهنتون.

17-   تحکیم دانش و ظرفیت علمی محصلان با استفاده از روشهای موثر.

18-   روحیه انتقاد پذیری بنابر پیشنهادات سالم و سازنده .

19-   سهم گیری در کار های علمی و فرهنگی دیپارتمنت، فاکولته و پوهنتون.

20-       ایفای خدمات صادقانه دور از تبعیضات لسانی، نژادی، قومی، منطقوی، شخصی و سلیقوی.

دیدگاه

       استادان دیپارتمنت حفاظت محیط زیست همان طوریکه در مراحل ابتدایی و زیر بنایی اهداف خود، رسالت مندانه ایفای وظیفه می نمایند، برای بر آورده شدن این آمال، موارد آتی را در نظر دارند:

1)  تربیه و تقدیم کادر های مسلکی و ورزیده، در اثر سعی و تلاش بی دریغانه به جامعه.

2)  خدمات صادقانه و هدفمند در راستای انکشاف و ترقی جامعه به طور دوامدار.

3)  استفاده از میتود های علمی، مواد بکر و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان و محصلان.

4)  تبادل افکار در عرصه های علمی و اکادمیک با استادان صاحب نظر در داخل پوهنتون و پوهنتون های خارج ولایت.

5)  همکاری هدفمند و وسیع با وزارت تحصیلات عالی به طور دوامدار.

6)  داشتن یک جامعه پیشرفته و متمدن با موجودیت کادر های ورزیده و مسلکی.

7)  روابط حسنه با تمام ادارات مربوطه پوهنتون.

8)  تحقیق و تتبعات اثر های علمی و کتب ممد درسی، با اخذ تقریظ از استادان صاحب نظر و اندیشمند، به طور دوامدار.

9) ایجاد روحیه مطالعه کتب ممد  و مراجعت به کتابخانه های غنی از کتب معتبر علمی، برای استادان و محصلان به طور دوامدار.

10) آشنایی محصلین جدید الشمولاین دیپارتمنت در ارتباط به اهمیت و کاربرد رشته محیط زیست، معلومات در ارتباط به ساحه ی کاری شان بعد از فراغت و نیازمندی جذب آن ها در ارگان های دولتی و غیر دولتی که مرتبط به این رشته فعالیت می نمایند.