معاونیت امور محصلان پوهنتون جوزجان

معاونیت امور محصلان پوهنتون جوزجان

          یکی از بخشهای کلیدی که مسؤولیت بسیار مهم و عمده، را در پوهنتونها دارا است، معاونیت امور محصلان می باشد. معاونیت امور محصلان و شعب تحت اثر آن مسؤولیت آماده سازی خدمات به موقع به محصلان و فارغان را داراست.  ثبت جدید الشمولان، معرفی آنها به پوهنحی ها، آماده سازی کارت های هویت به محصلان، سوق دادن به تاجیل، رفع تأجیل آنها، رفع محرومیت، جمع آوری و تدوین نتایج امتحانات و کتاب فارغان و ارسال آن به وزارت محترم تحصیلات عالی، تهیه اسناد منفکی محصلان، توزیع دیپلوم و ترانسکریپت، تعیین تاریخ امتحانات در تفاهم با وزارت محترم تحصیلات عالی و شورای علمی پوهنتون، همکاری با هیئت محترم کانکور که جهت اخذ امتحان از مرکز تشریف می آورند و تنظیم داوطلبان کانکور، معرفی محصلان به اجرای کار های عملی و پرکتیک وسایر خدمات امورمحصلان به عهده معاونیت امور محصلان و پرسونل مربوطه آن است. به همین خاطر این اداره یکی از مشغولترین و مسؤولترین شعبات پوهنتون بوده و کارمندان دخیل درآن نیز مصروفیت و فعالیت های بیشتری را نسبت به دیگران دارا اند. این اداره از بدو تأسیس به طور همه روزه به استثنای ایام تعطیل مصروف ارائه خدمات به محصلان با درنظر داشت لوایح و مقررات تعین شده وزارت محترم تحصلات عالی می باشد.

          معاونیت امور محصلان در تشکیل دارای دو آمریت و پنج مدیریت می باشد که عبارت اند از: آمریت امور محصلان و فارغان که مسوولیت پیشبرد امور این آمریت به دوش محترم حاجی محمد کارمند صادق وبا تجربه پوهنتون جوزجان بوده ودیگرآن آمریت انسجام خدمات امور محصلان است که مسوولت امورآن به دوش محترم رازمحمد منصوری کارمند کوشا و سایع پوهنتون است. مدیریت فارغان و مدیریت امورمحصلان مربوط به آمریت امور محصلان و فارغان بوده و مدیریت های، کلینیک حقوق که با پوهنحی حقوق همکار است، مدیریت مشاوره روانی که درهمکاری به دیپارتمنت روان شناسی پوهنحی علوم اجتماعی مصروف خدمت است و مدیریت ورزشی که فعالیت های ورزشی را در سطح پوهنتون راه اندازی و مدیریت می نماید در بخش آمریت انسجام خدمات امور محصلان فعالیت دارند.

          آمریت امور محصلان مسؤولیت های جمع آوری و تدوین نتایج وکتاب فارغان، ثبت نام جدید الشمولان و معرفی آنها به پوهنحی ها، آماده سازی و توزیع اسناد دیپلوم و ترانسکریت به محصلان، تبدیلی، تأجیلی، منفکی را دارا است.  همچنان این آمریت تنظیم محصلان به دیپارتمنت ها و پوهنحی ها و توزیع کارت محصلی به آنها را دارا است. این آمریت با دو مدیریت همیشه کوشیده تا خدمات قابل قبول را به محصلان و فارغان ارائه نماید و باعث رضایت خاطر شان گردد.

          آمریت انسجام خدمات امور محصلان با سه مدیریت یعنی، مدریت کلینیک حقوقی، مدیریت مشاوره روانی و مدیریت ورزشی یکی دیگر از آمریت های معاونیت امور محصلان بوده و همیشه مصروف ایجاد فرصت های خدماتی به محصلان جهت ارتقای ظرفیت های علمی و انکشاف مهارت ای تخصصی آنها است. این آمریت برعلاوه اجرای مسؤولیت های مربوط به این آمریت همیشه کوشیده فرصت های آموزشی خوبی را به محصلان پوهنتون جوزجان مخصوصاً برای محصلان صنوف چهار ایجاد نماید. آمریت انسجام خدمات امور محصلان تعداد زیادی ورکشاپ های آموزشی را در بخش های پروگرام های کمپیوتر، آموزش لسان انگلیسی، مهارت های شغلی و فن بیان راه اندازه نموده و از این ورکشاپ ها صد ها تن از محصلان پوهنتون مستفید گردیده اند و آموخته های شانرا ازاین ورکشاپ ها در ساحات کاری شان بعد از فراغت استفاده نموده اند.

برعلاوه، معاونیت امور محصلان یک تعداد از کمیته ها را نیز جهت سهولت در امور خدماتی محصلان و تنظیم هرچه بهتر و بیشتر فعالیت ها به راه انداخته که هرکدام در ساحات مسؤولیت های شان مصروف ارائه و ایفای خدمات به محصلان می باشند؛ کمیته ی انجمن محصلان پوهنتون، کمیته نظم دسپلین و کمیته محصلان فارغ التحصیل پوهنتون از آنجمه اند.

            کمیته انجمن محصلان در سطح پوهنتون ایجاد گردیده و از هر پوهنحی یک نماینده دارد. برعلاوه، کمیته های فرعی انجمن محصلان در سطح پوهنحی ها نیز وجود دارد که به شکل انتخابی از بین محصلان ذکور و اناث دو تن انتخاب می گردند. انجمن محصلان پوهنحی های جلسات دوامدار شان را طبق اساسنامه انجمن دایر و روی مشکلات و چالشهای محصلان بحث و ابراز نظر می نمایند. تعداد از اعضای انجمن محصلان در کمیته های مانند نظم دسپلین، سرسبزی و ورزشی سطح پوهنحی نیز عضو می باشند. کمیته های فرعی گزارشات شان را به کمیته نظم دسپلین پوهنتون ارائه می نمایند.

          کمیته نظم دسپلین پوهنتون از اعضای کادر علمی پوهنحی ها تشکیل گردیده و از هرپوهنحی یک نماینده که مسؤول کمیته نظم دسپلین پوهنحی می باشد، در آن کمیته عضو می است. این کمیته نیز جلسات شان را مطابق تقسیم اوقات مرتبه ای کمیته برگزار و نتایج آنرا به کمیته پوهنتون ارائه می نماید.

ذیلاً بخشی فعالیت های سال 1401 معاونیت امور محصلان پوهنتون تحریر یافته است که معلومات علاقمندان و خواننده گان این سایت را در مورد این بخش ازدیاد می بخشد.

  گزارش معاونیت امورمحصلان پوهنتون جوزجان طی شش ماه نخست 1401

     طوریکه معلوم و هویداست، پوهنتونها وکانون های علمی دریک جامعه منحیث تجلی دهنده وبروزدهنده اندیشه ها وافکار افراد آن جامعه بوده وبا تربیه وآموزش جوانان متخصص دررشته های مختلف علوم وتقدیم آنها به جامعه به سوی رفاه وآسایش کاروفعالیت می نمایند. بدین ملحوظ آمریت امورمحصلان وفارغان وآمریت انسجام خدمات امورمحصلان پوهنتون جوزجان نیز در سهم خویش فعالیتها واجراات خویش را مطابق بالوایح ومقررات وزارت محترم تحصیلات عالی به پیش برده وجهت ارایه خدمت بهتر به محصلان وفارغان پوهنتون سعی وتلاش همه جانبه نموده است تامحصلان بتوانند با داشتن اسناد تحصیلی مصروف فعالیت ها وپذیرش مسئوولیت های آینده شان گردند.

          درجریان شش ماه اول سال 1401 با وجود مشکلات وچالشهای زیاد آمریت های  امورمحصلان وفارغان وانسجام خدمات امورمحصلان توانسته فعالیت ومسئوولیت های خویش بسیار به خوبی به ببرد وخدمات قابل قبول را برای محصلان وفارغ التحصیلات پوهنتون انجام دهد .

          اینک گزارش فشرده ومختصرازآمریت امورمحصلان وفارغان وانسجام خدمات امورمحصلان که درجریان شش ماه نخست سال 1401 مطابق لایحه وظایف انجام یافته بیان می گردد.

1.معرفی وطی مراحل اسناد محصلان ممتازبه پروگرام های کوتاه مدت ودرازمدت علمی، تخنکی وعملی( پرکتیک )درداخل وخارج از کشوروهمچنان محصلان جدیدالشمول به پوهنحئی ها وتوزیع کارت هویت  ودرضمن معرفی  آنان به مدیریت لیلیه وهمینگونه تفکیک محصلان مستحق بدل اعاشه ومعرفی آنها به مراجع ذیربط مطابق طرزالعمل وقوانین تحصیلات عالی .

1.1معرفی (700)تن محصلان جهت رشد  سویه علمی شان به موسسات دولتی وغیردولتی

 2.1ارسال جداول تنایج کانکورسال 1400به پوهنحئی های هفت گانه

3.1توزیع کارت هویت برای 1250 تن ازمحصلان

4.1معرفی 741تن ازمحصلان بخاطر اخذ کارت بانک بدل اعاشه ولیلیه

2. نظارت ازطی مراحل شمولیت مجدد محصلان  تاجیلی ومعرفی آنان به پوهنحئی ها ،منفکی وتبدیلی تنظیم دیتابیس جدیدالشمولان به پوهنحئی ها ،توزیع دیپلوم وترانسکریپت نمرات به فارغ التحصیلان طبق لوایح وطرزالعمل های وزارت تحصیلات عالی ،

1.2 معرفی (  382تن  )ازمحصلانیکه درسال 1400بنابرمشکلات فامیلی واقتصادی تاجیل اخذ نموده بودند. و 349  تن از محصلانیکه ثبت نام مجدد نموده است، به پوهحئی های مربوط شان طی فورم شمولیت مجدد معرفی گردید.

2.2 محصلانیکه بنابر عدم علاقه به رشته کامیابی ونسبت مشکلات فامیلی واقتصادی به نسبت مشکلات فامیلی به تعداد 82تن خویش را منفک نموده است مطابق لایحه ومقررات منفکی شان ازسیستم منفک وبه مرجعه مربوطه اخبار گردیده است.HEMIS 

3.2فورم تبدیلی مطابق طرزالعمل وزارت محترم تحصیلات عالی درماه جدی اجراات صورت میگرد .

  4.2برای  (557)تن ازمتقاضیان به اسرع وقت بعدازتحویلی قیمت دیپلوم به حساب واردات دولت 115924 به شکل انفراد توسط خود فارغ التحصیل توزیع گردیده.

 5.2برای فارغان که خواهان ترنسکریپت نمرات خویش گردیده بودند به تعداد 557قطعه  توزیع شده است.

3. مطالبه ظرفیت پذیرش جدیدالمشولان ازپوهنحئی ها وارسال آن به اداره ملی امتحانات وهمچنان آماده ساختن محل  برای برگزاری امتحان کانکور.

1.3ارسال ظرفیت پذیرش پوهنتون 1860تن به اداره ملی امتحانات کانکور به اسرع وقت

2.3معرفی جدیدالشمولان به پوهنحئی های مربوط بعدازثبت نام آنلاین

3.3  به تعد1434تن را بعداز ثبت نام آنلاین  به پوهنحئی های  مربوط شان معرفی گردید.

5 . ارزیابی ازکیفت اجراات پرسونل تحت، اثربه منظوراتخاذ تصامیم بعدی وارتقای سطح بازدهی کار.

1.5نظارت وارزیابی ازاجراات کارمندان تحت اثرآمریت امورمحصلان به گونه دوامدار.

  • ارائه مشوره وآگاهی دهی    

ارائه مشوره دهی شغلی ، معلومات وآگاهی دهی برای محصلان خاصتآ برای صنوف سوم ، چهارم وفارغین راجع به وضعیت بازار کار درافغانستان ، طریقه وروش جستجوی کار و ساختن خلص سوانح معیاری مطابق شرایط پذیرش مؤسسات داخلی ،ملی وبین المللی جز وظایف اساسی ترینر مشوره دهی شغلی وانسجام خدمات امور محصلان بشمار میرود .

طبق معمول از شروع سال  1401 الی اخیر برج سنبله ارائه مشوره های سودمند شغلی وکاریابی ومعلومات مفید راجع به وضعیت بازار کار افغانستان برای تعداد  260 تن محصل که 165 تن آنرا قشر اناث و 95 آنرا قشر ذکور تشکلیل میدادند که به شکل گروپی وانفرادی در مرکز مشوره دهی شغلی وانسجام خدمات امور محصلان مراجعه نموده بودند که برای ایشان معلومات همه جانبه راجع به وضعیت کار، نحوه جستجوی وظیفه وشیوه ساختن خلص سوانح معلومات مفصل ارائه گردید.

دربخش فراهم سازی  برنامه های آموزشی

راه اندازی دو صنف آموزش مهارت های کاریابی(SST)

طی  سال مالی 1401 هجری خورشیدی راه اندازی چهار برنامه آموزش مهارت های کاریابی( Soft Skill Training ) برای تعداد  194 تن محصل که ازجمله (84) تن ذکور و (110) تن  از طبقه اناث ، از پوهنحی های مختلف هفتگانه دانشگاه جوزجان در این برنامه حضور یافته از مزایای موضوعات مورد بحث برنامه مستفید گشتند.