دیدگاه و ماموریت

:دیدگاه

ارتقای پوهنتون جوزجان به یک نهاد تحصیلی معیاری در سطح منطقه، که متعهد و جوابگو به خواست های بازار کار و جامعه باشد.

:ماموریت

زمینه سازی تدریس با کیفیت و معیاری، تربیه کادر های متخصص که به ارزش های ملی و اسلامی باورداشته و به افغانستان صادقانه خدمت نمایند.