پوهنحی علوم اجتماعی

تاریخچه پوهنحی علوم اجتماعی

پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان که از ابتدای تأسیس نخستین کانون علمی تحصیلی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در سال 1366 بنام موسسۀ عالی تربیۀ معلم ولایت جوزجان در چوکات موسسه مذکور به حیث یک دیپارتمنت ایجاد گردید، که در آن مضامین تاریخ و جغرافیه و مضامین مسلکی تدریس می‌گردید. این نهاد (تربیه معلم) در سال 1373 به انستیتوت پیداگوژی میر علیشیر نوایی ارتقا و دیپارتمنت مذکور به پوهنحٔی علوم اجتماعی ارتقا و آغاز به فعالیت کرد. این پوهنحی دارای دو دیپارتمنت علوم اجتماعی و ادبیات گردید. و در سال 1380 انستیتوت پیداگوژی با انستیتوت معادن و صنایع ادغام گردیده و بعداً به انستیتوت تحصیلات عالی جوزجان فعالیت‌های اکادمیک خویش را پیش برده و درسال 1388 به پوهنتون ارتقا نمود. و پوهنحی علوم اجتماعی در چوکات این پوهنتون به عینِ نام تاکنون مصروف فعالیت‌های اکادمیک میباشد.

قابل ذکر است پوهنحی علوم اجتماعی در شرایط فعلی با پنچ دیپارتمنت فارغده:

1. دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی،

2. دیپارتمنت تاریخ،

3. دیپارتمنت روانشناسی،

4. دیپارتمنت ژورنالیزم،

5. دیپارتمنت زبان و ادبیات تورکی، مصروف فعالیت‌های اکادمیک می‌باشد.

همچنان در این پوهنحی دو دیپارتمنت غیر فارغده یعنی اکمال کننده:

1. دیپارتمنت ثقافت و علوم اسلامی،

2. دیپارتمنت تعلیمات مسلکی، نیز فعالیت دارد.

در این پوهنحی 31تن استادان مجرب و کار آزموده مصروف تدریس، تحقیق و سایر فعالیت‌های علمی۔اکادمیک میباشند. 

استادان عالیقدر افتخار تدریس محصلان اعم از ذکور و اناث را با سربلندی تمام عهده دارند، در پوهنحٔی علوم اجتماعی جمعاً 1۲ کمیته فعال بوده که در راس هر کمیته یکی از استادان توظیف گردیده و مسوولیت‌های شانرا بوجه احسن انجام میدهند.

ریاست این پوهنحی را از ابتدا تاکنون: محترمان هریک: پوهنیار صلاح الدین نصرت، پوهاند سید نورالله امینیار، محمد یوسف اوچقون و پوهنوال حوا نوری عهدار بوده اند.

در چوکات این پوهنحی مدیریت تدریسی و مدیریت اجرائیه با 3 کارمند اجیر نیز مصروف فعالیت‌های اداری میباشد.

قابل یاد آوری است که، سالانه در حدود 300تن محصل از طریق کانکور به پوهنحٔی معرفی گردیده و در دیپارتمنتها تنظیم و مصروف فراگیری درس۔تحصیل می‌باشد.

اساس سیستم تحصیلی این پوهنحی را همانا سیستم معیاری و بین المللی کریدت تشکیل می‌دهد. و کریکولمهای دیپارتمنتهای این پوهنحی مطابق ضرورت و بازار کار ترتیب و از طرف مقام پوهنتون جوزجان و مقام وزارت تحصیلات عالی نیز تائید گردیده است.

        دیدگاه و ماموریت پوهنحی علوم اجتماعی

دیدگاه علوم اجتماعی

 

ارزش ها

 1. عدالت
 2. کیفیت در ارایه خدامات و طرح برنامه ها
 3. شفافیت و حسابدهی
 4. صداقت و پابندی به ارزشهای ملی و اسلامی

تلاش، خلاقیت و ابتکار

اهداف

 • هدف عمدۀ پوهنحی علوم اجتماعی تربیه وتقدیم متخصصان جوان و رسالتمند بدرجۀ لسانس در رشته های موجوده و ایجاد سایر رشته های مورد نیاز در جامعه.
 • تربیه و آموزش کادر های مسلکی و ارتقاء دانش مدرن با استفاده از تکنالوژی معاصر جهانی در ارتباط سنن و عنعنات پسندیدۀ مردم افغانستان.
 • تبدیل پوهنحی به یک نهاد با اعتبار علمی و توأمیت آن با پوهنتونها و مؤسسات علمی داخلی و خارجی.
 • معرفی و اعزام استادان جوان به بورسیه های تحصیلی ماستری و دکتورا اعم از مردان و زنان.
 • تدویر سیمینار ها، ورکشاپها و کنفرانس های علمی روی موضوعات مختلف در ارتباط به مضامین دیپارتمنت های موجوده و ارتقاء کیفی دانش و بینش در راه آموزش و پرورش.
 • رهنمایی، تشویق و ترغیب استادان بخاطر بلند بردن سطح دانش و مهارتهای مسلکی و آماده سازی مواد و مطالب تاحد توان بکر و تازه و تقدیم آن برای محصلان.
 • تقویت و تحکیم روحیۀ همکاری صمیمانه فی مابین محصل و استاد و استادان با اداره مطابق ایجابات عصر و زمان.
 • انکشاف و بازنگری نصابهای تحصیلی این پوهنحی.
 • ایجاد کتابخانۀ مجهز تخصصی برای این پوهنحی.

 باورها

هیأت رهبری پوهنحی علوم اجتماعی به نکات زیر بارومند اند.

 • تعلیم و تحصیل کلیدی است برای فرصتها و بیداری جامعه.
 • هر محصل منحیث یک فرد با شخصیت دارای احساسات، عواطف، موقف اجتماعی و نیازمندی ها میباشد.
 • انکشاف کیفیت درسی در پوهنحی علوم اجتماعی مقدمتر است.
 • تقویت وحدت ملی.
 • ادارۀ سالم مؤثر و کاری.
 • استقلالیت پوهنجی.
 • حسابدهی و شفافیت.

پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان متعهد به یک سلسله ارزشهای است که، مستقیما به تقویت وحدت ملی مرتبط میباشد، این امر در بر گیرندۀ کسرتگرایی و از طرف دیگر مستلزم بردباری، احترام به اندیشه های والای انسانی و مهمتر از همه ایجاد یک افغانستان آزاد، دیموکراتیک و پیشرفته بوده و در عین حال از وحدت ملی، تاریخ و فرهنگ افغانستان پاسداری مینماید.