معرفی دیپارتمنت جیولوجی،اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگاز دار

دیپارتمنت جیولوجی، اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگاز دار

دیپارتمنت دیپارتمنت جیولوجی،اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگاز دار در سال 1372 ایجاد و شروع به فعالیت نمود که اولین آمر آن محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد محسن عزیزی  به صورت انتخابی تعیین گردیده اند.

دیپارتمنت نفت وگاز، برای اولین بار توانست علی الرغم چالش های سیاسی نظامی وقت مستولی در کشور به تعداد (2) تن را در سال (1378) فارغ و به جامعه تقدیم نماید. دیپارتمنت نفت وگاز در بیست دور فراغت جوانان به تعداد (560) تن را فارغ و به صفت کادرمسلکی به جامعه تقدیم نموده که از جمله (455) تن را ذکور و (105) تن  را اناث تشکیل میدهد. برای فعلآ به تعداد (154) تن محصلان شامل فراگیری دروس بوده که (133) تن آن ذکور و (21) تن آنرا اناث تشکیل میدهد.

استادان دیپارتمنت جیولوجی،اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگاز دار در مراحل ابتدایی و زیر بنایی اهداف خود بخاطر تربیه و تقدیم کادر های مسلکی و ورزیده، در اثر سعی تلاش بی دریغانه به جامعه، خدمات صادقانه در راستای انکشاف و ترقی جامعه، استفاده از میتود های علمی و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان ومحصلان، تبادله افکار در عرصه های علمی و اکادمیک با استادان در داخل پوهنتون و پوهنتون های خارج ولایت، روابط حسنه با تمام ادارات مربوطه پوهنتون، تحقیق و اثر های علمی و کتب ممد درسی با اخذ تقریظ از استادان به طور دوامدار و تقدیم کادر های مسلکی به جامعه رسالتمندانه ایفای وظیفه می نمایند.

 برای فعلآ دروس توسط پنج تن از استادان مجرب پیشبرده می شود که دو تن از استادان این دیپارتمنت برای ادامه تحصیل به سویه ماستری و دوکتورا خارج از کشور و استادان دیپارتمنت های دیگر با ارتباط مضامین مسلکی این دیپارتمنت را همکاری می نمایند، قابل تذکر است که دراین اواخر موسسه USWDPدر تجهیز و آماده ساختن صنوف درسی، لابرتواری و تریننگ استادان همکاری نموده که موثریت کمک های موسسه مذکور در سطح دیپارتمنت قابل احساس بوده که در آینده  نیز همکاری های همه جانبه شان را در عرصه های مختلف آرزومندیم.

با توجه به موجودیت معادن تثبیت شدهء قابل ملاحظه ی نفت وگاز در شمال و شمال غرب کشور و معادن احتمالی نفت وگاز در زون هلمند و انواع گوناگون و سرشار معادن مواد مفیدهء جامد و رول اساسی و برجستهء آن ها در رشد و انکشاف صنعت وتقویهء پایه های اقتصادی کشور ،تربیه ی کادر های مسلکی در رشته های یاد شده اهمیت به سزایی را دارا می باشد.

اهداف دیپارتمنت

    رشد و ارتقای بنیۀ اقتصادی کشور با آماده ساختن نیروی بشری تعلیم یافته در مارکیت کار، تربیه کادر های مسلکی با روحیۀ اسلامی و وطندوستی بسویۀ انجنیر لیسانس در سطح ملی و منطقه جهت انکشاف عرصه های جیولوجی، اکتشاف و استخراج ساحات نفت وگازدار. 

مقاصد: تربیه کادر های جوان مسلکی به رشته پطرولیم و یا انجنیری نفت وگاز و توانمندی ساختن جوانان بخاطر تفحص، اکتشاف و استخراج ساحات نفت وگاز و سهم گرفتن در امر رشد بنیه اقتصادی کشوربخاطررفا و آسوده گی ملت رنج دیده کشورمان.

دیدگاه دیپارتمنت

      استادان دیپارتمنت انجنیری جیولوجی، اکتشاف واستخراج ساحات نفت وگاز دار در مراحل ابتدایی و زیر بنایی اهداف خود بخاطر تربیه ئ تقدیم کادر های مسلکی و ورزیده، در اثر سعی تلاش بیدریغانه به جامعه، خدمات صادقانه در راستای انکشاف و ترقی جامعه، استفاده از میتود های علمی و سودمند برای ارتقای ظرفیت علمی استادان ومحصلان، تبادله افکار در عرصه های علمی و اکادمیک با استادان در داخل پوهنتون و پوهنتون های خارج ولایت، روابط حسنه با تمام ادارات مربوطه پوهنتون، تحقیق و اثر های علمی و کتب ممد درسی با اخذ تقریظ از استادان به طور دوامدار و تقدیم کادر های مسلکی به جامعه رسالتمندانه ایفای وظیفه می نمایند.

ارزش ها

هئیت رهبری و استادان دیپارتمنت جیولوجی،اکتشاف و استخزاج ساحات نفت وگاز دار به طور دوامدار براس حفظ ارزش های آتی از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیده اند:

1-    پابندی به داشتن اقتصاد شگوفا با استفاه ازمواد نفتی

2-    عدالت اجتماعی

3-    تحصیلات عالی با کیفیت

4-    صداقت و پابندی به ارزش های ملی

5-    تقویت وحدت ملی

6-    مشارکت و عدم تمرکزگرایی

7-    اخلاق و کرامت انسانی

8-    برابری

9-    اداره سالم، موثریت و کارها

10-     مبارزه در مقابل تبعیض

11-     احترام به حقوق زن

ماموریت :  ایجاد برنامه های تحصیلی، پروگرام سازی پراکتیک های تعلیمی و تولیدی ، سازمان دهی سیمینار ها و کنفرانس ها از طرف استادان و محصلان، اجرا تحقیقات علمی از استادان و محصلان و تدریس معیاری در اخیر تقدیم جوانان از رشته نفت وگاز به جامعه.

مرامنامه دیپارتمنت

    تربیۀ کادر های مسلکی با در نظر داشت نیاز عینی جامعه و تقاضای مارکیت کار با ایجاد شرایط آموزشی و فراهم آوری سهولت های لازم جهت ارتقای مهارت های مسلکی و رشد سویۀ علمی اکادمیک در عرصه جیولوجی، اکتشاف و استخراج ساحات نفت گاز دار و تقدیم متخصصان جوان در سطح ملی و منطقه.