پوهنځی انجنیری جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان

معرفی مختصر پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان

بسم الله الرحمن الرحیم

معرفی و تاریخچه پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان

پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان به تعقیب پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون پولیتخنیک کابل دومین پوهنحی در رشته های انجنیری جیولوجی و معادن در سطح کشور به منظور تربیهء کادرهای علمی انجنیری در سال(1372) تحت ریاست محترم پوهنوال دوکتور سیف الله راسخ در چوکات انستیتوت معادن و صنایع جوزجان به فعالیت علمی و اکادمیک خود آغاز نمود.

از سال(1374) الی(1388) بدینسو محترمان هریک پوهنوال دیپلوم انجنیر گل احمد فضلی پوهنمل دیپلوم انجنیر جمعه خان ، پوهنمل انجنیر عبدالاحد هولکر و پوهنوال دیپلوم انجنیر غلام سخی نظری به صفت سرپرست و همچنان رئیس پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن ایفای وظیفه نموده و از سال 1388 محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر محمدی طغیان به صفت رئیس پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن انتخاب گردیده و با متقبل شدن زحمات و تلاش های زیاد وبا به ارمغان آوردن ابتکارات و دست آورد های فراوان عهده دار این مسئولیت بزرگ میباشد.

تعداد اعضای کادر علمی موجود این پوهنحی 34)) تن بوده که از جملهء آن ها (14) تن با درجهء تحصیلی ماستر  (17) تن لیسانس و (3) تن در مقطع ادامه تحصیل دوکتورا است که دارای رتب علمی پوهاند الی نامزد پوهنیار میباشند.

 دراین پوهنحی  به تعداد (734) تن محصل از جمله (678) ذکور و (56) تن اناث مصروف فراگیری دروس اند که توسط استادان با رتب علمی نامزد پوهنیار تا پوهاند به سویه های تحصیلی لیسانس، ماستر و دوکتورا  تدریس میگردند.

در حال حاضر به تعداد (8) تن از استادان پوهنحی جهت بلند بردن سویهء تحصیلی شان به درجهء ماستری و دوکتورا به کشور های جاپان ، تاجکستان ، ترکیه و چین معرفی و اعزام گردیده اند.. تا اکنون این پوهنحی به تعداد (1672) تن از جوانان که (1529) تن آنرا ذکور و (143) تن آن را اناث تشکیل میدهد منحیث انجنیر لیسانس به جامعه تقدیم نموده است.

پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن دارای شش  دیپارتمنت است که  پنج  دیپارتمنت آن فارغده و یک دیپارتمنت غیر فارغده میباشد.

جهت معلومات بیشتر در مورد پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان، لطفا به کتلاک پوهنحی مراجعه کنید

درسال (1398) بیستمین دور فراغت این پوهنحی از دیپارتمنت های اکتشاف معادن جامد، نفت وگاز، جیودیزی انجینری و استخراج معادن جامد با ترتیب پروژه های دیپلوم درموضوعات مختلف و با اهمیت اقتصادی ودفاعیه موفقانه از آن درمحضرکمیسون دفاع از پروژه های دیپلوم وبرگذاری محافل شاندار، سند دیپلوم فراغت به سویه انجینر لیسانس را بدست آوردند، تجلیل بعمل آمد.

مدت تحصیل دراین پوهنحی چهارونیم سال را در بر می گیرد که در آن براساس پلان مشخص تحصیلی (کریکولم) ، خدمات تحصیلی به محصلان ارایه می گردد. پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن جوانان را با زیورعلم ودانش آراسته ساخته و آنان را منحیث انجنیران جوان و متخصص در بخش های انجنیری جهت رفع نیازمندی ها و ضرورت مارکیت کار و در نهایت تقویه اقتصاد ملی کشور به سویهء انجنیر لیسانس به جامعه تقدیم می نماید.

اهداف  پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان

    هدف اساسی پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان سهم گیری آگاهانه در زمینه تربیه ای کادر های ورزیده و مسلکی بهبود کیفیت تدریس، ارتقای ظرفیت های علمی و مسلکی اعضای کادر علمی و محصلان، تامین شرایط رشد و توسعه ی علوم انجنیری با کار برد جدید ترین دست آورد ها وروش های علمی و عملی معاصر، به منظور رشد بنیه ی اقتصادی و اعتلای کشور در منطقه بوده منطقه بوده که با در نظر داشت نکات عمده ی ذیل امکان پذیر است.

1- تجزیه،تحلیل و انتقال دانش و مهارت ها در بخش علوم انجنیری رشته های مربوطه ی پوهنحی جیولوجی و معادن به محصلان

2- تامین نیاز های اقتصادی جامعه و مارکیت کار با تربیه ی کادر های علمی، مسلکی در سطح ملی

3- ارتقای توانمندی ها در جهت سهم گیری و اجرای تحقیقات علمی به منظور تقویه ی روند رشد و توسعه ی ساحات اقتصادی کشور

4- بهبود و تقویه ی وضعیت شعبات و دیپارتمنت های موجوده با سهم گیری فعال اساتید،کارمندان و محصلان در امور عام المنفعه و جامعه ی مدنی

5- تهیه و ترتیب برنامه ها با در نظر داشت نیاز های مبرم جامعه، غرض ایجاد رشته های تحصیلی و تقویه ی برنامه های رشته های موجوده ی پوهنحی

6- بهبود و ارتقای سطح کیفیت تدریس و ارائه ی خدمات آموزشی در سطح پوهنحی

رسالت

1- آگاه ساختن محصلان از اهمیت منابع طبیعی کشور ومنابع انرژی زا به منظور رشد بنیه ای اقتصادی وطن ویران شده

2- مرفوع ساختن نیازمبرم بازار کار به کادر های ورزیده مسلکی از طریق استفاده از مواد جدید درسی، تکنالوژی معاصر تدریس و ظرفیت های کادری

3- آماده ساختن محصلان با روحیه دفاع از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی وشناخت فرهنگ اصیل کشور

4- تقویه روحیه همدیگر پذیری، حسن نیت محصلان، نکوهیش روحیه جنگ طلبی و برادرکشی ودهشت افگنی

5- احترام به قوانین ،رسوم وعنعنات اسلامی وقوانین مدنی کشور جهت تحقق مساوات بین افراد جامعه ،بدون درنظر داشت تفاوت های قومیت ،دین ،سمت و جنسیت

6- ایجاد فضای سالم برای زیست باهمی محصلان ولایات مختلف درپوهنتون وتقویه احساسات برادری همکاری وارتقاء روحیه ای صلح پسندی محصلان

مرام نامه پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان

1- ایجاد شرایط و زمینه های مناسب برای محصلان ولایات مختلف اعم از ذکور و اناث جهت ادامه ی تحصیل در این کانون علمی انجنیری

2- تربیه ی کادر های مسلکی و ورزیده در رشته های انکشاف و استخراج معادن هایدروکاربنی معادن مواد مفیده ی جامد، جیودیزی انجنیری و تقدیم آنان به جامعه جهت توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور

3- ارتقای ظرفیت های کادری و تامین نیروی کار بشری تحصیل کرده به سویه ی انجنیر لیسانس در کشور

4- تجهیز و غنامند ساختن لابراتوار های موجوده و ایجاد لابراتوار های جدید مسلکی در مضامین تخصصی و عمومی تخنیکی در پوهنحی

5- مرتبط ساختن پوهنحی با پوهنتون های کشور های پیشرفته

6- ایجاد دیپارتمنت های انرژی، GIS، اتومیخانیک، برمه کاری، جیوفزیک، هایدرو جیولوجی و ارتقای دیپارتمنت ها به فاکولته در صورت فراهم شدن شرایط عملی و علمی

7- ایجاد پروگرام ماستری در پوهنحی

دیدگاه  پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان

دیدگاه جیولوجی و معادن

ارزش های پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان

1- تحصیلات عالی با کیفیت

2- تقویت وحدت ملی

3- اخلاق و کرامت

4- برابری

5- اداره سالم، موثرو کارا

پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن پوهنتون جوزجان در راستای بهبود کیفیت به شمول تدوین نصاب تحصیلی، ارایه ای پیشنهاد در جهت بهبود سیستم استخدام و ترفیع مبتنی بر اصل شایسته سالاری اهداف مشخص را تعقیب می نماید. پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن جهت انجام تحقیقات علمی، بهبود تسهیلاتی مانند کتاب خانه، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات، دسترسی به انترنت، تدریس زبان های خارجی،بهبود کیفیت و اعتبار دهی پالیسی های طرح را خواهد کرد. 

اعضای کادر علمی پوهنحی انجنیری جیولوجی و معادن