معاونیت امور علمی

معاونیت علمی پوهنتون جوزجان

 

امروزه پژوهش و فناوری نقش عمده ای در ایجاد استقلال و توسعه پایدار داشته و جوامع گوناگون در برنامه ریزی های سازمانی، مأموریت ها، چشم اندازها، اهداف، راهبردها، سیاست های اجرایی و راهکارها را اولویت های خود قرار می دهند. قطعاً هدف از چنین رویکردی، پدید آوردن زمینه ها و امکاناتی است که به کمک آنها بتوان ضمن گسترش مرزهای دانش، به فناوری های نوین و پیشرفته برای پاسخ گویی جامعه باشیم.

معاونت علمی پوهنتون جوزجان وظیفه و مسئولیت اصلی پیش برد آموزش و پژوهش و در نتیجه تربیت نیروی بشری متخصص و خلاق را در پوهنتون دارد. در راستای انجام این مسئولیت، اصول آزادی آکادمیک، بی­طرفی علمی، پیروی از قوانین و مقررات، ارتقای کیفیت علمی، حفظ انضباط و نظم آموزشی و حمایت از تحقیق و پژوهش و نو آوری را به عنوان اصول اساسی تحصیلات عالی معیاری و پویا مراعات نموده و متعهد به تربیت نیروی بشری متخصص، متعهد و خلاق است و به عنوان کانون علمی خدمت به مردم افغانستان و بشریت را افتخار خود می­داند.

پنج هدف برجسته استراتیژیک، ارتقای کیفیت تدریس، پاسخگو به نیازمندی­های اجتماعی-اقتصادی کشور، رضایت محصلین، تبدیل شدن به یک پوهنتون کاملاٌ دولتی مستقل، و تبدیل پوهنتون جوزجان از یک پوهنتون دانش محور به یک پوهنتون تحقیق محور، تولید دانش، تولید ثروت و کارآفرین در محراق توجه ما قرار دارد.

با تغییر سریع در ساینس و تکنالوژی و افزایش نیازمندی­های جامعه، ما به­ صورت مستمر و پایدار تجدید و بازنگری نصاب­های تحصیلی خویش مبادرت ورزیده که بتواند ارائه آموزش با کیفیت را ضمانت نماید و هر برنامه ما معیار­های معتبر جهانی را تامین کند. به همین خاطر است که موفق به انکشاف و ارائه 41 برنامه لیسانس، گردیده ایم. علاوتاً، یک سلسله فعالیت های فرا نصاب نیز ارائه  میگردد که سبب شکل گیری­های فزیکی و فکری محصلین ما می­گردد.

مزیداً، پوهنتون جوزجان همکاری­ و توامیت­ها را با بخش­های مختلف حکومتی و سایر نهاد­های تحصیلی و تحقیقاتی را در داخل و خارج کشور جهت تحقیق پلان استراتیژیک امضأ نموده است. تلاش استادان و کارمندان متعهد ما و تعهد شخص اینجانب بخاطر کمک به محصلین درجهت تولید ایده­های بکر، دانش و مهارت بخاطر منفعت جامعه صورت می­گیرد.

 

دوکتور عبدالبصیر محمود زاده

معاون علمی پوهنتون جوزجان

 

 

آمریت ها:

آمریت انکشاف مسکلی استادان PDC

آمریت امور استادان

آمریت ارتقای کیفیت