خلص سوانح احمد جاوید رحیمی

 

 

خلص سوانح پوهنیار احمد جاوید رحیمی آمر دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی

احمد جاوید رحیمی فرزند علیمردانقل در سال ۱۳۶۹ در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب دریک خانواده اهل علم وفرهنگ دیده به جهان گشود.موصوف دروس دینی خویش را نزد علمای دین در شهر میمنه فراگرفته و درعین حال شامل لیسه ذکور کوهیخانه گردید. احمد جاوید دوره های ابتدائیه، متوسطه و عالی را در مکتب مذکور سپری نموده درسال ۱۳۸۸ به درجه اعلی سند فراغت از صنف داوزدهم حاصل وشامل امتحان عمومی کانکور گردید. بعد از سپری نمودن امتحان کانکور و اخذ نمره معیاری در بهار سال ۱۳۸۹ شامل پوهنحی ساختمانی پوهنتون جوزجان گردید. تحصیلاتش را در رشته ساختمانهای صنعتی ومدنی پوهنحی ساختمانی موفقانه ادامه داده در بهارسال ۱۳۹۳ بحیث انجنیرلیسانس فارغ گردید. وی به اساس اصل شایسته سالاری و امتحان رقابت آزاد دربست استادی  که از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی به اعلان گذاشته شده بود در پوهنتون جوزجان پوهنحی ساختمانی مورخ ۲/۷/۱۳۹۳ بحیث استاد مقرر گردید. موصوف ضمن تدریس مضامین مختلف دربرنامه های علمی وعملی پوهنحی مذکور سهم فعال وارزنده از خود نشان داد، تا اینکه درسال ۱۳۹۵ باسپری نمودن امتحان تخصصی انگلیسی (تافل) شامل برنامه های ماستری USWDP گردید. وی به اساس اصول پروگرام مذکور و تقویه بهتر زبان انگلیسی به مدت ده  ماه دریکی از مراکز آمریکایی آموزش زبان انگلیسی  (ELS) در شهر چینای کشورهندوستان  سپری نمود و بعد از گذشتن از امتحان تخصصی در پوهنتون امیتی نویدا (Amity University, Noida-Delhi NCR ) کشور مذکور شامل پروگرام ماستری گردید. موصوف ماستری خویش را در رشته تحلیل ودیزاین ساختمانها (M.Tech (Structural Engg))  موفقانه به پایه اکمال رسانیده ودرسال ۱۳۹۸ دوباره عازم کشورخود گردید. قابل ذکر است که وی از زمان برگشت تا حال مصروف تدریس مضامین مربوطه و کارهای علمی وعملی در پوهنحی میباشد که تمام محصلین از تجارب واندوخته های علمی شان بهره مند گردیده اند.