پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی

دیدگاه و ماموریت پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی

    صنایع کیمیاوی

مرامنامه و یا هدف نامه پوهنحی انجنیری تکنالوژی کیمیاوی :

هدف اساسی پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی تربیه جوانان به درجۀ انجینیر لسانس  منحیث کادر های ورزیده متخصص و مسلکی در بخش های تولیدی از جمله تولید مواد عضوی،تولید مواد غیرعضوی ،تولید مواد غذایی و تامین برق موسساتی  همچنان تربیه متخصصین با اندیشه های مملو از صلح ، صمیمیت، برادری، پرهیز گاری، صداقت، شفافیت ، دور از کشمکش های لسانی، نژادی، ملیتی و مذهبی میباشد. علاوه برآنها پوهنحی انجنیری تکنالوژی کیمیاوی دارای اهداف ذیل نیز میباشد:

 1. فراهم آوری دسترسی به تحصیلات عالی با کیفیت برای تمام کسانی که واجد شرایط اند و بعد از فراغت توان ارایه تدریس، تحقیق، خدمات با کیفیت را داشته و در رشد اقتصاد کشور سهم گرفته بتوانند.
 2. ارایه تحصیلات با کیفیت.
 3. تقویت بخشیدن علوم ساینس و انجینیری مطابق تکنالوژی عصری.
 4. بودن بهترین پوهنحی در بخش های تدریسی ، آموزشی و تحقیقی در پوهنتون.
 5. استفاده بیشتر از تکنالوژی معلوماتی و تقویت بخشیدن آن. 
 6. پیشبرد تحقیقات علمی در عرصه های علمی و تکنالوژیکی جهت رشد اقتصاد کشور، حل مسایل و پرابلم های جامعه.
 7. ارتقای ظرفیت ها جهت تدریس با کیفیت.
 8. بهبود بخشیدن خدمات مناسب و باکیفیت برای محصلان.
 9. ایجاد لابراتوار های مجهز و عصری.
 10. ایجاد کتابخانۀ مدرن مطابق مسلک.
 11. آماده ساختن چپتر نوت های درسی به شکل کمپیوتری.

 

      تاریخچه پوهنحی

       پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی یکی از پوهنحی های انجینیری پوهنتون جوزجان بوده که عملاً ازسال1373 به این طرف در راه تربیه اولاد وطن با زیور علم ودانش کیمیاوی وتخنیکی مصروف خدمت میباشد .این پوهنحی دارای دیدگاه ،ماموریت، مرام نامه یا هدف نامه ، پروگرام تحصیلی پلان استراتیژ یک پنج ساله، پلان فعالیت یکساله ، کمیته ها ،پروگرام ها ومفردات درسی ودیگر پلان های کاری میباشد. مرام و اهداف پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی بطور واضیح پاسخ گوی نیازمندی های جامعه میباشد .

درحال حاضر در پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی به تعداد (668) تن محصل ازجمله (468) تن ذکور و(200) تن اناث مصروف تحصیل بوده که توسط (  24 )تن ازاستادان مجرب دارای رتب علمی پوهیالی الی پوهاند تدریس میگردند .

از جمله استادان (2) دوکتور (10) تن ماستر و (  12 ) تن لسانس (  12  ) ذکور و (  12 ) تن اناث میباشد .

این پوهنحی دارای پنج دیپارتمنت بوده که ازجمله آنها چهار دیپارتمنت آن فارغ ده میباشد

 1. دیپارتمنت تولید مواد عضوی
 2. دیپارتمنت تولیدمواد غیرعضوی
 3. دیپارتمنت انجینیری برق
 4. دیپارتمنت انجینیری تولیدمواد غذایی
 5. دیپارتمنت کیمیاوی عمومی غیر فارغ ده

      دراین پوهنحی یک لابراتوار کیمیا وتکنالوژی کیمیاوی، یک لابراتوار تجهیزات صنایع کیمیاوی. چهارشعبه  کار با پروژه های دیپلوم میباشد . فارغان این پوهنحی بعداز فراغت میتوانند درفابریکات وموسسات تولیدی ،ساختمانی ، اقتصادی واداری مصروف کارگردیده ودراعمار وترقی کشور خویش سهم بگیرند.

نصاب تحصیلی این پوهنحی به سیستم کریدت بوده و مطابق به بازار کار مضامین مسلکی ، عمومی واختیاری درآن به مشاهد میرسد. اداره پوهنحی مطابق به هدف ومرام آن فعالیت میکند ودراین راستابا درنظر داشت امکانات دست آورد هایی رانیز دارا میباشد. اما آنچه هدف اساسی پوهنحی که تامین رشد علم تکنالوژی کیمیاوی برمبنای جدید ترین دستاورد های علوم وفنون باشد، هنوز بکلی تامین نگردیده است. وقتی که ماوسایل مدرن لابراتوار وکتابخانه مدرن ومجهز رابدسترس نداشته باشیم. رسیدن به این اهداف امکان پذیر نخواهد بود،هیت رهبری پوهنحی ازین مسایل واقف بوده وهمیشه در اندیشه برآورده ساختن این امکانات میباشد. سهم گیری فعال استادان پوهنحی در پروگرام های آموزش انکشاف مسلکی ، آموزش لسان انگلیسی و کمپیوتر ، حل پرابلم های محصلان به کلی محسوس بوده، اما نسبت نبود امکانات کافی، وسایل تخنیکی لابراتواری سهم گیری آنان درتحقیق مسائل حاد جامعه کمتر محسوس میباشد. پوهنحی اقداماتی رادراین راستا انجام داده که این اقدامات درپلان فعالیت های این پوهنحی انعکاس یافته است. درساختارتشکیلاتی پوهنحی (  33 )تن استاد وکارمندان ازجمله طبقه اناث آن(13)تن میباشد مسئله تساوی حقوق زنان ومردان کاملاً مراعات گردیده است .قراریکه از برنامه های تحصیلی پوهنحی واضح میگردد ، محتوا و معیار های علمی پوهنحی مطابق سیستم کریدت و معیارهای اکادمیک و مسلکی استندرد ترتیب گردیده است، ضروریات حتمی و لازمی برای فراغت در نصاب درسی برنامه های تحصیلی و در کتلاک و سایر نشریات موسسه بیان گردیده است.

محصلان این پوهنحی بعد از سپری نمودن امتحانات عمومی ، مسلکی و اختیاری کریدت های مدنظر و انجام پروژه های صنفی ، سپری نمودن پراکتیک های تعلیمی، تولیدی وقبل از دیپلوم ودر آخربا تکمیل پروژه دیپلوم ودفاع از آن به درجه انجنیر لسانس فارغ میگردند. محصلان این پوهنحی بعد از فراغت دربین فارغلن دیگر موسسات تحصیلی کشور ازدانش، تجربه و اتوریته خاص برخوردار بوده و در بازار کار موفق میباشند. قراریکه بررسی گردیده، هیچ یک از فارغان این پوهنحی تا به حال بیکار و بدون وظیفه به مشاهده نرسیده است. از ارزیابی واضح گردید که در پوهنحی برای هریک از اعضا لایحه وظایف موجود بوده ، دراجرای وظایف شفافیت،صداقت، حسابدهی وجود دارد.

اعضای کادر علمی برای ترفیعات شان طبق لایحه ، ترجمه بخش های کتب درسی خارجی به لسان های ملی و رسمی، تحقیق در موضوعات مختلف، ترجمه وتالیف کتب  درسی را انجام میدهند. در دیپارتمنت ها و شعبات پوهنحی لین انترنیت تمدید گردیده و فعالیت های مهم اکادمیک و اداری مثلا دیتابس سوابق استادان ، محصلان و کارمندان کمپیوتری گردیده  و درحال تکمیل شدن میباشد در پوهنحی ، دروس و تجارب لابراتواری به کمک پروجکتور و تلویزیون های LCD تدریس میگردند. پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی دارای دو بلاک، جمعا شامل 11 صنف درسی، یک لابراتوارکیمیا-تکنالوژی کیمیاوی، یک لابراتوار تجهیزات کیمیاوی ، اتاق نقشه کشی و  آرشیف میباشد که در دو تایم تدریس میگردند.