اهمیت تکنالوژی معلوماتی در آموزش

با گذشت زمان و رشد سریع تکنالوژی و ارتباطات، افزایش سطح دانش، تقاضا و رجوع روز افزون جامعه به تکنالوژی های معاصر  ؛ تکنالوژی معلوماتی و منابع الکترونیکی (منابع آنلاین شبکه جهانی انترنت) تنها ابزار توسعه نبوده بلکه در محوریت توسعه قرار گرفته است و حیات یک جامعه و در دید بزرگتر حیات یک کشور به عنوان عضو فعال از جامعۀ جهانی که همواره در پیشرفت است؛ بدون در نظر گرفتن تکنالوژی های دیجیتالی و منابع الکترونیکی (آنلاین) به عنوان بستر و محور توسعه بعید و غیرممکن میباشد . توسعه تکنالوژی و منابع آنلاین الکترونیکی وابزار های ارتباطات، بیش از پیش برای هرگونه توسعه پایدار در زمینه هاي فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی یک نیاز مبرم پنداشته میشود . قراریکه تذکر گردید؛ با توجه به رشد و پیشرف روز افزون تکنالوژی و ارتباطات در جهان، کشور عزیز ما نیز باید در این عرصه، بالخصوص در راستای فراهم ساختن زمینه های آموزش و یادگیری و استفاده از تکنالوژی معاصر دیجیتالی از طریق شبکه جهانی انترنت را در نهاد های تحصیلی ترویج نموده و رو  به جلو قدم بگذارد و  در طرح برنامه هاي آینده کشور باید به این مسله از زوایای مختلف که باعث رشد تکنالوژی میگردد نگاه عمیقی داشته باشد.

چشم انداز (در رابطه به توسعه تکنالوژی معلوماتی و منابع آموزش آنلاین)

پوهنتون جوزجان به عنوان محور ارتقای سطح دانش انسانی، تربیه نسل آگاه و کادر های تحصیلکرده و متخصص در جامعه؛ به حیث یک نهاد تحصیلی نمونه در زمینه گسترش کلیه جوانب و محور های تکنالوژی معلوماتی و دیجیتالی، منابع آموزشی الکترونیکی (آنلاین) اعم از توسعه زیرساخت های تکنالوژی، تامین محتوا و طرزالعمل های آموزش و یادگیری و دسترسی به منابع الکترونیکی، باید به عنوان یک پوهنتون الگو در فراهم سازی موارد فوق برای متقاضیان آموزش میان سایر پوهنتون قرار گیرد. پلان استراتیژیک 5 ساله پوهنتون نیز تبیین این برنامه ها است.

با توجه به اهمیت بحث تکنالوژی معلوماتی در راستای توسعه و انکشاف منابع آموزشی آنلاین و دیجیتال سازی بخشی از این نهاد تحصیلی؛ اهداف و شاخص که باید در تدوین و طرح برنامه انکشافی منابع الکترونیکی (آنلاین) مد نظر گرفته شوند؛ قرار ذیل توضح گردیده است:

زیرساخت های تکنالوژی معلوماتی در آموزش

 1. اهداف
 • گسترش بهره گیری از تکنالوژی های نوین در مسیر استفاده موثر از منایع الکترونیکی (آنلاین) و اعمال روش های مناسب و مرتبط در راستای توسعه سطح دانش و تولید دانش
 • ایجاد کتابخانۀ دیجیتالی و زمینه های دستیابی به منابع آنلاین
 • افزایش سطح اثربخشی تکنالوژی در تدریس و آموزش و توسعه سطح دانش محصلان، مدیران و مجریان برنامه های آموزشی دیجیتالی
 • در دسترس قرار دادن منابع آموزش الکترونیکی و خدمات تکنالوژی معلوماتی بر اساس معیار های ملی و بین المللی
 • حمایت از تقویه و ارتقای سطح دانش دانشجویان، استادان و کارمندان مدیریتی
 • ارائه خدمات، محتوای دیجیتالی و ابزار ها و منابع آموزش الکترونیکی برای مربیان و مجریان آموزش های الکترونیکی، دانشجویان و مدیران بر اساس تکنالوژی معاصر
 • شبکه ای ساختن شعبات و صنوف
 • ایجاد دانش و زمینه تبادل تجارب و اندوخته ها
 1. شاخص ها
 • مدت زمان استفادۀ محصلان از کمپیوتر ها و زیر ساخت های موجود و تقویت زیرساخت های اساسی به عنوان عوامل اساسی همیشگی
 • تعداد و کیفیت کاری کمپیتور ها
 • تعداد استفاده کننده گان ( محصلان و کارمندان) از تسهیلات تکنالوژی و منابع آنلاین
 • ایجاد یک فضای مناسب الکترونیکی علمی به منظور ارائه خدمات در زمینه دستیابی به منابع آموزشی آنلاین (دیجیتالی)
 • تدوین و طرح روش های جذب منابع مالی داخلی پوهنتون با ارائه خدمات دستیابی به منابع آموزش الکترونیکی (در صورت تصویب مقامات)
 • برنامه ریزی در ارائه خدمات تکنالوژی های نوین و معاصر برای محصلان، استادان و کارمندان
 • راه اندازی و تقویت سیستم های LMS در تدریس
 1. پیداگوژی
 • ارتقای سطح دانش و استفاده از تکنالوژی دیجیتالی استادان، طراحان و تهیه کننده گان منابع آموزش آنلاین و الکترونیکی
 • استفاده از تکنالوژی در کتابخانه (های) سنتی (کتابخانۀ فیزیکی)
 • تدویر سمینار ها و ورکشاپ های کوتاه مدت جهت ارتقای سطح دانش در مسیر چگونگی دریافت و استفاده از منابع آنلاین

  اتصال به انترنت

 • کیفیت انترنت و اختصاص باندویت برای هر استفاده کننده
 • میزان خدمات ارائه شده در شبکه
 • استفاده واقعی و اعظمی از انترنت
 • اتصال به منابع الکترونیکی و کتابخانه های دیجیتالی بین المللی (از طریق ادغام لینک ها با ویب سایت نهاد تحصیلی)

ساختار و محیط

محیط و فضای آموزشی-یادگیری در آموزش های الکترونیکی یکی از عناصر مهم در این شیوۀ تدریس و یادگیری است. بنا، بهبود و بروز رسانی مداوم سیستماتیمک این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است. انتخاب و تنظیم محیط باید بر اساس نیاز سنجی و ملاحظات زیرساخت های اکادمیک نهاد تحصیلی صورت گیرد.