دیدگاه و ماموریت

دیدگاه

ارتقای پوهنتون جوزجان به یک نهاد تحصیلی معیاری در سطح کشور و منطقه، که متعهد و جوابگو به خواست های بازار کار و جامعه باشد.

ماموریت

زمینه سازی تدریس با کیفیت و معیاری ، تربیه کادرهای متخصص که به ارزش های ملی و اسلامی باور داشته و به افغانستان صادقانه خدمت نمایند.

ارزش ها

 • دقت و سختگیری در فعالیت های اکادمیک ( توجه در تولید، تدوین و بکارگیری دانش)
 • رعایت آزادی ( استقلالیت مالی، علمی )
 • صداقت ( احترام به سلوک اخلاقی و پابندی به ارزش های ملی)
 • پاسخگویی( مسولیت پذیری)
 • مساوات ( عدم موجودیت تعصبات جنسیتی، قومی، سمتی و گروهی)
 • شایستگی( بادرنظرداشت؛ کیفیت کاری، ارزش ارایه خدمات و تطبیق برنامه ها)
 • خلاقیت، ابتکار وتلاش
 • رعایت اصول حسابدهی و ایجاد زمینه شفافیت در تطبیق فعالیت ها.
 • اعتماد ( اشتراک و تساوی اختیارات بین همکاران یا عدم تمرکز گرای)

اهداف

 • نظارت بر چگونگی ارایه ی خدمات با کیفیت علمی-تدریسی
 • راه اندازی، ترویج و توسعه ی برنامه های علمی-تحقیقی
 • ارتقای سطح علمی و مسلکی اعضای کــــادر علمی و کارمندان اداری
 • طرح، تاسیس و تطبیق پروگرام های ماستری
 • نوسازی و توسعه ی زیربنا های معیاری در عرصه های تدریس و تحقیق
 • تلاش در زمینه ی انکشاف ظرفیت های جذب و استخدام