پوهنحی اقتصاد

معرفي و تاریخچه مختصر پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان:

پوهنحی اقتصاد پوهنتنون جوزجان در سال) 1391 ( خورشیدی با درنظرداشت پالیسی و برنامه های انکشافی هیئت رهبری پوهنتون جوزجان و منظوری وزارت محترم تحصیلات عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان غرض انکشاف سکتور تحصیلات عالی وتربیه کادرهای علمی وملی در کشورقرارحکم شماره) 3600بر3547( مورخ 9/9/1390 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی درچوکات پوهنتون جوزجان رسماً تأسیس گردیده وسرازتاریخ 2/1/1391 به فعالیت آغازنمود.

امور رهبری دانشکده اقتصاد توسط رئیس دانشکده، و آمرین دیپارتمنت ها پیش برده می شود.

پوهنحی اقتصاد به تأسی از پالیسی وزارت تحصیلات عالی و رهنمود های سودمند هیئت رهبری پوهنتون دارای کمیته تضمین کیفیت به سطح فاکولته بوده که از چگونگی کیفیت تحصیلی و تطبیق 12 معیارهای تضمین کیفیت نظارت می کند. فعاليت های کمیته توسط سه تن از اعضای آن پیش برده می شود.

دیدگاه و ماموریت پوهنحی اقتصاد

دیدگاه پوهنحی اقتصاد

پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان به مثابه یک مؤسسه علمی ضمن تدویر صنوف درسی و لکچر با داشتن استادان مجرب آمادۀ راه اندازی کنفرانس های علمی، گفتمان و پژوهش ها در زمینه های اقتصادی، ارائه مشورت های تجارتی و بازاریابی، ترتیب Business Plan، ساختن بیلانس تجارتی، تدویر تریننگ ها در زمینه های اقتصادی و تجارتی نیز می باشد.

پوهنحی اقتصاد به تاسی ازپالیسی وزارت تحصیلات عالی ورهنمود های سودمند هیت رهبری پوهنتون دارای کمیته های ذیل اند:

 1. کمیته محیط زیست وسرسبزی  
 2. کمیته امتحانات وتجدیدنظر
 3. کمیته فرهنگی
 4. کمیته ورزشی
 5. کمیته مبارزه با فساد اداری
 6. کمیته کریکولم
 7. کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی
 8. کمیته تحقیق وریسرج
 9. کمیته پلان استراتیژیک
 10. کمیته نظم دسپلین
 11. کمیته بورسیه ها

امکانات:

پوهنحی اقتصاد دارای یک کتابخانه اختصاصی بوده که محصلان عزیز  همه روزه از کتب این کتابخانه جهت مطالعه، نوشتن مونوگراف ها، تهیه سیمینارها و مقالات علمی و سایر موضوعات فرهنگی شان استفاده می کنند.

نقاط قوت پوهنحی اقتصاد:

موجودیت پوتنسیل کادرعلمی جهت پیشبرد سالم اهداف پوهنحي:

 1. موجودیت ساحه برای پیشبرد فعالیت های علمی و آکادمیک دیپارتمنت در حال حاضر
 2. توانمندی تربیه کادر ها در رشته های اقتصاد به سویه لیسانس
 3. موجودیت پلان و پروگرام های درسی منظم مطابق به کریکولم جدید
 4. تطبیق سیستم کریدیت درمطابقت با لوایح، مقرره ها وطرزالعمل های مقام محترم وزارت تحصیلات عالی
 5. توانمندی پیشبرد پرکتیک های تعلیمی ، تحصیلی
 6. داشتن روابط فعال با تصدی های خصوص ، دولتی و موسسات اقتصادی
 7. توانمندی فارغان این پوهنحی در حل مسایل اقتصادی ، صنعتی و اجتماعی کشور
 8. موجودیت امکانات جهت استفاده از انترنت ، کتابخانه
 9. موجودیت کمیته ها جهت پیش برد اهداف علمی اکادمی ، فرهنگی و اداری پوهنحی
 10. علاقه مندی جوانان به تحصیل در پوهنحی اقتصاد

فرصت های موجود در پوهنحی اقتصاد:

 1. حمایت مادی ومعنوی استادان محترم پوهنحی اقتصاد و ریاست محترم پوهنتون جوزجان
 2. اعزام کادر های علمی به منظور ارتقای  سطح دانش علمی و تخصصی آنها به خارج از کشور
 3. اجرای سیستم کریدت به سویه تحصیلی نظام موجوده در افغانستان
 4. اعاشه ، اباطه و بدل اعاشه محصلان از طرف مقام محترم وزارت تحصیلات عالی
 5. موجویت پلان های درسی ، پلان عملیاتی ، پلان بهبود ، پالسی های کورس ، مقررات ، لوایح و طرزالعمل ها مطابق کریکولم جدید غرض پیشبرد امور تدریسی و اداری
 6. موجودیت فضای آرام و امنیت در پوهنحی اقتصاد
 7. موجودیت داوطلبان  تحصیلی در پوهنحی اقتصاد

اولویت ها:

 1. اعزام هرچه بیشتر استادان جهت ارتقای درجه تحصیلی به خارج از کشور .
 2. تواميت ت دیپارتمنت ها با یکی از دیپاتمنت های پیشرفته جهان.
 3. ایجاد کتابخانه مسلکی مطابق سویه تحصیلی و اکمال آن.
 4. فراهم آوری تسهیلات جهت تحقیق برای استادان.
 5. دسترسی به انترنت در دیپارتمنت ها و پوهنحی .

     میتود درسی ویا روش تحصیلی

روش تحصیلی پوهنحی اقتصاد با در نظر داشت سهمدهی بیشتر برای محصلان شامل میتود لکچر با تمرینات، سوال و جواب، سیر علمی، توزیع پرابلم سیت و case study، سیمینارها، فعالیت گروپی و ...می باشد.

فعلاً به تعداد (478)  تن از محصلان پوهنحی  اقتصاد که (368) تن ذکور و( 101) تن اناث تشکیل می دهد در اوقات قبل ازظهر و بعدازظهر مشغول ادامه تحصیل خویش اند.

تاحال پوهنحی اقتصاد پنج دوره ( 561 )تن فارغ التحصیلان را به سویه لیسانس به جامعه تقدیم نموده است که تعداد هردوره به تفکیک ذکور واناث قرارذیل اند:

 

سیستم تحصیلی این پوهنحی براساس سیستم معیاری و بین المللی کریدت تنظیم گردیده ونظربه کریکولم منظورشده مقام وزارت تحصیلات عالی (148)کریدت واحد درسی را در دوره لیسانس پیشکش نموده است.